Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Vzdělávání učitelů

 

• Tento vzdělávací cyklus je logickým krokem, navazujícím na vzdělávání Ředitel koučem. Naší zkušeností je, že pokud má pracovník ve vedoucí pozici kolem sebe lidi, kteří rozumí jeho stylu řízení a vedení a dokáží v tomto stylu i sami pracovat, dochází k výraznému kvalitativnímu posunu celé organizace.

• Předpokládáme, že ředitel a jeho podřízení, kteří projdou koučovacím vzdělávacím cyklem, se stanou příkladem pro ostatní, že tento styl práce je efektivní, podporující, tvořivý a jednoduše osvojitelný, a budou je motivovat k využití dalších vzdělávacích možností, jak se koučovacímu stylu naučit.

• Cíle tohoto vzdělávacího cyklu jsou principielně stejné jako u Ředitel koučem. Pouze zde není takový prostor věnován řízení a vedení lidí. Důraz je zde kladen na vystupování, komunikaci a vytváření vztahu s kolegy a žáky. Pozornost je věnována rozvíjení reflexe a budování vztahů, kde je větší zaměření na respektování, podporu a motivaci. Při sebereflexi v kontaktu s druhými lidmi je pozornost věnována postojům, emocím a jejich způsobu vyjadřování navenek. Součástí programu je i vědomé používání tvořivých přístupů ve výuce i v komunikaci s různými cílovými skupinami (kolegové, žáci, rodiče, instituce).

• Vzdělávací cyklus pro učitele vychází z akreditovaného programu MŠMT „Manažer“. V současné době je předkládán k akreditaci na MŠMT jako vzdělávací program Učitel koučem.

Stručná charakteristika vzdělávacího cyklu

• Vzdělávací cyklus je koncipován obdobně jako Ředitel koučem. Jde o cyklus osmi jednodenních setkání, kde účastnící získají potřebné informace teoretického rázu a současně se budou procvičovat v základních koučovacích dovednostech.

• Účastníci si osvojí usazení v základní koučpozici a rozvinou svou schopnost vnímat koučovaného. Získají schopnost, jak využívat otázek v kontaktu s žáky, studenty a jejich rodiči. Osvojí si efektivní kladení otázek a současně i aktivní způsob naslouchání. Dále se účastníci naučí techniky, které jim pomohou překonávat strachy a negace, spojené s násilím, šikanou, nevhodným chováním žáků a studentů a současně i s možným odporem či konfliktním jednáním jejich rodičů. Energii, kterou tyto emoce obsahují, se naučí transformovat směrem k rozvoji a novým efektivním řešením. Program také rozvíjí tvořivé přístupy k hledání nových nápadů, jak zprostředkovávat učební látku tak, aby byla zajímavá a zaujala. Protože učitel svým vystupováním ovlivňuje postoje žáků a studentů k učební látce (potažmo i k autoritám a ke světu vůbec), je důležitým faktorem ve vystupování a komunikaci nejen jeho hlas, ale i tělesný projev. Z tohoto důvodu program věnuje pozornost mimo hlasového projevu i různým projevům tělesným, které jsou často pro nositele nevědomé a je žádoucí je zvědomit a naučit se jich vědomě a pozitivně využívat. Protože práce učitele je velmi náročná, program počítá i s plánováním času a s technikami, které pomohou zvládat napětí a nárazová přetížení.

• Cyklus sedmi setkání je ukončen osmým, závěrečným, kde se všechny získané dovednosti propojí a upevní. Tímto krokem dojde ke zvýšení kompetencí v učitelské roli a jejímu posílení.

• K vyhodnocení celkového přínosu tohoto vzdělávacího cyklu pro účastníky je pro nás opět klíčový jejich pohled. Každý z nich si stejně jako v programu Ředitel koučem vyhodnotí docílený pokrok pomocí tzv. balance wheel (kolo rovnováhy). Na toto kolo mohou navazovat další kola, jejichž obsah si mohou definovat i účastníci sami, podle toho, co je dále oslovuje k danému tématu.

UČITEL KOUČEM

Obsah – podrobný přehled témat a cílů výuku

Učitel koučem 1 - kouč pozice

Porozumět kouč pozici a jejímu významu v procesu koučování

Naučit se využívat reflexe a sebereflexe v komunikaci, založené na koučování

Zvýšit svou schopnost naslouchání a vnímání nezkresleného obsahu sdělení druhého

Učitel koučem 2 - síla otázek

Naučit se užívat koučovací otázky

Naučit se používat základní koučovací techniku GROW

Osvojit si způsob dávání zpětné vazby

Učitel koučem 3 - práce se strachem

Porozumět strachům a jak nás limitují

Naučit se využívat koučovacích technik pro zvládání strachů (vlastních i cizích)

Naučit se vnímat systém – vnímat atmosféru a umět ji proměnit

Učitel koučem 4 - Já ve vztazích

Naučit se vnímat vlastní osobnost a role, do kterých vstupuji

Porozumět vztahovým hrám a umět si s nimi poradit

Budování vztahu a jeho podpora pomocí koučování

Učitel koučem 5 - vědomé vystupování

Naučit se efektivně využívat svého hlasu

Naučit se reflektovat a efektivně používat své tělo v komunikaci

Naučit se využívat svůj dech při svém vylaďování

Učitel koučem 6 - tvořivé postupy a řešení

Naučit se, jak iniciovat a podporovat svou kreativitu a kreativitu žáků

Pochopit, jak zpracovat a překonávat bariéry kreativity

Osvojit si vizuální záznamy v pracovním procesu

Učitel koučem 7 - koučování projektů a procesů

Naučit se vytvářet vize a pracovat s nimi

Sebekoučování před, v průběhu a při dokončování projektu

Efektivní zacházení s časem (zajištění harmonie procesu při projektování a vedení hodiny)

Učitel koučem 8 - integrace učitele v kouče

Integrovat naučené

Praktický nácvik koučování jednotlivce a skupiny

Naučit se využívat koučování v komunikaci s rodiči, kolegy a ostatními Obecné cíle celého programu

Získat novou dovednost (koučovací styl) a rozšířit tak své pedagogické kompetence

Porozumět základním psychologickým principům koučování

Naučit se pohledu na sebe i druhé, jako na lidi v procesu učení se a rozvoje

Lektoři programu:

Jiří Šmejkal, ACC

Helena Futerová

Monika Kubasová

 

 

Více informací o programu najdete zde.


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<