Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků

 

Vycházíme z předpokladu, že ředitel školy je na manažerské pozici, která předpokládá schopnost řídit provoz školy a současně motivovat a vést své podřízené, aby mohli optimálně zastávat své svěřené úkoly. Proto cílem tohoto vzdělávacího cyklu je využít koučovacího stylu v prostředí škol.

Osvojení si koučovacího stylu umožní ředitelům rozvinout uvědomování si sebe sama, svého jednání, vystupování a způsobu komunikace. Dále přispívá k rozvoji vědomého vedení lidí, k jejich přirozenému motivování a podpoře.

Koučovací styl práce umožňuje zvýšení kvality řízení i vedení lidí a podílí se tak na zvýšení konkurenceschopnosti dané školy.

 

Stručná charakteristika vzdělávacího cyklu

Vzdělávací cyklus je koncipován jako cyklus osmi jednodenních setkání, kde účastníci získají potřebné informace teoretického rázu a současně se budou procvičovat v základních koučovacích dovednostech.

Účastníci si osvojí usazení v základní koučpozici a rozvinou svou schopnost vnímat koučovaného. Naučí se, jak využívat otázek ve vedení a řízení lidí. Osvojí si jejich efektivní kladení a současně i aktivní způsob naslouchání. Dále se účastníci naučí techniky, které jim pomohou překonávat strach a negace. Energii, kterou tyto emoce obsahují, se naučí transformovat směrem k rozvoji a novým efektivním řešením. Program také rozvíjí tvořivé přístupy k hledání nových vizí a řešení. Dále je zařazena práce s hlasem, jako důležitým faktorem vystupování a komunikace. Pozornost se věnuje vedení projektů, časovému plánování, sestavování a zpracovávání procesů podřízených. Pozornost je věnována i přenášení kompetencí, delegování a motivování podřízených.

Cyklus sedmi setkání je ukončen osmým, závěrečným, kde se všechny získané dovednosti propojí a upevní. Tímto krokem dojde ke zvýšení kompetencí pro výkon ředitelské role a jejímu posílení.

K vyhodnocení celkového přínosu tohoto vzdělávacího cyklu pro účastníky je pro nás klíčový jejich pohled. Každý z nich si vyhodnotí docílený pokrok pomocí tzv. balance wheel (kolo rovnováhy). Na toto kolo mohou navazovat další kola, jejichž obsah si mohou definovat i účastníci sami, podle toho, co je dále oslovuje k danému tématu.

KOUČOVACÍ STYL ŘÍZENÍ ŠKOLY PRO ŘEDITELE ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

Obsah – podrobný přehled témat a cílů výuku

Ředitel koučem 1 – kouč pozice

Porozumět kouč pozici a jejímu významu v procesu koučování

Naučit se využívat reflexe a sebereflexe v komunikaci, založené na koučování

Zvýšit svou schopnost naslouchání a vnímání nezkresleného obsahu sdělení druhého

Ředitel koučem 2 – síla otázek

Naučit se užívat koučovací otázky

Naučit se používat základní koučovací techniku GROW

Osvojit si způsob dávání zpětné vazby

Ředitel koučem 3 – práce se strachem

Porozumět strachům a jak nás limitují

Naučit se využívat koučovacích technik pro zvládání strachů (vlastních i cizích)

Naučit se vnímat systém – vnímat atmosféru a umět ji proměnit

Ředitel koučem 4 – síla hlasu a přesvědčivost těla

Naučit se vnímat vlastní osobnost a role, do kterých vstupuji

Porozumět vztahovým hrám a umět si s nimi poradit

Budování vztahu a jeho podpora pomocí koučování

Ředitel koučem 5 – role a osobnost přirozená autorita

Naučit se, jak rozvíjet svou hlasovou kapacitu

Naučit se efektivně využívat svého hlasu

Naučit se reflektovat a efektivně používat své tělo v komunikaci

Ředitel koučem 6 – vedení porad a delegování

Osvojit si principy koučování při vedení porad

Umět využívat kontroly a delegování v součinnosti s koučováním

Naučit se efektivnímu plánování času

Ředitel koučem 7 – koučování projektů

Naučit se koučovat projekty

Naučit se koučovat cíle a úkoly

Osvojit si nové techniky zvládání a vyhodnocování projektů

Ředitel koučem 8 – integrace

Integrovat naučené

Praktický nácvik koučování jednotlivce a skupiny

Naučit se využívat koučování v komunikaci s rodiči, kolegy a ostatními

Umí koučovat v souladu se standardy koučování definovanými ICF (International Coach Federation)

Lektoři programu:

Jiří Šmejkal, ACC (1., 2., 3., 4., 6., 7., 8.den)

Zdeněk Štěpánek, PCKA, PCC (5.den) 

Monika Kubasová (5.den)

 Více informací o programu naleznete na http://www.skolyvzemikomenskeho.cz/.


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<