Menu

"Koučink mi přinesl respekt a schopnost nadchnout se pro dosažení cíle. Odhalil pro mě do té doby neznámý způsob vedení zaměstnanců. Klade se důraz, aby si každý okamžitě nové techniky vyzkoušel a zažil sám na sobě, to je pro každého osobní zkušenost. Výraznou předností Zdeňka Štěpánka jsou jeho odborné znalosti, praxe s mnoha lidmy z různých firem, schopnost nadhledu a srovnání firemních kultur. Každé setkání je zakončeno společnou zpětnou vazbou a náměty na zlepšení. Práce v týmových dílnách ředitelů přináší především setkání se zajímavými lidmi, výměnu zkušeností a získání vzájemné zpětné vazby při modelových situacích. Názor ostatních je vždy podnětný a týmová atmosféra dává setkáním nový rozměr. Umožnilo mi to lepší poznání vlastních nedostatků a procvičení si nových dovedností. Koučovací styl zaváděný do firmy přinesl upevnění nového postoje, dovedností a návyků manažerů v jejich pozicích, výrazný posun ve firemní kultuře, vyšší odpovědnost zaměstnanců a jejich angažovanost.
Miloš Pavliš, generální ředitel Saint-Gobain Vertex
"Přínos individuálního koučinku? Z pohledu soukromého života uvědomění si svých rolí, priorit a nastartování potřebných změn pro více radosti ze života. Z pohledu pracovního mi pomohl nalézt způsob, jak dlouhodobě pracovat se svým týmem, usadit sám sebe do role. Díky tomu jsem získal vnitřní pohodu a vyrovnanost. Ze Zdeňka Štěpánka vyzařuje životní zkušenost, permanentní optimismus a energie, kterou na koučovaného přenáší. Práce v týmových dílnách ředitelů přinesla zastavení, vybřednutí z denní operativy s lidmi, kteří mají podobné problémy. Možnost otevřít se v sebepoznávání. Pozorovat z různých úhlů pohledu záležitosti, o kterých se jen těžko mohu podělit s někým uvnitř společnosti. Pomáhá mi vědomí, že jsou tu lidé, kteří chtějí dělat věci lépe, posouvat se v sebepoznání a navzájem se podporovat. Čerpám zde energii k dalšímu posunu uvnitř společnosti. Koučovací styl zaváděný do firmy přinesl vyjasnění kompetencí, zaměření společné týmové energie, usazení do rolí a vyšší sebevědomí. Z toho pramení i obrovský posun v proaktivitě jednotlivých členů, kteří koučinkem prošli. Mizí konflikty, lidé jsou více otevření jeden ke druhému. Méně strachu, více radosti."
Jiří Šejnoha, ředitel
"Velmi oceňuji duchovní aspekt pana Štěpánka - koučink s ním je vždy velkým přínosem pro mou hlavu i srdce. Pomohl mi ujasnit si malá i velká rozhodnutí a pomáhá mi na mé cestě práce na sobě. Chápe duchovní souvislosti a láskyplně vede člověka za jeho vyšším smyslem. Týmové dílny ředitelů mi pomáhají při práci na sobě v okruhu podobně "postižených" manažerů. Člověk vidí, že i ostatní lidé v podobné roli mají podobné problémy a chtějí na sobě pracovat, což je velmi motivující. Dlouhodobě udržuji pozornost směrem, kterým chci jít a postupně dělat konkrétní kroky - měnit se. Koučovvací styl zaváděný do firmy přináší větší sounáležitost v rámci TOP MNGM díky práci na sobě a větší smysluplnosti našeho konání. Zlepšuje se iniciativa podřízených, komunikace, větší rozvoj podřízených a s tím související motivace a firemní kultura..."
Martin Rozhoň, ředitel a předseda představenstva VIVANTIS a.s.
"Individuální koučink pro mě znamenal významnou pomoc v osobním rozvoji. Koučink mě naučil nahlížet na věci z více různých úhlů, chápat věci v širších souvislostech, lépe se orientovat v různých pracovních i nepracovních situacích a v neposlední řadě uvědomit si vlastní potenciál a možnosti jeho využití. Za hlavní přednosti Zdeňka Štěpánka považuji velký nadhled, vlastní zkušenost s vedením firmy, zajímavý a přirozený způsob výkladu jednotlivých témat a praktické zaměření seminářů. Práce v týmových dílnách ředitelů přinesla v první řadě kontakt s velmi zajímavými lidmi, kteří se snaží na sobě pracovat a usilují o svůj další osobnostní rozvoj. V rámci týmové dílny jsem měl možnost nahlédnout do oblastí, které kolegové ve srovnatelných pozicích řeší, sdílet s nimi jejich zkušenosti a způsob řešení konkrétních situací. Velkým přínosem pro mě byla aplikace a nácvik koučinku v modelových situacích jak v roli kouče, tak i v roli koučovaného. Velmi oceňuji otevřenost a přátelskou atmosféru, která na všech setkáních panovala.
Setkání pomohla v získání nadhledu, sebejistoty, návodu, jak řešit určité praktické situace atd. - tj. neocenitelné rady a návody pro každodenní vedení lidí a pracovních týmů."
Pavel Jeřábek, ředitel divize, UniCredit Bank

Systemické vedení týmu

 • V kurzu Systemické vedení týmu jsem si uvědomila, jak to mám s tématem já a můj tým v kontextu rolí a kompetencí, kde jsem já a můj tým v tématu kmenů „ fáze já – my jsme úžasní“, došla jsem si k tomu, kde máme v našem týmu rezervy, co můžeme dělat jinak a lépe. Získala jsem inspirace pro vedení týmů pro profesní roli externího supervizora, a to především v tématech zdravého, hodného či dravého týmu a v tématu práce s napětím v týmu. Mohu konstatovat, že kurz má příznivé dopady nejen na můj tým, ale i na týmy, ve kterých působím externě.
  Co pro mě bylo důležité?
  Jednoznačně zážitky v průběhu celého kurzu, jsem přesvědčená, že to, co si prožijeme je nepřenositelné. Došla jsem si k tomu, že si mohu dovolit být „tvůrcem života na vlně plynutí“. Klíčovými tématy pro mne byly kromě kmenů, které mne hodně oslovily, také témata týmových rolí a dynamiky týmu, vnímání světa skrze mužský a ženský princip, téma napětí na ose vztahy – výsledky, výměna oleje, konstelace, archetypy a vnitřní tým. Též pro mne bylo důležité potkat se s novými lidmi, a byť byli profesně z jiných oborů než já, tak jsem s nimi zažila lidské potkání se.
  Jaký dopad do Vaší reality tento kurz měl? Co je jinak?
  Potvrdila jsem si a posílila svoji vnitřní intuici, že „žití“ vyššího smyslu, hodnot a poslání naší neziskové organizace je cesta, kterou chci i nadále jít. Jinak je to, že uvažuji v tématu týmů v širším kontextu, jednoznačně se mi rozšířily obzory.
  Co byste nám chtěla sdělit?
  Baví mne Váš přístup, že nedáváte témata na „zlatém podnose“, ale inspirujete či provokujete k přemýšlení, prožívání a získávání náhledů, tento styl mi vyhovuje. V kurzu jsem však vnímala, že na tento způsob učení se (především skrze prožitky) nejsou všichni účastníci nastaveni, v určitých fázích kurzu mne to brzdilo, dokázala bych si představit a postupovat v některých tématech rychleji, ale současně mi to přinášelo zkušenost, že každý v týmu má své tempo, že svět mužů v technických profesích je více rozumový než prožitkový…. V čem bych se chtěl určitě rozvíjet a co mne fakt oslovilo, tak to je téma konstelací a archetypů. Děkuji moc za tuto příležitost a těším se na další potkávání se 


  Iva Macková, supervizorka a koučka neziskové organizace TREMEDIAS
 • Kurz mi osobně přinesl spoustu vhledů a uvědomění do svého vlastního fungování v životě. Uvědomila jsem si, jak stále málo využívám své pocitové stránky a málo vyjadřuji, co vidím, cítím, vnímám a že to může být pro fungování celku velmi užitečné a důležité pro další směrování a často hodnotnější než prostá logická argumentace. Také jsem si uvědomila, že se potřebuji v denním životě více zastavovat a naučit se lépe vnímat sebe i okolí a co nejvíce tak být v režimu „lidská bytost“ než „robot“. 
  Co se týká přínosu pro tým a firmu tam již nějakou dobu pracuji s principem „jedinečnosti“. Tým se snažím skládat tak, aby každý dělal to v čem je dobrý a co ho baví, čímž jsou jednotlivci motivování a tým se vzájemně doplňuje. Na kurzu jsem si potvrdila, že jdu takto správnou cestou a naučila se nové, velmi jednoduché a hravé techniky, které můžu v týmu dále používat (výměnu oleje, tři míčky, 6 klobouků, týmová reflexe s použitím hraček a různých předmětů atd.)
  A do třetice jsem přestala tolik potlačovat svoji ženskou stránku v ryze mužském a managerském kolektivu a uvědomila si jak je odlišný pohled na svět a odlišnost mužsko-ženského principu důležitá a vzájemně se doplňující. A jsem moc ráda, že to v průběhu kurzu začala chápat i většina na kurzu přítomných mužů.
  Co pro mě bylo důležité?
  Možnost na kurzu odpojit se od běžných starostí a radostí a věnovat se pouze sobě, vnímání a přemýšlení o tom jak to mám, jak to má tým, firma a sdílet tyto poznatky s ostatními čemuž velmi přispívá i prostředí, ve kterém kurz probíhá a způsob vedení kurzu Evou a Zdenkem.
  Jaký dopad do Vaší reality tento kurz měl? Co je jinak?
  Začala jsem některé věci dělat jinak. Např. už se nesnažím vše rozhodovat a přebírat za vše odpovědnost, ale nechávám to víc na týmu, což není vždy přijímáno pozitivně. Více říkám, co vidím, cítím, vnímám a otevírám konflikty a témata. Když něco nevím nebo jsem zaseknutá, zeptám se týmu. Používám tzv. denní stopky k uvědomění si svého aktuálního naladění, stavu těla a potřeb.
  Co byste nám chtěl/a sdělit? Vaše náměty jsou pro nás cenné.
  Některé dny bych spojila jako dvou dny, aby se lidi v týmu víc poznali a došlo rychleji k otevřenosti. Možná je i ke zvážení dát průběžně nějaké úkoly mezi dny, triády na skypu atd., udržuje to větší motivaci a opět se tým rychleji a lépe poznává.
  Jako určitou překážku vnímám velkou odlišnost ve vnímání souvislostí, kontextu a motivaci jednotlivců.
  Jana Veverková, vedoucí performance controllingu
 • Kurz mi přinesl změny pohledu na tým. Větší samostatnost mým týmům a mě větší sebedůvěru při vedení týmu.
  Kurz pro mě představoval víceméně sdílení životní filozofie, než získání konkrétních dovedností při vedení týmu. S touto filozofií se ztotožňuji, jen jsem ji dosud neměla pojmenovanou. Ujistila jsem se v tom, že nelze v soukromém životě sdílet zásadně odlišné životní hodnoty, než ty, které sdílím v týmu.
  Co pro mě bylo důležité?
  Důležité bylo získání vlastního náhledu na tým a na jeho vedení. Zejména důležitá byla změna pohledu na členy týmu a na komunikaci s nimi. Jako cenné jsem vnímala i konkrétní zkušenosti z praxe které s námi lektoři sdíleli.
  Jaký dopad do Vaší reality tento kurz měl? Co je jinak?
  Tým vnímám nyní kompaktně, respektujícím způsobem. Vnímám v něm mnohem větší potenciál než dosud. V sobě vnímám větší jistotu při řešení problematických situací a věřím podstatně silnějším kompetencím členům týmu než dosud.
  Alena Dzurňáková, supervizor, facilitátor

Supervize koučů

 • Na týmovou supervizi jsem šla se svým tématem, které jsem si potřebovala ujasnit. To se podařilo snadno a rychle, a to díky bezpečnému prostředí, které umožnilo sdílet názory a zkušenosti všech přítomných. Objevila jsem další možnosti, jak odlehčit situaci v průběhu koučování. Velkým přínosem pro mne byla možnost zažít si a trénovat přímou komunikaci, která podle mne dokáže čistit vztahy i prostředí.
  Učili jsme se všichni navzájem.
  Děkuji. Všem doporučuji.


  Ivana S.
 • Supervize bylo přesně to, co potřebuji, abych se mohla dál rozvíjet.

  Když jsem já vkládala podnět, dostala jsem jiný náhled od ostatních, což bylo skvělé a sama jsem mohla vyjádřit svůj náhled na podněty ostatních.

  Také jsem si odnesla několik rádoby "drobností", které se během koučování běžně objevují a jejich možné řešení.

  Vše ve velmi bezpečném, otevřeném a uvolněném prostředí, i jsme se zasmáli :-). Velmi se mi to líbilo, vidím supervizi jako velký přínos pro další rozvoj v koučování i v osobní rovině a příště ráda přijedu.

  Helena Z.
 • Supervize pro mě byla přínosná v několika ohledech. Přišel jsem s vlastními tématy, ve kterých jsem neměl jasno. Supervizorka mně pomohla koučovacím způsobem si přijít na řešení a zapojila do toho i ostatní členy skupiny. Všichni jsme se tak od sebe mohli učit a inspirovat se.
  Michal H.

Cesta vnitřní proměny - 3měsíční kurz

 • Tento kurz byl přesně to, co jsem v té době hledala. Pozastavení se nad tím, co jsem, co cítím a první krok k tomu, co chci. Denně si od jeho skončení dávám otázku: Jana, jak se právě teď máš? Nejvíce se mi líbilo, že to bylo ve skupině. Doporučila bych tento kurz každému, kdo na sebe chce pracovat a lépe se poznat. Co mi kurz přinesl osobně? Je toho strašně moc. Hlavně radost ze sebe sama a z pokroku. Dále jsem zjistila, že neznám svůj mužský princip, čili je na čem pracovat. Do té doby mi nikdo konkrétněji neukázal, jak příjemné je naslouchat. Jak moc tím můžu dávat a těší mě to. A co pracovně? Pracuji více s pojmem – prostor v komunikaci. Hlídám se, zda aktivně naslouchám.
  Jana (31), Praha
 • Jezdím k Vám pravidelně několik let a tento program byl pro mne tím nejsilnějším zážitkem, který jsem měl možnost u Vás zažít. Bylo to podle mne tím, že setkání mělo velký energetický náboj díky všem skvělým lidem, kteří byli přítomni. Prostě se potkali lidí, kteří chtěli nebo možná věděli, proč tam přijeli. A když ne, tak jsem měl pocit, že to všichni našli.Nejvíc se mi líbily konstelace, které byly opravdu velké a silné. Doporučil bych tento kurz všem těm, kteří si chtějí zvýšit sebevědomí a zůstat přitom člověkem, těm kteří chtějí lépe porozumět řeči svého těla. Kurz mi osobně přinesl potřebný klid pro můj život, zjasnění toho co je pro mne důležité a po jaké životní cestě jdu, zda je správná nebo zda jsem s ní někde sešel, případně směr jak se na ní vrátit. V pracovním životě mi pak přinesl rozhodování podle intuice, lépe rozumím sobě a potřebám lidí okolo sebe, schopnost řešit otevřenou a přímou formou konfliktní (krizové) situace.
  Aleš Beránek, Pardubice
 • • Povedený program, perfektně zapadající do konceptu vzdělávání v Koučink akademii. Lidský, empatický a citlivý přístup trenérů, vždy zde byl prostor pro to, co skupina považovala za důležité a přínosné. Vynikající vytvoření pocitu My a zároveň oddělení v případě potřeby soukromí pro JÁ.
  • Líbila se mi atmosféra, sdílení a diskuse a pestrost forem práce v „učebně“ i venku.
  • Kurz bych doporučila asi lidem ve věku nad 25 let, kteří jsou již v praktickém životě a získali nějaké životní zkušenosti. My jsme byli účastni s manželkou a manželským párům velmi doporučuji.
  • Osobně mi kurz přinesl integraci mnoha odpovědí na ošemetné životní otázky, přípravu a vhled před mým životním jubileem a synergii s dalšími programy, kterých se v rámci osobního růstu a určitého „hledání“ a orientace zúčastňuji v Koučink akademii i jinde.
  • V pracovním životě pak uvědomění si důležitosti vědomého žití, bytí, osobního života i podnikání. Narušení z obav vyjádřit své emoce a cítit se svobodněji, ne pouze „usilovně bojovat“.

  Libor Friedel, konzultant a kouč, OSVČ
 • Zhodnocení kurzu - Zamýšlení se nad podstatou života, uvědomění si základních životních hodnot a vlastních postojů a informací k nim. Nejvíce se mi líbila otevřenost všech účastníků. Doporučila bych ho párům – aby šli stejnou cestou... Osobně mi účast na kurzu přinesla vážení si více sebe sama. Upevnění vlastních postojů. Pro pracovní život pak více vnitřního klidu. Vlastní přesvědčení v názorech při komunikaci.
  Romana Matošová, nákupčí
 • Měl jsem dojem, že program dokázali Zdeněk s Ali tak perfektně přizpůsobit potřebám skupiny, že ani netuším, co by z něj zůstalo bez jejich pohotové a velmi přínosné improvizace. Prostě to sedlo jak cosi na hrnec. Nejvíce se mi líbil prostor – jak ten fyzický, který nás obklopoval, tak zejména prostor a podpora pro osobní růst. Odstřižení od každodenního shonu a hromady dotěrných záležitostí všedního dne bylo až neuvěřitelně snadné. Kurz bych doporučil lidem, kteří se nebojí připustit, že mohou být lepšími. A když nic jiného, je každé setkání takovou malou velkou dovolenou. Osobně mi účast na kurzu přinesla zjištění, že mimo nás existují věci mnohem větší, než mi sami (a nejsou to jen daně nebo záplavy). Věci, se kterými v jisté míře zápasí ve svém životě každý. Není nutné (ani možné) vše přeprat, někdy (často) je třeba se s mnoha věcmi „jen“ vyrovnat (přijmout). Je to obrovsky osvobozující. V pracovním životě pak větší nadhled.
  Jan Beránek (26 let), IT Analytik, Pardubice
 • Zajímavá a užitečná „STOP-ka“ v životě. Nejvíce se mi líbily konstelace a prožitek, lidé, sdílení zkušeností a životních slastí a strastí, příběhů a poznání se navzájem. Doporučila bych tento kurz všem, kteří potřebují určité „zastavení se“ v životě, kteří cítí, že potřebují nad něčím popřemýšlet, cítí, že potřebují něco změnit, i když možná nevědí co. Všem, kteří mají chuť na sobě pracovat. V osobním životě mi to přineslo něco jako „větší pokoj v duši“, smíření, že je všechno v pořádku a i bude.
  J.M. Praha
 • Tento program je velmi zajímavý a propracovaný. Byl šitý přímo na míru našemu seskupení a pokud bylo cokoli změnit vše se přizpůsobilo našim potřebám! Na programu se mi líbilo všechno, programem počínaje, přes lektory, kolegy, jídlem a ubytováním konče. Kurz bych doporučila lidem, kteří neví!!! Kteří jsou nespokojení se svým zaměstnáním a se sebou samými. Lidem, kteří chtějí změnu, nebo něco nového, ale neví kudy a jak! Na věku nezáleží!!! Kurz mi přinesl nová poznání. Pochopení co chci a kam chci. Řidičák na sebe!!!! V pracovním životě pak velkou změnu! Nový náhled na moje zaměstnání a jeho změnu, tak abych byla spokojená já!
  Lída Beránková, učitelka, kadeřnice, Pce
 • Je to pouze základní dotyk mnoha témat, které jsou pro mě důležitá k životu. Je to čas určený k zastavení, naslouchání, uvědomování si vlastních pocitů, postojů a motivací. Je to sdílení věcí, které máme každý jinak a přece společné. Byly to tři krásné víkendy strávené s milými lidmi.Doporučil bych tento kurz každému, kdo překoná ostych se svlékat. Osobně mi kurz pomohl malinko pochopit své chování a možné recepty jak s ním spokojeně žít. A pokud s něčím nejsem spokojený tak třeba i způsob jak se změnit.
  R.P., 57 let

Cesta vnitřní proměny - vstupní kurz

 • Krátké zhodnocení kurzu: Na začátku mírná nervozita a zvědavost – co mne čeká, co se bude dít? A na konci vnitřní klid a spokojenost. Co se mi líbilo: Atmosféra…prostředí, úžasní lektoři a v neposlední řadě i příjemní účastníci kurzu. Kurz bych doporučila všem, kteří mají pocit, že chtějí i něco málo ve svém životě měnit. Nebo třeba jen zažít ten skvělý pocit mít víkend pouze pro sebe. Vy, vaše myšlenky, rozhodnutí, nápady a pocity v úžasném prostředí s empatickými lektory.
  Alena Wranová, Fakulta životního prostředí
 • Kurz byl moc fajn a určitě přínosem pro všechny zúčastněné.Doporučila bych ho všem, kdo hledá své vnitřní já a myslí si že za hranice všedního nejde jít.
  J.F.Pardubice
 • Nesmírně inspirativní akce. Získala jsem nový náhled na spoustu věcí a odpovědi na některé své konkrétní osobní otázky. Doporučila bych ho všem, kteří hledají něco nového ve svém životě a neví ani přesně co to je + všem, kteří potřebují řešit nějaký osobní problém a potřebují se zorientovat a nastavit si cestu k řešení.
  Monika, manažerka
 • Obsah i organizace kurzu přesně odpovídaly charakteristice a popisu na webu Koučink akademie.
  Kurz naprosto předčil má očekávání v tom, jak koučink a systemické konstelace mohou ovlivnit můj pohled na sebe samu i na lidi a svět kolem mě. Doporučila bych ho všem, kteří se potřebují zorientovat sami v sobě, ve svém vlastním životě a v životě svých blízkých, a také těm, kteří chtějí zapracovat na tom, aby se cítili spokojenější

  J.H., žena ve zralém věku, která se stále hledá
 • Z kurzu jsem odjížděla nabitá energií a cítila jsem se vyrovnaně. Celkově mi vyhovovalo, že mě nikdo do ničeho nenutil, takže i díky tomu jsem byla vstřícná ke všemu, co by mi možná jindy dělalo problém. Odvážela jsem si cenné rady, díky nimž snad posunu sama sebe i své vztahy s lidmi okolo mě.
  Sylva Procházková
 • Seminář byl pro mne kouzelně inspirující esencí emocí, zážitků, vnímání sebe samého, druhých, prostoru okolo mne. Otevřel mi nové pohledy na můj život, hodnoty, které jsou pro mne důležité. Dal mi novou radost a stěstí do života. Děkuju :-)
  Nejvíce se mi líbilo setkání s báječnými lidmi a uvědomí si prostoru, ve kterém si mohu dovolit vše co budu chtít udělat.
  Doporučil bych ho všem, kdo se ztratil na své životní cestě, nebo si potřebuje ve své cestě udělat jasno nebo nabrat sil na ni.
  Aleš Beránek
 • Tento začátek cesty vedoucí k vnitřní proměně byl zázračný a dovedl mě k prohloubení poznání sebe sama nejen skrze logické uvažování, ale především skrze procítění a uvědomění vlastního já a mého poslání. Další cenný přínos spatřuji v odkrytí a procítění vztahů mezi lidmi. Velmi cenné je možnost si vše prožít resp. procítit na vlastní kůži.
  Nejvíce oceňuji přístup lektorů, kteří šijí témata účastníkům tzv. na míru, je z nich cítit vášeň pro svoji práci – poslání. Jako svůj největší přínos považuji možnost prožít konstelace, zbystřit své smysly a prohloubit poznání sebe sama.
  Kurz bych doporučila komukoliv, kdo cítí potřebu svého rozvoje, kdo se chce lépe poznat a zlepšit své vztahy s lidmi a mít větší pochopení chování druhých a kdo hledá cestu vedoucí k naplnění svých vizí a snů.
  Lenka Chuwa, HR Manager, Inter IKEA Centre Česká republika, s.r.o.
 • Kurz se mi velice líbil, byl pro mě přínosem, mnoho mi pomohl pochopit vlastní životní hodnoty, stále nad tím vším přemýšlím, cítím více pochopení.
  Zdeňka Talácková, OSVČ
 • Ahoj všem:)
  Chci se s vámi podělit o to, co mi zase dnes docvaklo:) Pátrala jsem v sobě, proč pořád nemám peníze, proč tak rychle mizí z mé peněženky, když je nad slunce jasné, že někteří ostatní:)) v pohodě hospodaří a kolikrát vyjdou s menším rozpočtem, než máme my. Objevila jsem větu "peníze kazí lidi" a došlo mi, že je to zase všechno o strachu, protože když peníze kazí lidi, kdo ví, co by to se mnou udělalo, kdybych je měla ;). A taky to, že jedině když si člověk dovolí být bohatý, pozná sám sebe ze všech stran (nebo určitě z více stran;)) ). V souvislosti s tím mi kauzy Ratha a spol. vyznívají poněkud jinak.. Oni tu odvahu měli.. Tak jsem si dovolila být bohatá:) Zázraky, dějte se :))) PS - s velikou vděčností děkuju vám, Ali a Zdeňku, za to, co jste mě (nás) naučili:) Čerpám z toho dodnes a je to úžasný, objevovat sebe sama, mít možnost měnit sebe sama a tím i svůj život... Díky moc:)

  Zdravím vás všechny a přeju vám krásný čas:)

  Účastnice kruzu
 • Kurz byl pro mě uvědoměním, že na sobě pracuji. To bylo pěkné zjištění. Dostal jsem od lektorů spoustu konkrétních a praktických návodů, jak tak činit lépe. Velmi se mi líbilo zacílení na prožitek. Nejvíce se mi líbily nástroje – mercedes model a tak. A také pozitivní Zdeňkovo naladění.
  Josef Porsch
 • Kurs mi přinesl zvýšenou důvěru do života, důvěru v to, že je možné si stanovit cíle a že je možné, že se splní a zároveň za to člověk nebude potrestán. Protože jsem absolvovala kurs v době, kdy jsem se začala stavět na vlastní nohy a přestala pracovat v závislém poměru, bylo toto poznání pro mě důležité. Techniky, které jsme se naučili, používám pro stanovení a dosahování cílů v osobním i pracovním životě. Považuji absolvovaný kurs za velmi důležitý pro můj osobní rozvoj, ale také pro svou práci. Techniky, které jsme se naučili, běžně používám ve své práci. A to jak postupy koučování, tak některé techniky práce s tělem, které mě velmi ovlivnily. Dokonce jsem se přihlásila na šestiletý psychoterapeutický výcvik zaměřený na bodyterapii a po absolvování prvního víkendu jsem si jistá, že práce s tělem je v souladu s mou cestou. Jsem přesvědčená, že v průběhu výcviku se v mém vědomí „něco stalo“, co dovedu jen těžce vyjádřit, ale co posunulo můj život pozitivním směrem.
  Helena Heclová
 • Byl to neuvěřitelný zážitek. Vše klapalo, jak mělo a bylo to velmi uklidňující. Tento program je správně nastaven (obsah probraného), pro lidi co nevědí co v životě chtějí nebo mají jiný osobní blok. Nejvíce se mi líbilo:
  Prostředí
  Lektoři
  Obsah
  Pohodlí
  Klid
  Kurz bych doporučila všem,co nevědí, co chtějí, nebo jsou ve slepé uličce.Ale i těm co chtějí od života víc.
  Doporučila bych ho i mladším věkovým skupinám!
  Ludmila Beránková, učitelka, Pardubice
 • Jsem vděčná za to, že jsem se mohla zúčastnit kurzu Cesta průvodce (nyní Cesta vnitřní proměny). Byl to nádherný čas vstřebávání informací a technik, které používám stále. Je skvělé, když máte možnost se pohnout z místa jen tím, že víte, jak najít odpověď, kterou potřebujete a hledáte v sobě. A je super, že tak můžete pomáhat i druhým. Byť tento kurz byl na mé možnosti cenově náročnější, vím, že co se týče vzdělání, byly to nejlépe investované peníze v mém životě.
  Hana Marešová
 • Tento kurz ma vcelku „rozmontoval“ :-) ale som za to rada, aj keď môj priateľ nemal veľkú radosť, keď ma v nedeľu večer videl... Pomohol mi nabúrať niektoré staré paradigmy a vytvoriť nové (ktoré sa možno tiež zbúrajú, keď nadíde ich čas), urovnať niektoré veci v sebe...
  Páčila sa mi práca s telom a s technikami, ktoré umožňujú „vyjsť z hlavy“, páčil sa mi priestor, pretože si neviem predstaviť ako by sa takýto seminár mohol odohrať v nejakých „komoušských“ priestoroch. Páčila sa mi skladba ľudí, kde rôznorodosť vytvorila sama osebe pridanú hodnotu. Strašne strašne moc mi „sadol“ Zdeněk s veškerým obsahom, ktorý tam mal, s jednotlivými modelmi z oblasti NLP, konštelácie, atd. A zo všetkého najviac sa mi páčil prístup, ktorý ide za „pracovné hodiny seminára“ – proste že som cítila skutočný záujem o ľudí (o svoju osobu).
  Doporučila bych ho každému, kto niečo v sebe rieši, hľadá zmysel a význam života a spôsob ako pracovať sám so sebou, so svojím okolím a zároveň je dostatočne otvorený vytiahnuť tieto témy pred skupinou.
 • Oslovilo mne velmi příjemné prostředí a příjemní lektoři, znalí svého oboru, přirození. Příjemné pro mne bylo, že lektoři do ničeho nenutili, doporučili, že je dobré to udělat tak, ale mohl každý říci, že něco pro něj nejde. Přišlo mi, že je filozofie postavená celkově na pozitivnu a to se mi líbilo a také to, že lektoři řekli, že se nejedná o žádnou terapii.
  Nejvíce se mi líbilo velmi příjemné prostředí, servis kolem setkání (výborné jídlo, buchtičky a celkově občerstvení). Velmi příjemní a fundovaní lektoři.
  Kurz bych doporučila svým kolegyním v zaměstnání, svým známým, kteří se zajímají o rozvoj sebe.
  Lešikarová Pavlína
 • Cesta průvodce (Cesta vnitřní proměny)pro mě byla celoživotní zkušeností. Bylo to sice dost psychicky náročná zkušenost, ale v mém věku určitě k nezaplacení. Jsem ráda, že jsem měla příležitost se „Cesty“ zúčastnit. Na programu se mi nejvíce líbilo množství nových zážitků a porozumění sama sobě.
  Šárka Danielová, studentka Univerzity Palackého Olomouc
 • Skvěle zorganizovaný kurz. Všichni byli moc milí a ochotní. Moc příjemné prostředí podporující „prožívání“ kurzu.
  Jana Šmídová, asistentka
 • Kurz byl velmi výživný a pro mě obohacující.Uspokojil mě na 100%.Nejvíce se mi líbila souhra přednášejících.A prožitková cvičení kde opravdu může člověk najít sám sebe.Kurz bych doporučila všem človíčkům,protože tímhle by si měl projít skutečně každý,ale to už záleží na každém z nás, kde začne.
  Miluše Crhonková,pracovník v sociálních službách,Ústí n.Orlicí
 • Kurz byl velmi výživný a pro mě obohacující.Uspokojil mě na 100%.Nejvíce se mi líbila souhra přednášejících.A prožitková cvičení kde opravdu může člověk najít sám sebe.Kurz bych doporučila všem človíčkům,protože tímhle by si měl projít skutečně každý,ale to už záleží na každém z nás, kde začne.
  Miluše Crhonková,pracovník v sociálních službách,Ústí n.Orlicí
 • Kurz byl pro mě uvědoměním, že na sobě pracuji. To bylo pěkné zjištění. Dostal jsem od lektorů spoustu konkrétních a praktických návodů, jak tak činit lépe. Velmi se mi líbilo zacílení na prožitek. Nejvíce se mi líbily nástroje – mercedes model a tak. A také pozitivní Zdeňkovo naladění.
  Josef Porsch
 • Byl to neuvěřitelný zážitek. Vše klapalo, jak mělo a bylo to velmi uklidňující. Tento program je správně nastaven (obsah probraného), pro lidi co nevědí co v životě chtějí nebo mají jiný osobní blok. Nejvíce se mi líbilo:
  Prostředí
  Lektoři
  Obsah
  Pohodlí
  Klid
  Kurz bych doporučila všem,co nevědí, co chtějí, nebo jsou ve slepé uličce.Ale i těm co chtějí od života víc.
  Doporučila bych ho i mladším věkovým skupinám!
  Ludmila Beránková, učitelka, Pardubice
 • Oslovilo mne velmi příjemné prostředí a příjemní lektoři, znalí svého oboru, přirození. Příjemné pro mne bylo, že lektoři do ničeho nenutili, doporučili, že je dobré to udělat tak, ale mohl každý říci, že něco pro něj nejde. Přišlo mi, že je filozofie postavená celkově na pozitivnu a to se mi líbilo a také to, že lektoři řekli, že se nejedná o žádnou terapii.
  Nejvíce se mi líbilo velmi příjemné prostředí, servis kolem setkání (výborné jídlo, buchtičky a celkově občerstvení). Velmi příjemní a fundovaní lektoři.
  Kurz bych doporučila svým kolegyním v zaměstnání, svým známým, kteří se zajímají o rozvoj sebe.
  Lešikarová Pavlína
 • Skvěle zorganizovaný kurz. Všichni byli moc milí a ochotní. Moc příjemné prostředí podporující „prožívání“ kurzu.
  Jana Šmídová, asistentka
 • Kurz byl velmi výživný a pro mě obohacující.Uspokojil mě na 100%.Nejvíce se mi líbila souhra přednášejících.A prožitková cvičení kde opravdu může člověk najít sám sebe.Kurz bych doporučila všem človíčkům,protože tímhle by si měl projít skutečně každý,ale to už záleží na každém z nás, kde začne.
  Miluše Crhonková,pracovník v sociálních službách,Ústí n.Orlicí
 • CVP (má oblíbená zkratka, používám i pro své Cíle-Vize-Poslání :) ), byla skvělými 3-mi dny, protože mi dala:
  1) silné prožitkové aktivity
  2) nové úhly pohledu i přiblížení úžasných technik
  3) inspiraci Zdeňkovým pozitivním působením, okořeněným humorem
  Nejvíce se mi líbila hodina sám se svými smysly venku; Trojúhelník rolí (tvůrce-konzument-oběť).
  Doporučil bych ho každému, kdo má zájem se vnitřně měnit a stát se tvůrcem svého života.
  Adam Podstavka, vedoucí kontaktní pracovník NZDM, o.s. ZIP, Havířov
 • Skvěle zorganizovaný kurz. Všichni byli moc milí a ochotní. Moc příjemné prostředí podporující „prožívání“ kurzu. Nejvíce se mi líbilo vedení lektorů a prostředí. Kurz bych doporučila jednoznačně všem...
  Jana Šmídová, asistentka
 • Ahoj všem:)
  Chci se s vámi podělit o to, co mi zase dnes docvaklo:) Pátrala jsem v sobě, proč pořád nemám peníze, proč tak rychle mizí z mé peněženky, když je nad slunce jasné, že někteří ostatní:)) v pohodě hospodaří a kolikrát vyjdou s menším rozpočtem, než máme my. Objevila jsem větu "peníze kazí lidi" a došlo mi, že je to zase všechno o strachu, protože když peníze kazí lidi, kdo ví, co by to se mnou udělalo, kdybych je měla ;). A taky to, že jedině když si člověk dovolí být bohatý, pozná sám sebe ze všech stran (nebo určitě z více stran;)) ). V souvislosti s tím mi kauzy Ratha a spol. vyznívají poněkud jinak.. Oni tu odvahu měli.. Tak jsem si dovolila být bohatá:) Zázraky, dějte se :))) PS - s velikou vděčností děkuju vám, Ali a Zdeňku, za to, co jste mě (nás) naučili:) Čerpám z toho dodnes a je to úžasný, objevovat sebe sama, mít možnost měnit sebe sama a tím i svůj život... Díky moc:)
  Zdravím vás všechny a přeju vám krásný čas:)
  Účastnice kruzu
 • Kurs mi přinesl zvýšenou důvěru do života, důvěru v to, že je možné si stanovit cíle a že je možné, že se splní a zároveň za to člověk nebude potrestán. Protože jsem absolvovala kurs v době, kdy jsem se začala stavět na vlastní nohy a přestala pracovat v závislém poměru, bylo toto poznání pro mě důležité. Techniky, které jsme se naučili, používám pro stanovení a dosahování cílů v osobním i pracovním životě. Považuji absolvovaný kurs za velmi důležitý pro můj osobní rozvoj, ale také pro svou práci. Techniky, které jsme se naučili, běžně používám ve své práci. A to jak postupy koučování, tak některé techniky práce s tělem, které mě velmi ovlivnily. Dokonce jsem se přihlásila na šestiletý psychoterapeutický výcvik zaměřený na bodyterapii a po absolvování prvního víkendu jsem si jistá, že práce s tělem je v souladu s mou cestou. Jsem přesvědčená, že v průběhu výcviku se v mém vědomí „něco stalo“, co dovedu jen těžce vyjádřit, ale co posunulo můj život pozitivním směrem.
  Helena Heclová
 • Jsem vděčná za to, že jsem se mohla zúčastnit kurzu Cesta průvodce (nyní Cesta vnitřní proměny). Byl to nádherný čas vstřebávání informací a technik, které používám stále. Je skvělé, když máte možnost se pohnout z místa jen tím, že víte, jak najít odpověď, kterou potřebujete a hledáte v sobě. A je super, že tak můžete pomáhat i druhým. Byť tento kurz byl na mé možnosti cenově náročnější, vím, že co se týče vzdělání, byly to nejlépe investované peníze v mém životě.
  Hana Marešová
 • Cesta průvodce (Cesta vnitřní proměny)pro mě byla celoživotní zkušeností. Bylo to sice dost psychicky náročná zkušenost, ale v mém věku určitě k nezaplacení. Jsem ráda, že jsem měla příležitost se „Cesty“ zúčastnit. Na programu se mi nejvíce líbilo množství nových zážitků a porozumění sama sobě.
  Šárka Danielová, studentka Univerzity Palackého Olomouc

1.Spirála kouče

 • Koučink mi přinesl mnohem více pochopení pro člověka a jeho individualitu, množství obdivu k nekonečnosti lidské tvořivosti a velkou pokoru k tomu, co člověk dokáže. Pro mě osobně je koučink velkým přínosem v oblasti osobní i profesní. V oblasti osobní mi přinesl zcela nový pohled na můj život - místo toho, abych se spoléhala na rady svého okolí, naučila jsem se ptát sebe samotné na to, co chci, kam směřuji, jaké jsou mé cíle a jaká řešení jsou pro mě nejlepší. Stala jsem se tvůrcem svého života a můj život se stal prioritou číslo jedna. Díky první spirále kouče jsem našla sama sebe, své štěstí, svou radost a začala svůj život tvořit tak, abych v každém okamžiku cítila radost. V oblasti profesní jsem manažerským koučinkem dokázala více a efektivněji zapojovat potenciál mých spolupracovníků a podřízených v porovnání s autoritativním způsobem vedení. Koučink se stal moji „životní filozofií“. Čtu mnohem více knih, vzdělávám se, zajímám se o „alternativní“ jevy, snažím se skládat si mozaiku o tom, co to je být člověkem. Na základě vlastních zkušeností a výsledků doporučuji první spirálu kouče jako velmi účinnou cestu pro ty, kteří se chtějí stát aktivními tvůrci svého života.
  Jiřina Máčelová, HR Manager ve společnosti Arbes Technologies s.r.o.
 • První spirálu kouče mohu doporučit všem, kteří hledají nový nástroj jak pomoci ostatním i sobě při seberozvoji. Potkáte se s novými úhly pohledu, s novými inspirativními lidmi v krásném, novém a výjimečném prostředí. Zajistíte si tak zážitek, ze kterého budete dlouho čerpat. Pro mne osobně to byla jedna z nejlepších investic v mém životě.
  Petra Novotná, Coach, Trainer, Therapist ve společnosti Self-employed
 • Mohu doporučit všem, kteří mají zájem naučit se více o sobě a způsobu jak nacházet řešení. Poznatky zde získané využijí nejen začínající koučové, ale zejména všichni, kdo chtějí být aktivními tvůrci vlastní reality.
  Libor NOVOTNÝ, Implementation Manager ve společnosti ManpowerGroup
 • Kurz má velmi promyšlenou strukturu učební látky a cvičení. Protože jsem měl to štěstí se potkat se všemi lektory již dříve než jsem nastoupil na výcvik, mohl jsem si vychutnat svoje očekávání, které bylo naplněno vysokou profesionalitou, odborností, zkušenostmi z praxe a osobitým přístupem. Nejvíce se mi líbilo prostředí, ve kterém je kurz pořádán. Místo na mne působí silnou energií. Kurz bych doporučil všem, kdo chtějí změnu. Mně osobně přinesl v osobním životě změnu v komunikaci. Více si věřím. A radost z koučování. A v pracovním životě prohloubení znalostí při vedení pracovního kolektivu koučovacím stylem.
  Václav Svoboda, vedoucí dřevovýroby Techo a.s.
 • Vůbec jsem netušila, co mám očekávat, že prožiju, takže celkově byl program nad moje očekávání, dostali jsme to, co bylo avizováno: základ „řemesla“, jeho jednotlivé prvky a zásady jsme „drilovali“. Něco jako důležitou abecedu. Rozkoukali jsme se, co to vlastně spirála je a pronikli jsme do „tajů Akademie“. Co se mi při kurzu líbilo? Ukázalo se jako skvělé řešení střídání lektorů, různých přístupů ke koučování. Velmi dobře jsem se cítila v lekcích s M. A. Petrášovou a A. Jáchimovou a popravdě se mi nejvíce líbily lekce vedené Zdeňkem Štěpánkem.
  Příjemným způsobem byla zjišťována zpětná vazba u účastníků a jejich pocity a potřeby, nikdo nikoho do ničeho nenutil, lidé se vzájemně inspirovali, a přitom každý se nebál vyjádřit jako „originál“. Také „zkoušení“ a referování o plnění úkolů bylo prováděno „jemně“ a v „bezpečí“. Cítila jsem, že je to míněno vážně, přitom nikdo nikoho nedeptal a neshazoval. Prostě jsme si docela „vážně hráli“.
  Kurz bych doporučila všem, kteří jsou nejen pracovně, ale i jinak „společensky“ v každodenním kontaktu s lidmi, zajímá je „sebepoznání“, zajímá je rozvoj mezilidských vztahů obecně, a všem, kteří se chtějí rozvíjet a dále na sobě pracovat, je to práce sama na sobě od „kořenů“ a základů.
  Osobně si myslím, že se mi podařilo přiblížit se ke své autenticitě. Ještě není tak docela shozen, ale hodně nahlodán je můj krunýř, kterým se ochraňuji před okolím, ale i „sama před sebou“. Myslím, že jsem přijala sama sebe, takovou, jaká jsem, naučila jsem se sama sebe pochválit. Rozvíjím se, učím se o sobě, přijímám bez obav a v bezpečí další zprávy o sobě. Zklidňuji se, učím se být více ticho a naslouchat. Mám ze sebe tak nějak víc radost.
  Naučila jsem se napojit se na druhého člověka, cítit energii svou i druhého, a celého týmu. Je to úžasný pocit. Těším se, že ve druhé spirále se budu učit s touto energií pracovat.
  Vzdělání v kurzu První spirála kouče mi pomáhá klást vhodnější otázky svým klientům, když zjišťuji potřeby jejich organizace. Své klienty tak lépe dovedu k ujasnění, co vlastně potřebují. Lépe si tak ujasňuji, co potřebují oni ode mne.
  Mgr. Zdenka Hanyšová Celá, poradenství v komunikaci a prezentaci, PR
 • První spirála kouče:
  Logická – hluboká
  Učí – reflektuje – nabízí
  Mapa není teritorium.
  Posun.
  Nejvíce se mi líbila smysluplnost, návaznost, přístup lektorů, prostředí, tvůrčí energie, neustálá zpětná vazba, ochota a vstřícnost všech zaměstnanců Akademie. Kurz bych doporučila těm, kteří hledají způsob pomoci druhým nedirektivním způsobem, kteří se chtějí rozvíjet a učit, těm, kteří pracují s lidmi ve vedoucích pozicích, lektorům, terapeutům, učitelům … Osobně mi kurz přinesl poznání a pokoru, chuť pracovat na sobě, energii být lepší, kvalitní přístup a posun v koučovacích dovednostech, jiné úhly pohledu, příběhy mých kolegů ve skupině, ze kterých jsem se mohla také učit. Touhu být lepší a dále na sobě pracovat. Po pracovní stránce poznání, že každé jednání v životě člověka má pozitivní záměr. Že v každém člověku je daný potenciál a každý má své kvality. Spirálu mám před sebou pokaždé, když koučuji, dělám si zpětnou vazbu a dokážu se nabídnout. Vědomě pracuji se svým cílem být vyhledávaný a žádaný kouč. Teď vím, že jsem na začátku, který je velmi kvalitní a těším se na druhou spirálu a zkoušky Juniora kouče.
  Jana Kazíková, lektorka dalšího vzdělávání, arteterapeutka, OSVČ, Valtice
 • Program „První spirála kouče“ umožňuje účastníkům získání znalostí a praktických zkušeností pro samostatné koučování - z mého pohledu předává vše podstatné k tomu, aby účastníci dobře poznali samotný proces koučování a následným praktickým využíváním získaných poznatků zdokonalovali svoji roli kouče. Velmi pozitivně hodnotím praktické zaměření kurzu, interaktivitu účastníků a maximálně pozitivní atmosféru. Nejvíce se mi líbila celková atmosféra, prostředí KA. Kurz bych doporučila každému, kdo se o téma koučování zajímá a chce udělat první krok k tomu, aby se mu mohl profesionálně věnovat. Osobně mi kurz přinesl nový směr, kterým bych se ráda hlouběji ubírala. A v pracovním životě - vzhledem k mému odchodu na mateřskou dovolenou po dokončení kurzu zatím nic konkrétního, snad jen první krok k plánovanému rozšíření mé specializace (láká mne myšlenka skloubit práci personálního konzultanta s nabídkou koučování uchazečů o práci).
  Vladimíra Šenkeříková, senior konzultant, Personalisté.cz
 • Do programu „První spirála kouče“ jsem se přihlásila po absolvování dvou jiných výcviků v koučování, abych získala vzdělání umožňující mi získat certifikaci ICF. Před podáním přihlášky jsem velmi váhala, zda-li se přihlásit, protože cena kurzu je pro mě velmi vysoká. Nicméně teď, po jeho absolvování, vložených finančních prostředků nelituji. Už první setkání s prostředím Koučink akademie v Horních Libchavách na mě zapůsobilo velmi pozitivně. Co na výcviku nejvíce oceňuji?: energeticky pozitivní prostředí, vhodně zvolenou strukturu a formu předání obsahu, vstřícný přístup lektorů, jejich erudici, profesní zkušenosti, pokoru a důvěru vůči nám – začátečníkům a v neposlední řadě vstřícné a pozitivní chování všech ostatních pracovníků akademie od paní Zity až po kuchařky a uklízečky. Kurz doporučuji všem lidem, kteří chtějí získat základní vzdělání v koučingu a jsou připraveni měnit své postoje, pracovat na svých dovednostech, reflektovat sebe i jiné, a zejména nebát se zkoušet i selhávat. Kurz nedoporučuji nikomu, kdo si myslí, že za všechno mohou druzí nebo že všechno ví nejlépe a musí druhým za každou cenu radit či pomáhat, nebo je dokonce stále kontrolovat. Účast na kurzu mi osobně přinesla setkání se zajímavými inspirativními lidmi, do čeho počítám jak lektory, tak účastníky skupiny, skupinový prožitek učení, možnost sdílení, strukturu, staré informace v nové formě, inspiraci pro sebereflexi a impulzy ke změnám. Účast na kurzu mi přinesla prožitek mého vlastního učení, který je pro mou práci velmi důležitý, protože pak mohu více pochopit účastníky svých kurzů. Inspiraci do mé práce, jistotu v tom, co dělám, občerstvení vnitřní motivace, energii, impulzy, profesní kontakty s lektory i členy skupiny, možnost spolupráce s profesní skupinou mně blízkou.
  Saša Dobrovolná, manažerka ve vzdělávání, lektorka, mentorka, kouč
 • Koučink mi přinesl mnohem více pochopení pro člověka a jeho individualitu, množství obdivu k nekonečnosti lidské tvořivosti a velkou pokoru k tomu, co člověk dokáže. Pro mě osobně je koučink velkým přínosem v oblasti osobní i profesní. V oblasti osobní mi přinesl zcela nový pohled na můj život - místo toho, abych se spoléhala na rady svého okolí, naučila jsem se ptát sebe samotné na to, co chci, kam směřuji, jaké jsou mé cíle a jaká řešení jsou pro mě nejlepší. Stala jsem se tvůrcem svého života a můj život se stal prioritou číslo jedna. Díky první spirále kouče jsem našla sama sebe, své štěstí, svou radost a začala svůj život tvořit tak, abych v každém okamžiku cítila radost. V oblasti profesní jsem manažerským koučinkem dokázala více a efektivněji zapojovat potenciál mých spolupracovníků a podřízených v porovnání s autoritativním způsobem vedení. Koučink se stal moji „životní filozofií“. Čtu mnohem více knih, vzdělávám se, zajímám se o „alternativní“ jevy, snažím se skládat si mozaiku o tom, co to je být člověkem. Na základě vlastních zkušeností a výsledků doporučuji první spirálu kouče jako velmi účinnou cestu pro ty, kteří se chtějí stát aktivními tvůrci svého života.
  Jiřina Máčelová, HR firmy Arbes Technologies
 • Do První spirály kouče jsem přicházela s tím, že chci být dobrý a navíc i kvalifikovaný kouč. Po prvních třech dnech spirály jsem své předsevzetí malinko přehodnotila a chtěla díky tomuto kurzu poznat hlavně sama sebe a víc pochopit své vlastní vnitřní já.Líbilo se mi setkání s lidmi z různých oblastí a také výměna několika různých lektorů – a díky tomu rozdílný pohled na stejnou věc. Myslím že díky tomu jsme si každý našel svůj způsob koučování.Doporučila bych tento kurz naprosto komukoliv, kdo chce posouvat sám sebe. Nemusí jít o člověka, který se chce koučováním živit, nebo se mu věnovat. Stačí jen chtít zažít a poznat jiný úhel pohledu na svět, na život, na sebe. Osobně mi kurz přinesl nový pohled na život. V pracovním životě pak nové možnosti komunikace s trenéry, manažery. Pro mě náročnější, ale pro klienta efektivnější řešení situací.
  Katka Málková, trenér specialista, Brno
 • Program tak jak byl sestaven se mi líbil. Střídání lektorů bylo dobré, protože jsem měl možnost porovnávat různé přístupy každého z lektorů. Prostředí, ve kterém se kurzy odehrávají je úžasné a energeticky posilující. Rovněž všichni pracovníci KA jsou velice příjemní. Kurz bych doporučil každému, kdo chce jít cestou osobního rozvoje a toto chce předávat i druhým.První spirála mi ukázala cestu, jak je možno dívat se na svět kolem sebe a vnímat lidi, se kterými se setkávám. Seznámil jsem se s řadou technik a pohledů, které rozšířily můj prostor vnímání světa a prostor vnímání sebe sama. V pracovním životě mi přinesla posílení sebevědomí, nadhled.
  Oldřich Hanyš, IT manager
 • První spirála kouče a Libchavy jsou prvním krokem do jiného světa. Uvidíte věci jinak, uvidíte jiné věci a uvidíte někoho jiného v sobě. BÝT KOUČEM se tady dávkuje opravdu velkými doušky. Měla jsem tu čest se poznat s více koučovacími školami, ale tato se opravdu nejvíce zaryje do Vás. Takhle to vidím jako absolvent První spirály. Z pohledu budoucího účastníka - s koučováním se alespoň trochu seznamte - čím víc budete vědět, tím lépe se Vám věci budou skládat a rychleji navnímáte. A jeďte!
  Šárka Boguschová, Manager T&D/Coach ve společnosti ERSTE Premier/EPB
 • Program se mi velmi líbil, nebyla to žádná „oddechovka“. Je zde velká míra aktivit, sdílení a diskuse, pro které vyučující vytvářejí prostor. Vynikající pro start a získání přehledu o spirále a dalších klíčových prvcích pro kouče. Výborná je vazba na požadavky a standardy ICF. Nejvíce se mi líbila postupná gradace a odhalování souvislostí. Kurz bych doporučil váhavcům ohledně koučování, hledajícím lidem, těm, kdo mají rádi holistické přístupy, nebojí se experimentovat a chtějí jít dál na své Cestě a nepatří do klubu skeptiků. Kurz mi osobně přinesl mnoho zážitků, dobré kamarády, sebepoznání, posunutí mých hranic a pracovně obohacení mého portfolia pohledů na to, jak inspirovat a pomáhat druhým, víru v lidský potenciál a rozšíření mé kariéry, nové zkušenosti a spoustu „aha efektů“.
  Libor Friedel, lektor, konzultant, znalostní podnikatel
 • První spirála naprosto spnila má (nemalá) očekávání. Pomohla mi nejen při nastatrtování nové profese, ale získané dovednosti využívám i ve své manažerské praxi, ale i v soukromí např. při výchově dětí. Nic z řečeného se v životě neztratí, ať už se (profesně) vrtnu kamkoli. Forma, jakou byly poznatky předkládány, byla pro mě osobně velkým zážitkem.Navíc vše bylo podáno v kouzelném postředí libchavského "hobitína". Bonus jsou pak nová přátelství. Byl to sice první kurz v KA, ale učitě ne poslední.
  Michaela Holišová, Kouč ve společnosti Kouč
 • Projít první spirálou kouče pro mě znamenalo příjemné zjištění, že můžu mít pro lidi kolem sebe velkou cenu i "jen" jako průvodce, aniž bych musela znát odpověď na každou otázku. Je krásné zklidnit svého vnitřního experta, konečně si odpočinout a pěkně relaxovat.
  Petra Šefčíková, HR Manager ve společnosti Pacific Direct
 • Když jsem se začala zajímat o koučování a hledala místo, kde se dozvědět víc, byly mi doporučené Libchavy a Koučink akademie. Nikdy jsem toho nelitovala. Na 1. spirále kouče jsem se naučila provázet klienta koučováním za pomoci napojení na něj a za pomoci otevřeného srdce. Seznámila jsem se s konkrétními technikami pro vedení koučování, vše si prakticky vyzkoušela a zažívala neskutečné proměny sama v sobě. Za to veliký dík všem lektorům, kteří nás provázeli a podporovali.
  Pavlína Chocová, senior trenér ve společnosti Allianz pojišťovna, a.s.
 • Myslela jsem, že 1.spirála je škola pro kouče, teď bych řekla, že to je škola života. Bylo to velmi intenzivní, dostáváte nový klíč k chápání a kontaktu s lidmi i se sebou samými. Pokud se vám podaří přijmout za své principy všichni jsme OK, každý má svůj nejlepší zdroj informací, důvěřuji v sebe, v život i proces - tak s tím se vám velmi dobře žije - v rodině, v práci, všude. A k tomu získáte klíč jak koučovat, svoji komunitu lidí a zázemí v Koučink akademii. Vynikající rozhodnutí.
  Renata Šedová, jednatel ve společnosti OHGS s.r.o.
 • Ucelený program plný hodnotných zážitků, praktických tréninků, profesionálů. Je to kurz, který nenásilnou formu spojí krásné s praktickým. Kurz, který člověka drží v reálném rámci, probudí toho podnikavce, který touží v praxi uplatnit to, co se naučil.Nejvíce se mi líbila dynamická atmosféra. Kurz bych doporučila všem, kteří na sobě chtějí pracovat ne jen v profesním životě, ale také v tom soukromém. A rozhodně těm, kteří by se rádi stali profesionálními kouči. V Koučink akademii jsem absolvovala již několik různých kurzů. Postupně se mi začaly otevírat dveře do nepoznaných oblastí. Více si sama sebe uvědomuji a více se sebou mluvím. Což asi zní komicky, ale říkám: „Kdo nezažil, neuvěří :-)“. Také mnohem více naslouchám. V profesním životě - teď asi odpovím zase úsměvně, ale jednu větou bych řekla: „Méně pracuji.“ Více věřím, poslouchám a hledám inspiraci/nové možnosti společně s kolegy.
  Lucie Vejačková, personální ředitelka SAINT-GOBAIN ADFORS CZ
 • Ačkoliv kurz byl zaměřen na to, získat koučovací dovednosti k provedení člověka změnou, stalo se něco mnohem zajímavějšího. Sám jsem prošel změnou. Vířily kolem mne pojmy „důvěřovat“, „respekt“, „s láskou“, „prostor“, „tvořit“, „uvědomit si“, „proces“ tak dlouho, až se staly mou součástí. Bylo v tom cosi zázračného. Dnes už vím, že vnitřní změna je možná. S trochou pomoci od přátel.
  Ondřej Klouček, copywriter, Praha
 • První spirála kouče mě velmi posunula v tématu a možnostech koučování. Inspirující obsah byl zarámován profesionálním přístupem lektorů a celého týmu Koučink akademie. Rád z této zkušenosti čerpám a těším se na další vzdělávání v tomto směru. (nemluvě o překrásném prostědí, které v Libchavách vzniklo a ve kterém se výcvik odehrával)

  Michal Kubasa, Independent Facilities Services Professional
 • Hodnocení kurzu - za pomoci lektorů, „spolukoučů“ a praktických cvičení nahlédnutí do světa koučinku. Rozpitvání koučovací spirály do detailů a její následné použití v praxi. Doporučuji! Ucelený program, který účastníka zasvětí do koučinku a koučování jako takového.
  Profesionální přístup lektorů i všech zaměstnanců Koučink akademie.
  Perfektní parta lidí, kteří přišli s nějakým očekáváním a odcházeli s mnohem více než si dokáže kdokoliv nezasvěcený představit.
  Nejvíce se mi líbil obsah kurzu, styl práce a profesionalita lektorů, spolukoučové. Doporučil bych jeho absolvovávní co možná největšímu počtu lidí, se kterými se potkávám. Hlavně však těm lidem, kteří se nebojí změn. Osobně mi jeho absolvování přineslo posun k lepšímu, jiný pohled nejenom na můj život. Změna mého myšlení tím správným směrem. V pracovním životě pak jiný pohled na možnosti řešení různých situací se spolupracovníky, podřízenými i nadřízenými. Změna komunikace.
  Ing. Daniel Winter, Facilitátor WCM, ADFORS CZ s.r.o.
 • Kurz byl inspirativní jak pro osobní život, tak pro uplatnění v práci, se zásadním dopadem na všechny činnosti a procesy, kterých se účastním. Líbilo se mi všechno, ale nejvíc asi atmosféra, lidskost, souznění. To jak se každý s chutí zapojoval do jednotlivých aktivit, jak každý účastník chtěl získat a vytěžit maximum pro svůj rozvoj. A také spolupráce, poskytování zpětné vazby se zaměřením na rozvoj jednotlivce. Kurz bych doporučovala všem, co si chtějí osvojit metody koučování, co si chtějí na vlastním těle uvědomit rozdílnost mezi koučovacím a direktivním přístupem. Můžou to být všichni ti, co pracují lidmi (manažeři, lektoři, poradci, facilitátoři, personalisté, mimo firmy také vytypované osoby z oblasti školství a lékařství.
  Osobně mi absolvování kurzu přineslo radost ze života, novou vizi osobního života. V tom pracovním životě pak nový impuls, osvěžení, nový pohled na svět a lidi kolem mě. Začala jsem vnímat jinak.
  Časová dotace byla optimální. Líbilo se mi rozdělení na 1+2+2+2+1/půl roku, kdy toto rozdělení mělo svůj význam vzhledem k efektivitě nabývaných dovedností. Počet lektorů byl také optimální, vzhledem k možnosti vstřebat jejich styly. Nemyslím si, že by něčeho mělo být více…
  Blanka Hudecová, obchodní manažerka vzdělávací agentury
 • První spirálu kouče jsem absolvoval hlavně kvůli své zvědavosti. Chtěl jsem vědět, co je koučink, co kouč dělá, jestli to je cesta i pro mne. 8 dní intenzivního výcviku mi nejen odpovědělo na všechno moje otázky. Nabídlo mi praktické techniky, které můžu používat v běžném životě, i když jsem se profesionálním koučem nestal. Teď už vím, že otázka je mocnější než příkaz. Že nejsilnější otázkou je ticho, pokud ho položíme ve správný moment. Že naladění na druhého člověka je základem jakékoliv seriózní práce s lidmi. Že strachy máme všichni, a můžeme se s nimi kamarádit. Těch AHA momentů tam bylo víc. Praktická cvičení po každé nové teorii mi dala pochopení, o čem se mluví. Prožitek se stal základní učební pomůckou. Nyní si vážím koučinku jako nástroje, který slouží růstu vědomí. A lidi dokáže posunout v životě o pár světelných let.
  Ondrej Kloucek, astrologer ve společnosti astrologer

Vedení týmů

 • "Na kurzu mě nejvíce oslovilo již samotné sestavení skupiny manažerů - profesionálů, kteří jsou tak otevření osobnímu rozvoji, bylo to unikátní a náročné pro lektora. Obdivovala jsem techniky, s kterými jsem se předtím, než jsem potkala Koučink akademii, nesetkala jako např. konstelace a vzájemné koučování.
  Rozbor manažerských dovedností na základě filmové ukázky a možnost aplikace různých typů chování hrdiny filmu při práci s vlastním týmem mi připadlo hodně atraktivní a mnohem efektivnější než jakýkoli teoretický výklad. Neuvěřitelný zážitek byla také konstelace, postavená z dřevěných kostek."

  Helena Futerová, HRM Ardagh Metal Packaging Czech, a.s.

Interní trenér

 • Jak kurz ovlivnil Vaše vnímání role interního trenéra?
  Nebojím se víc otevřít lidem
  Zamyšlení a pochopení, že musím začít u sebe
  Velmi mi pomohl, cítím, že to dělám jinak a nováčci jsou spokojenější

  Co vás na kurzu nejvíce oslovilo?
  Jednání a přístup lektora, kolektiv a prostředí Koučink akademie
  Možnosti, jak vyjádřit svůj názor
  Různé možné styly přístupu k novému pracovníkovi
  Pohled na svět jinými očima

  Co konkrétně jste využili ve své praxi?
  Přístup k lidem, nenadřazenost, jiná komunikace
  Více o tom přemýšlíme, více nasloucháme a máme větší pochopení pro nováčky
  Jsme k sobě otevřenější
  Umíme říci „ne“ a obhájit si to, což jsme dosud neuměli

  Doporučil byste kurz dalším lidem? Proč?
  Stoprocentně, větší otevřenost k lidem
  Určitě, neumíme dobře komunikovat
  Uvědomí si více sami sebe
  Aby získali nový pohled na sebe a nové pracovníky
  Bylo to velmi inspirující!
  Je to přínosné nejen na pracovišti
  Pro změnu přístupu k novým zaměstnancům a celkově ke kolektivu

  skupina Adfors

Manager koučem

 • Na kurzu se mi nejvíce líbilo sebezpytování, objevování zajímavých cest v rozvoji HR a managementu, přínos pro lidi, kteří na sobě chtějí pracovat a chtějí zlepšovat firemní prostředí.Doporučila bych ho všem managerům. Osobně mi kurz přinesl - v jednu chvíli dopadlo jisté poznání, kam mělo, a porozuměla jsem hlouběji pojmům stínu a zrcadlení, jímiž jsem se už delší dobu zabývala…
  Marta Čechová, HRM, Saint-Gobain Construction Products CZ
 • Kurz mi změnil vnímání metody koučinku a svým způsobem i pohled na ostatní lidi. Začal jsem rozpoznávat situace, které předtím neměly rozumné řešení a nyní se v nich posouvám dále. Při kurzu se mi líbila přátelská atmosféra a uvolněnost.Doporučil bych ho ostatním kolegům. Osobně i pracovně mi přinesl sebeovládání a řešení situací s nadhledem.
  Tomáš Kulíř, Project manager, RETIA, a.s.
 • Program Manažer koučem z mého pohledu představuje rozšíření obzorů a pohled na práci manažera z jiné strany. Představuje pak přesně ten typ osobního rozvoje, který potřebujete pro zlepšení sama sebe. Zároveň je nezbytné si udržet nadhled, protože ani koučink není samospasitelný. Líbila se mi absolutně přátelská atmosféra a spád nových informací. Kurz bych doporučil komukoliv, kdo na sobě chce pracovat a zlepšovat se.Mně osobně přinesl spoustu užitečných informací do pracovního i soukromého života. Pro pracovní život pak nadhled, schopnost rozhodování a méně stresu.

  Michal Drápalík, projektový manažer, RETIA, a.s.
 • Koučink jako provázení je pro mě novinka a budu to používat. Je to dobrý způsob řízení zaměstnanců. Nejvíce se mi líbila vitalita a vědomosti pana Štěpánka, Evy a Moniky. Krásné prostředí dřevěných staveb. Pozitivně nabitá krajina. Chutné občerstvení, bezchybná organizace a milí kolegové. Zní to nevěrohodně, ale kdo tam byl, potvrdí. Doporučil bych tento kurz každému, kdo vede lidi. Osobně mi kurz přinesl pár dobrých známých a teplo u srdce.
  Jsem pole pohnojené, zrno je zaseté a čekám, jakou úrodu vydám.
  Víc přemýšlím nad tím, jak vedu lidi a jak s nimi jednám. Je to složitější víc vědět.
  Tomáš Langr, ředitel Dobré divadlo
 • Perfektně připravený, do sebe zapadající program, který je obrovským přínosem a obohacením mého života. A teď už nejen mého :-)Do kurzu jsem šla s myšlenkou pochopit, že každý z nás je jedinečný a já nemohu očekávat, že budou lidé kolem mě vnímat život stejně jako já.
  Měla jsem štěstí na úžasné kolegy ve skupině, kteří mi to ukázali. Každý jsme to měli jinak
  a přesto jsme na kurzu úžasně fungovali. To hlavně díky perfektním trenérům – p. Štěpánkovi, p. Mohauptové a p. Kubasové.Z toho tedy vyplývá, že se mi na kurzu nejvíce líbilo to, že jsem na jeho konci dospěla k vysněnému cíli a pochopila…
  Akademie je nádherné a inspirující místo. A TO ÚŽASNÉ JÍDLO A DOKONALÝ SERVIS NEMÁ CHYBU!!!!
  Tento kurz bych doporučila všude tam, kde se pracuje s lidmi. To znamená, že vlastně každému :-)
  Osobně mi kurz přinesl radost, uvědomění, pochopení, novou cestu. V pracovním životě pak snadnější komunikaci, nadhled, novou energii, radost, lepší organizaci práce.
  Olga Slavíčková, marketingová ředitelka
 • Tento kurz mi dal hodně co do způsobů komunikace mezi zaměstnanci i v osobním životě.
  Kurz byl velmi zajímavý a poučný. Děkuji Vám za jiný náhled na věci okolo. Líbila se mi profesionalita všech koučů, neskutečně příjemné prostředí a velmi dobrý kolektiv.
  Praktická cvičení, kde jsem si opravdu věci zkoušel a potom probíral s koučem. Kurz bych doporučil spoluzaměstnancům z naší firmy. Osobně mi kurz přinesl více poznání sebe, dokázat lépe reagovat na stresové věci z okolí a lepší komunikace. V pracovním životě pak sebejistější komunikaci se zaměstnanci, větší profesionalitu a jistotu. Lepší tvorbu otázek.


  Vlastimil Smažák, vedoucí výroby, De Heus Marefy
 • Kurz mi ukázal novou možnou cestu sebe rozvoje, kterou jsem neznal nebo možná nechtěl znát. Kurz rozhodně neslouží jako návod, ale jako impuls jak a odkud začít, kam se posouvat, jak na tom pracovat, jak si to vyzkoušet.Líbilo se mi:
  - velmi příjemné prostředí
  - vysoká odbornost a zkušenosti „lektorů“
  - velmi dobrá organizace
  - kurz MK velmi zajímavý, intenzivní a inspirativní
  - minimum teorie, vše se hned zkouší a hodnotí
  - intenzivní teambuilding s kolegy z naší společnosti
  Kurz bych doporučil:
  - z naší společnosti mistrům
  - všem, kteří nemají chuť cokoliv měnit
  Zásadním poznáním pro mne, či sebeuvědoměním si je, že pokud je člověk ochoten měnit sám sebe, může změnit i ostatní kolem sebe. A to jak v osobním nebo profesním životě.
  Aleš Krčál, vedoucí výroby, DeHeus a.s., Běstovice
 • Program byl pro mě dizajnován velmi promyšleně a posloupně , obsahově mi vyhovoval tím, že šel od primární podstaty (“já“) k postupnému využívání v obvyklé manažerské praxi („s nimi v rozličných situacích“). Klíčové věci byly vysvětleny, prozkoumány, procvičeny přiměřeným tempem - důležitá byla osobní zkušenost. Organizačně na vysoké a kultivované úrovni. Lektorsky – vzácný životní zážitek, jenž posunul mé vnímání důležitého a podstatného. Moc děkuji za tuto příležitost. Nejvíce se mi líbilo provazování jednotlivých bloků, sestavení posloupnosti modulů a rozsahu tak, aby postupně budovali – měnili chování, zvyklosti. Velmi oceňuji procvičování se zpětnou vazbou. Mnohé vysvětlované a propojované začalo dávat věcem opravdovější význam (více uchopitelné). Doporučila bych ho v této podobě prakticky komukoliv, kdo potřebuje zlepšovat své fungování v interakci s dalšími lidmi. Program mi pomohl posílit mé sebepoznání. Více vnímám sebe a ostatní z různých úhlů, lépe rozeznávám, jak to mám já, co od situace očekávám já a jak to má ten druhý – umožňuje mi to lépe pracovat s rozdílnostmi, využívat je v prospěch situace a dotčených lidí, více kombinovat možnosti a očekávání, provazovat vše do širších souvislostí, cílů. V pracovním životě mi to pomohlo v lepším zaměření se na podstatné a k cíli vedoucí věci – chování, komunikaci, postoj.
  Žaneta Nedomová, Proficredit, Pardubice
 • Hodnocení kurzu - pro mě osobně kompletní operace mozku, změna přístupu k práci, k životu, náhledu na kolegy, obrovské množství pozitivní energie. Zamyšlení se nad sněním, relaxací, spousta nových a pro mě překotných podnětů. Co se mi líbilo - těžko vypíchnout něco konkrétního, snad celková atmosféra kurzu, super lektoři. Doporučil bych ho každému min. průměrně inteligentnímu člověku, jelikož jsem toho názoru, že každý z nás si najde zalíbení v tomto typu kurzu. Osobně mi kurz přinesl jiný náhled na svět, pozitivní přístup k řešení čehokoli, naslouchání atd. V pracovním životě pak správnou komunikaci s kolegy, motivaci kolegů, koučovací otázky, správné naladění se na okolí a okolí ke mně, správné dýchání při řešení složitějších záležitostí atd.
  Zbyněk Slavík, obchodník, Galvamet spol. s r.o
 • Když jsem se dozvěděl, že mám jít na 7 denní školení, tak jsem byl „zděšen“ co se bude dít, co nám budou „vtloukat“ do hlavy a kdo tam zase bude, a takový další otázky…(malá zasedačka o moc lidech a nic moc…)
  Nicméně po první lekci-dnu, jsem byl mile překvapen, o co vlastně jde, s kým to školení absolvuji.. (během těch pár hodin, vznikla skvělá patra, kde prostě nic nebylo tabu, což bylo dáno velká důvěrou a pozorováním, že všichni máme jeden cíl.. pochopení či naučení se být „koučem“.
  A hlavně nám bylo představeno Zdeňkem Štěpánkem (velice zajímavý člověk) co nás čeká a nemine… A co nás potkalo – každý den jiný témata, která ale postupně do sebe zapadávala jako puzzle… že si člověk, co si myslel že ví, či co zná, může být úplně jinak, ale není to špatně, jen jiný pohled na věc či situaci.. Vše bylo přirozeně a laskavě vysvětleno lektorem a názorně vyzkoušeno na praktickém cvičení..
  Např. Zpětná vazba – jak kladně kritizovat.. bylo něco úžasného… všichni jsou spokojeni..:-). Nebo hraní rolí..pochopení ostatních bez nějakého ptaní, dotazů…
  Celkově mě kurz otevřel oči, že vše má své důvody, nic není černobílý, velká škála barev..… pomalu se snažím používat některé otázky či myšlenky na okolí a snad to v našem kolektivu bude kladně využíváno.. tím by bylo možná dobré, aby kurzu mohli zúčastnit další zaměstnanci.
  Také potřeba vyzdvihnout skvělé prostředí Libchavské Akademie.. (pěkný prostorný hlavní srub, kde každý měl „svoje“ soukromí..)
  Jsem osobně rád, že jsem se mohl takového zajímavého školení mohl zúčastnit.

  L.Cikánek, vedoucí výroby, De Heus, Marefy-Bučovice
 • Kurz 3 větami:
  • Jiný pohled na věc
  • Netradiční metodiky
  • Snaha o celkovou změnu přístupu ve firmě
  Líbil se mi: Pozitivní přístup, občerstvení :-)
  Doporučil bych ho: Lidem, co pracují s lidmi
  Jan Křivan, vedoucí provozu
 • Velmi cenná a zajímavá zkušenost. Získané dovednosti z kurzu často mi pomáhají klidněji a lépe řešit každodenní problémy a to nejen v práci. Doporučuji.
  Marek Linhart, Director ve společnosti Datalite
 • Kurz Manažer koučem pro mě byl velmi zajímavý, a to nejen z profesního pohledu. Rozvíjení osobních stránek považuji za správnou cestu a tento kurz dopřával v teto oblasti plnými doušky. Nemohu nezmínit perfektní kouče a skupinu účastníků. Každý z absolvovaných dnů byl jiný a šel hodně do hloubky.
  Jiri Mazal, CEO ve společnosti L.T.R. Group s.r.o.
 • Doporučuji :-). Zažijete si pohled na svou profesní i osobní kariéru jinýma očima. A třeba se pro Vás práce s lidmi stane větší zábavou a ne jenom povinností.
  Lucie Vejačková, HR Director ve společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ
 • Prošla jsem skvělý trénink Manager koučem. Výsledek? Podnítil neuvěřitelný pracovní i osobní růst, zlepšení komunikace a harmonizace ve všech oblastech mého života. Pro mou práci s lidmi jsou všechny tyto aspekty důležité. Manager koučem doporučuji každému, kdo má zájem naučit se „umění“ vést lidi stylem - naslouchat, porozumět a hlavně rozvíjet. Zdeněk Štěpánek je skvělá osobnost, která je na svém místě a pro mě "mistrem" pro úžasný koučink, který funguje v každé oblasti lidského bytí.
  Ilona Schmidt, Managing Director ve společnosti People Consulting s.r.o.
 • Zatím nejužitečnější rozvojový program, který jsem kdy absolvovala, použitelný v pracovním i soukromém v životě. KA mi hodně dala a ještě pořád dává, ovlivnila mne na celý život:) Jsem vděčná, že to bylo právě pod taktovkou Zdeňka Štěpánka.
  Hana Hutlová, Vedoucí marketingového oddělení ve společnosti VIVANTIS a.s.
 • Čas strávený na tomto tréninku není rozhodně "prokoučovaný", ačkoli jsem si hodně zakoučoval. A to všechno trénují zkušení koučové stylem koučinku...nebo-li předávájí informace a znalosti právě tím stylem, který máte praktikovat ve své profesi. Žádný jiný trénink mně osobně nedal tolik jako Manažer koučem v pochopení vedení lidí a rozvoje jejich potenciálu. A zdaleka nejde jen o profesní život.
  Jiri Franta, Supply Chain Manager ve společnosti Saint-Gobain
 • Kurz Manažer koučem mi pomohl objevit nový rozměr toho, čemu v oblasti vzdělávání říkáme "měkké dovednosti" . Kurzy, které jsem absolvovala dříve, šly hodně po povrchu věci a i když některé byly kvalitně vedené, zůstávaly spíše v teoretické rovině. V tomto kurzu jsem získala v 7 dnech svého života nový, mnohem hodnotnější úhel pohledu. Tradiční modely vedení lidí se ze slov dostaly do osobního prožitku a zvědomění si, jak lze využívat účinně potenciál svůj potažmo i svých podřízených.
  Helena Futerova, Professional coach, Trainer,
 • Kurz manažer koučem byl pro mne splněným očekáváním a posunul mne zas o velký kus dál. Pomohl mi znovu najít samu sebe, rozvinout se, posunout se a nestagnovat. Celkově koučování vnímám jako neuvěřitelnou metodu v rozvíjení člověka vůbec – důležité je samozřejmě chtít, bez toho to zkrátka nejde! Kurz se mi líbil jako „balíček“ celý – od cestování do úžasného prostředí Koučink akademie, přes nádherné relaxy v apartmánech po skvělé kurzy. Ale přeci jen něco vyzdvihnu a to vedení kurzů Z. Štěpánkem – naprosto vynikající. Osobně mi to přineslo seberozvoj, motivaci, možnosti, nové cíle, jiný způsob uvažování, komunikační posun v duchu lepšího kladení otázek….celkově úplně jiný postoj a pohled k / na život. Pro moji druhou část práce, kterou je manažer pro spokojenost zákazníků, rozhodně velký posun v komunikování a možnostech vedení dialogu se zákazníky – zkrátka, kdo se dobře ptá, hodně se dozví :-)
  Mgr. Petra Mrzenová, projektový manažer, manažer pro spokojenost zákazníků, SITmP, Plzeň
 • Krátké hodnocení programu: Získala jsem nový pohled na to, jak rozvíjet své podřízené, jak je motivovat a aktivně vtáhnout do pracovního procesu. Přínos vidím i v tom, že získané dovednosti mohu praktikovat i v osobním životě. Obdržela jsem soubor kvalitních studijních materiálů, ke kterým se mohu kdykoli vrátit a oživit si jednotlivá témata.
  Co se mi líbilo nejvíce?Průběh kurzu byl optimálně nastaven – časově i obsahově, lektor obohacoval výuku zkušenostmi z praxe a praktický trénink byl tak více autentický. Každý z účastníků měl prostor se zapojit dle svých potřeb, nikdo nebyl k ničemu nucen.
  Významnou součást kurzu tvořil nadstandardní servis – doprava, celodenní výborné občerstvení a velmi oblíbená poobědní siesta vleže.
  Kurz bych doporučila kolegyním v manažerských funkcích z jiných zdravotnických zařízení a každému, kdo se
  o tato témata zajímá. V osobním životě se snažím více naslouchat okolí a častěji rozmýšlím, jak dávat více podpory a prostoru při řešení problémů ostatním.V pracovním životě to jde velmi ztuha, časová náročnost a dlouhodobé manažerské zvyklosti řízení jsou v mém případě spíše na škodu. Myslím, že daleko jednodušší by bylo býti nejprve koučem, po té manažerem. Ale důležité je poznání a snaha to zkoušet

  HH hlavní sestra
 • Kurz byl pro mne velmi přínosný a doslova předčil moje očekávání. Informace byly ucelené a podány nenásilnou, poutavou formou. V osobním životě mi to přineslo zcela novou cestu rozvoje osobnosti a emoční inteligence. V pracovním pak způsob, jak pracovat s týmem lépe, rychleji a s chutí.
  Jiří Huml, manažer vývoje aplikací, COMTESYS, spol. s r.o.
 • Celý program se mi moc líbil, počínaje krásným prostředím, zajímavými lidmi a novými informacemi. Určitě mě posunul o krok vpřed a budu se snažit nové poznatky co nejvíce využít v mém pracovním i osobním životě. Doporučila bych ho všem, kteří chtějí ve svém životě něco změnit. Osobně mi přinesl nový pohled na výchovu dětí a komunikaci s lidmi. Pro pracovní život mi přinesl spoustu zajímavostí a poznatků, jak lze jednat s lidmi.
  Marta Malinová, vedoucí NZZ při škole Svítání
 • Program manažer koučem mi otevřel obzory v oblastech, o kterých jsem dosud neměl ponětí. Poznal jsem, že koučink je silný nástroj, jehož potenciál je škoda nevyužít.Nejvíce se mi líbil profesionální přístup lektorů a jejich vynikající příprava. Dále také jeho inovativnost a nevšednost. Přineslo mi to sebepoznání, sebeuvědomění. A v pracovním životě je to podpora profesního rozvoje, ovládání technik k práci s kolegy a to jak nadřízenými, tak podřízenými.
  Lukáš Hnát, Pardubice, ředitel
 • Kurs mi přinesl úplně jiný pohled na řešení situací (ne problémů, to je skutečně ošklivé slovo, které by se mělo používat co nejméně) kolem mne. Uvědomila jsem si, že spoustu povinností lze delegovat, pokud si vyberu toho správného člověka. Nejvíce se mi líbil přístup lektora – individuální, vstřícný; komplexní pohled na metodiku koučinku. Velice oceňuji i organizační složku kursu („taxi“ z vlakového nádraží, občerstvení…). Doporučila bych ho každému, kdo má chuť sám se sebou pracovat a je ochoten případně své přístupy k okolí změnit.Úžasná je myšlenka, že mapa není teritorium. Hodně mi dal i modul věnovaný strachu – opravdu se občas bojím naprosto zbytečně a strach mne ve spoustě věcí omezuje, už vím, jak na něj :-) Pro pracovní život mi přináší další možnosti komunikace s lidmi kolem mne.
  Růžena Ch., fyzioterapeut, zástupce vedoucí NZZ
 • Velmi zajímavý program jednotlivých seminářů, hodně na mě při setkáních působí emoce, výjimečné prostředí, odbornost a zkušenosti lektorů. Nejvíce se mi líbil jiný přístup a „domácí prostředí“, než běžně. V práci to pomáhá mně a mým kolegům k lepším výsledkům, jiný úhel pohledu při řešení všedních problémů a úkolů.
  Jiří Dusílek vedoucí prodeje Dibaq a.s.
 • Velmi dobrá organizace, zajímavá náplň, zajímaví lidé, někdy pro mne nebyl lehce pochopitelný obsah jednotlivých lekcí.
  Nejvíce se mi líbili lidé, a v neposlední řadě samozřejmě prostředí a občerstvení... Program bych doporučila všem, i těm bez podřízených. Mně osobně to přineslo sebepoznání, zamyšlení se nad svým jednáním a chováním. V pracovním životě pak zlepšení komunikace a naslouchání druhým, delegace úkolů.
  Alena Penteková, CS+LOG department manager, Litomyšl
 • "Při absolvování kurzu Manager koučem jsem získal jiný úhel pohledu. Vylétl jsem o větev výš.Doporučil bych ho svým kolegům, cizím kolegům, svým dětem, cizím dětem.Osobně mi kurz přinesl poznání sebe, možností přístupu, vhodností přístupu.V pracovním životě pak rovnováhu."
  Aleš Šlechta, jednatel, GALVAMET spol. s r.o.
 • "Kurz Manager koučem - Je to inspirace a pomoc s rozvojem sebe sama, vztahu ke spolupracovníkům a zlepšením atmosféry a kultury ve firmě.Nejvíce se mi líbilo, že se nejednalo o nějaká sterilní „moudra“, zájem a profesionalita lektora, perfektní tvůrčí a otevřená atmosféra celé skupiny účastníků. Doporučil bych ho každému, kdo spolupracuje a jedná s lidmi, zejména pokud má podřízené.Osobně mi kurz přinesl zlepšení sociálních dovedností, určitou míru nadhledu, lepší porozumění ostatním. A v pracovním životě zmírnění konfliktů, zlepšení spolupráce, zlepšení atmosféry ve firmě."
  P. Novák, ředitel, Pardubice
 • Na kurzu jsem se naučil ty nejlepší a nejužitečnější znalosti a dovednosti hned po získání gramotnosti.
  Naučil jsem se, jak proměnit tíhu a odpovědnost manažerské práce v radost a úspěch. Nejvíce se mi líbil pocit radosti, nové inspirace, uspokojení z úspěšných aplikací poznaného a tento kurz bych doporučil všem manažerům bez rozdílu. Mně osobně to přineslo možnost osobního rozvoje od nevědomé nekompetence přes vědomou nekompetenci až ke kompetenci a v pracovním životě mnohem více radosti a úspěchů včetně pozitivní reakce okolí.
  Ing. Martin Svoboda výkonný ředitel, developerská společnost JRD s.r.o.
 • Kurz manager koučem mi dal úplně nový pohled na vedení lidí, byl hodně zajímavý a intenzivní, obsáhl celou problematiku vedení lidí v praxi. Nejvíce se mi libíly emoce s tím spojené a praktický trénink. Doporučil bych ho všem, kdo pracují s lidmi. Účast na kurzu mi přinesla nejenom poznání lidí kolem mně, ale také poznání sebe sama, daleko lepší komunikaci a otevřenost.
  Radim Dudek, RŘ Praha
 • Velmi přínosný kurz, ve velmi pěkném prostředí s velmi milými lidmi. Kurz, který přirozeně „nutí“ člověka přemýšlet o sobě samém, o svém okolí. Kurz, který otevírá Pandořiny skřínky a napomáhá hledání odpovědí. Nejvíce se mi líbila dynamičnost a nenásilný tah na branku.Kurz bych doporučila všem, kteří se o sobě chtějí dozvědět něco nového. Účast na kurzu mi přinesla spoustu otázek a vůli sama sebe nadále v tomto tématu rozvíjet. V pracovním životě mi to snad přinese lepší porozumění kolegům, podřízeným i nadřízeným. Směr k lepší vzájemné spolupráci.
  Lucie Vejačková, personální ředitelka SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
 • Kurz Manager koučem - pro mne to bylo velice dobré seznámení s dosud pro mne neznámým způsobem vedení zaměstnanců. Především se nejednalo o suchý seznam postupů a teorie, ale podstatná část seminářů byla věnována vlastnímu procvičování koučovacích metod pod dohledem lektora případně dalšího specialisty. Každý si vždy na sobě reálně zažil dané téma jak v pozici kouče tak koučovaného a své pocity a dojmy mohl prezentovat ostatním, což bylo velmi užitečné.
  I když do první lekce přišel každý z nás s různým očekáváním a zkušenostmi, tak se zásluhou lektora a příjemného neformálního prostředí velice rychle vytvořila uvolněná přátelská atmosféra, ve které se velice dobře pracovalo.
  Tento kurz může mít přínos pro většinu vedoucích pracovníků na různých úrovních řízení.
  Osobně mi účast na kurzu přineslo uvědomění si a objevení dalších možností využitelných při běžné komunikaci s okolím.
  V pracovním životě mi kurz přinesl optimismus pro další práci. Řízení zaměstnanců spíše cestou pozitivní motivace a podpory jejich aktivity než pouze direktivními příkazy je cestou k vytvoření dobrého klimatu v kolektivu a k jeho dalšímu rozvoji.
  Ing. P. Bárta, výrobní ředitel, RETIA, a.s. Pardubice
 • Kurz byl průřezem celkovou problematikou vedení týmu a osobního rozvoje. Představení včetně rozebrání a nauky koučovacího stylu.Líbilo se mi zjištění, že druhý to může mít jinak a není to chyba. Náhled očima druhého. Konkrétně díl, kde jsme řešili „Strach – Přerámování strachu“.Tento kurz bych doporučila svým kolegyním, které mne zastupují v době nepřítomnosti.Osobně mi účast na kurzu přinesla tu zkušenost, že jsem se naučila víc vnímat svoje pocity a naladit se na pocity ostatních. Osobně se lépe dokážu vyrovnat se strachem pracovním i v soukromém životě. Zcela nový byl pro mne pocit „DOPŘÁT SI“. V pracovní životě mi to ulehčilo pracovní činnosti, lepší organizaci času. Naučila jsem se delegovat úkoly.
  Hana Weidnerová, Ved. rozpočtů, SULKO s.r.o. Zábřeh
 • Program mi pomohl nejen v oblasti řízení a motivace mých zaměstnanců, ale i v osobním rozvoji.Nejvíce se mi líbilo setkávání s lidmi, kteří ve své profesi řeší velmi podobné problémy. Skvělé bylo nalézat řešení prostřednictvím koučinku, díky kterému jsem hlouběji pronikla do mnoha problémů, se kterými se ve své manažerské praxi setkávám.Program bych doporučila všem, kteří řídí projekty, pracují s lidmi nebo hledají nové přístupy pro motivaci svého týmu.Účast na kurzu mi přináší cenný nadhled při řešení různých situací, jejichž řešení mohu ihned aplikovat v praxi. Osobně velmi oceňuji setkávání s inspirativními lidmi.
  Jana Nosavcovová, ředitelka, majitelka, společnost BARIA s.r.o.
 • "Program „manager koučem“ je bezpochyby jiný, avšak velmi komplexní pohled na management s vlivem na všechny úrovně řízení ve firmě. Věřím, že principy, které jsme se naučili, skutečně fungují, nutným předpokladem je však komplexní řešení pro firmu, nepostačí proškolení manažerů pouze na jedné úrovni. Na kurzu se mi nejvíce líbila osobnost pana Štěpánka, který mne dokázal přesvědčit o smyslu tohoto kursu, ač jsem byl zpočátku skeptický."
  Pavel Vladyka, project manager, TRANSYS spol. s r.o. Chrudim
 • Vážená kolegyně, vážený kolego,
  zvyšování výkonnosti naší společnosti je podmíněno schopnostmi a znalostmi zaměstnanců. Jedním z nejprogresivnějších přístupů v oblasti rozvoje a práce s lidmi v posledních letech je koučování, které představuje nový typ přístupu k lidem, jejich vedení a řízení. Ve svém finálním účinku je pak koučování mimořádně efektivní způsob vedení lidí směrem k jejich profesnímu i lidskému rozvoji a růstu, kdy hlavní charakteristikou takovéto práce je zaměření na pomoc při dosažení žádoucí cílové změny, při řešení problémů, dosahování konkrétních cílů a celkového zvýšení jak osobního, tak i týmového (firemního) výkonu.
  Proto SG Vertex začal spolupracovat s „Koučink akademií“ a postupně prochází vzděláváním v této oblasti již více než 100 zaměstnanců společnosti od ředitelů po vedoucí provozů. Pro dosažení požadovaného výsledku v celé společnosti je žádoucí, aby stejné metody práce s lidmi byly používány na všech úrovních řízení.
  Ing. Pavel Kusý, personální ředitel Saint-Gobain Vertex
 • "Kurz obsahuje zajímavá témata, zajímavé metody výuky a velmi zajímavé prostředí.Na kurzu se mi nejvíce líbila výuka včetně praktických cvičení a doporučil bych ho všem, kteří na sobě chtějí pracovat."
  Luboš Sádlo, vedoucí obchodu, RETIA, a.s. Pardubice
 • "Absolvování kurzu mi přineslo vzbuzení vnitřního pocitu k nalezení osobní a pracovní rovnováhy. Nejvíce se mi líbilo prostředí a jiný způsob myšlení."
  Petra Heděncová, vedoucí personálního oddělení
 • "Kurz mi pomáhá prohloubit si znalosti z certifikovaného kurzu TASC. Díky za doporučení této kombinace Zdeňku Štěpánkovi, byla to správná volba. P. Štěpánek má specifický způsob vedení seminářů, což dává možnost se na koučování podívat z různých pohledů. Najednou mi všechny ty informace z TASCu zapadají do sebe a dávají smysl. Důležité je, že se nejedná o pouhou teorii, ale z jeho přístupu čiší hluboká zkušenost, která budí důvěru. Nejvíce se mi líbila především celková pozitivní atmosféra, ideální počet podobně naladěných účastníků, možnost vyzkoušet si koučink a získání zpětné vazby. To jsem postrádala v kurzech s velkým počtem účastníků, kde logicky lektor nemá na zpětnou vazbu čas.Doporučila bych ho určitě všem, kdo o sobě tvrdí, že jsou profesionální koučové a ještě podobný způsob tréninku neabsolvovali. Také všem manažerům, kteří berou své zaměstnance jako jednu z největších hodnot a chtějí efektivně používat demokratický styl vedení. V pracovním životě mi absolvování kurzu přineslo nadšení pro další práci, inspiraci, chuť do dalších projektů, která mi už trochu chyběla. Personalisté nemívají vždycky jasnou zpětnou vazbu, zda dělají svoji práci dobře a nutně tudíž potřebují podněty a neustále se rozvíjet. A to rozhodně tento kurz naplňuje."
  Helena Futerová, Personální ředitel pro ČR, Impress,
 • Program byl a je pro mne novou alternativou ve způsobu, přístupu k vedení a řízení lidí, a to včetně komunikace s nimi. Pomohl mi přesvědčit se a ujistit, že cesta změny v řízení, komunikaci a motivaci zaměstnanců v současné době a právě se současnými zaměstnanci, je nezbytná pokud si přejeme, aby firma byla úspěšná a obstála v konkurenci a na trhu. Líbila se mi náplň kurzu a celá tématika, dále pak osobní a nekonvenční přístup lektora, včetně způsobu komunikace a prostředí. Doporučuji všem, kteří cítí, že změna ve způsobu vedení a řízení lidí ve své firmě je potřebná a mají i možnost situaci změnit. Stejně ale i lidem, kteří potřebují ve svém současném zaměstnání řešit otázku co a jak dál a hledají nové obzory a možnosti jak se sebezdokonalit a být lepším šéfem i člověkem. Okruh kurzu 2. a možná i 3. bych navrhoval rozdělit do dvou dnů, i když to znamená vyšší školné. Okruh tohoto programu je zlomový a při počtu 12 lidí v učebně není dostatek prostoru a času tato zlomová cvičení, idey a nápady dostatečně probrat, procvičit a pochopit.
  T.Kment, Director HR Admin & Facilities
 • Cyklus seminářů manager koučem byl pro mě velkým přínosem, uvědomil jsem si, že změnit styl řízení je v dnešním informačním věku nutností. Velmi mně pomohl v mojí práci. Cyklus těchto seminářů by měl být ještě delší. Nejvíce se mi líbila vzájemná důvěra, pohoda a příjemné pracovní prostředí, které umí trenér vytvořit mezi ním a účastníky, je to velké umění. Tento cyklus bych doporučil pracovníkům na vedoucích místech. Stále je mnoho těch, kteří nechtějí přijmout, že je nutné změnit styl řízení. Chtěl bych ještě více praktických cvičení.
  Josef Skala, GŘ, Almet a.s., Hradec Králové
 • Program "Manažer koučem", který jsem absolvovala v Koučink akademii, naplňuje moje představy o správném vedení lidí - to znamená, že vedoucí pracovník může pracovat v přátelské atmosféře, využívat potenciál podřízených zcela jinou formou, než strachem. Celý program mi přinesl velkou úlevu v tom, že já, jako vedoucí pracovník, nemusím všechno vědět, nemusím pořád přemýšlet, nemusím mít pořád názor...stačí se jen vhodně ptát a naslouchat. V průběhu výcviku se mi odhalila spousta mých vlastních stránek, na kterých potřebuji pracovat, abych měla lehký a radostný život - a to nejen pracovní, ale i soukromý. Po každém setkání odjíždím nadšená a s hlavou plnou myšlenek a nápadů. Ale ze všeho nejvíce se mi zamlouvá ta lehkost, s jakou se dají podřízení koučovat a řídit, tak otevřenost v komunikaci s nimi. A také zjištění, že nadřízený nemusí mít vůbec "navrch", může klidně přiznat, že udělal chybu a ještě za to sbírá body.
  Program manager koučem bych doporučila všem vedoucím pracovníkům, kteří se chtějí dále vyvíjet. Všem vedoucím pracovníkům, kteří cítí, že takhle to "není ono". Všem vedoucím pracovníkům, kterým na jejich podřízených opravdu záleží. Všem vedoucím pracovníkům, kteří chtějí mít dobré výsledky.
  Kateřina Konečná, Quality Manager
 • Na programu mne zaujala jeho "univerzálnost" - myšleno jeho použitelnost jak v pracovním, tak i v soukromém životě, dále pocity lehkosti/radosti/svobody v roli koučovaného - což dává v pracovním životě komunikaci mezi nadřízeným (koučem) a podřízeným - zcela nový rozměr. Nejvíce se mi líbila trenérova fundovanost, flexibilita a smysl pro humor (celkově osobnost pana Štěpánka), množství nových informací, prostředí, občerstvení :o), otevřenost a důvěra v celé skupině a to, jak skvěle jsem si jej užívala. Doporučila bych ho všem, kteří pracují/chtějí pracovat s lidmi, nebo na sobě. Chtělo by to jen více pohybu, vzhledem k intenzitě tréninku.
  Renata Čížková, vedoucí celního oddělení, Mosolf Automobillogistik s.r.o.
 • Program "Manažer koučem" je doslova a do písmene škola hrou. Díky jeho absolvování jsem výrazně změnil přístup ke své práci, kterou dnes provádím s větší lehkostí, hravostí a minimálně stejnými výsledky. Obohatil jsem si tím život. Velmi mě zaujala přirozenost a laskavost, se kterou nás lektor vedl při jednotlivých seminářích. Semináře byly proloženy velkým množstvím praktických cvičení pod dozorem lektora, což nám umožnilo okamžite vyzkoušet a poznat jednotlivé techniky, a to jak v roli kouče, tak v roli koučovaného. Tento program bych doporučil každému, kdo má chuť se rozvíjet a růst. Bylo by potřeba jen více času. Velmi jsem se bavil a každý den se doslova překulil.
  Petr Křivohlávek, ředitel výroby, Dibaq a.s.
 • Kurz mi pomohl při práci s lidmi uklidnit mysl, dodat více rozvahy a více důvěry v to, co dělají, že dělají s tím nej úmyslem na základě svého vědění. Jak je možné být dobrým člověkem. Líbil se mi aktivní přístup zúčastněných a sdílení zkušeností.
  Kurz bych doporučil dobrým lidem s nedostatečnou sebedůvěrou.
  Aleš Beránek, obchodně-provozní ředitel VIVANTIS a.s.
 • Tento dlouhodobý kurz učí efektivní nástroje pro řízení týmu a konstruktivní komunikaci. Oceňuji zvědomění všech vlivů na výkon a následné zvýšení efektivity (své vlastní i kolegů v týmu). Kurzy manager koučem bych doporučila každému, kdo pracuje v týmu. Kurz zcela překonal má očekávání.
  Larisa Francírková, manažer, pojišťovnictví
 • Tento kurz mi nabídl zcela nový přístup a způsob myšlení oproti zažitým konvencím. Na kurz jsem se vždy těšila, člověk měl šanci zastavit se, vykročit z každodenního shonu, získat nové informace a osvojit si nové dovednosti. Oceňuji praktické ukázky a uvolněnou atmosféru, kde se člověk nestyděl vše si prakticky vyzkoušet. Využitelnost vidím v osobním i profesním životě.Nejvíce se mi líbilo profesionální vedení kurzu odborníky, spousta nových informací, velmi příjemná atmosféra.V osobním životě mi to přineslo uvědomění si sebe sama, lepší komunikaci, používání otevřených otázek.
  Iva Hloušková, vedoucí zákaznického servisu

Týmová dílna ředitelů a majitelů firem

 • "Individuální koučink pro mě znamenal významnou pomoc v osobním rozvoji. Koučink mě naučil nahlížet na věci z více různých úhlů, chápat věci v širších souvislostech, lépe se orientovat v různých pracovních i nepracovních situacích a v neposlední řadě uvědomit si vlastní potenciál a možnosti jeho využití. Za hlavní přednosti Zdeňka Štěpánka považuji velký nadhled, vlastní zkušenost s vedením firmy, zajímavý a přirozený způsob výkladu jednotlivých témat a praktické zaměření seminářů. Práce v týmových dílnách ředitelů přinesla v první řadě kontakt s velmi zajímavými lidmi, kteří se snaží na sobě pracovat a usilují o svůj další osobnostní rozvoj. V rámci týmové dílny jsem měl možnost nahlédnout do oblastí, které kolegové ve srovnatelných pozicích řeší, sdílet s nimi jejich zkušenosti a způsob řešení konkrétních situací. Velkým přínosem pro mě byla aplikace a nácvik koučinku v modelových situacích jak v roli kouče, tak i v roli koučovaného. Velmi oceňuji otevřenost a přátelskou atmosféru, která na všech setkáních panovala.
  Setkání pomohla v získání nadhledu, sebejistoty, návodu, jak řešit určité praktické situace atd. - tj. neocenitelné rady a návody pro každodenní vedení lidí a pracovních týmů."
  Pavel Jeřábek, ředitel divize, UniCredit Bank
 • Jedná se o jedinečný projekt, kdy byla vytvořena skupina manažerů z různých firem, tato skupina byla společně vzdělávána, ale zároveň se mohli všichni podílet na řešení jednotlivých problému, které její členové otevírali k řešení. Nejhodnotnějším byla atmosféra důvěry a otevřenosti, kterou se v týmu podařilo vybudovat a udržet. Dále mě samozřejmě hodně obohacovali zkušenosti ostatních členů.
  Účast v této týmové dílně bych doporučil každému, kdo se chce rozvíjet a hledat nové cesty a nový pohled na cokoliv. Člen týmové dílny by měl mít předchozí zkušenost s KOUČINK AKADEMIÍ, měl by mít odvahu se o sobě, své práci a své rodině dozvědět nové věci, které jej někdy mohou zaskočit. V osobním životě mi účast v týmové dílně přinesla umění dívat se na životní události z různých pohledů,
  naučil jsem se lépe: pracovat s otevřeností,
  vyjadřovat svá přání a požadavky,
  pracovat se svými emocemi,
  vymezit „svůj“ prostor, dávat důvěru a svobodu.
  V pracovním životě mi přinesla umění dívat se na problém a jeho řešení z různých pohledů, :-)
  naučil jsem se lépe: pracovat s otevřeností,
  zadávat úkoly, požadavky, :-)
  pracovat se svými emocemi, :-)
  vymezit „svůj“ prostor, dávat důvěru a svobodu.:-)  Ing. Petr Křivohlávek, MBA, generální ředitel Dibaq a.s.
 • "Velmi oceňuji duchovní aspekt pana Štěpánka - koučink s ním je vždy velkým přínosem pro mou hlavu i srdce. Pomohl mi ujasnit si malá i velká rozhodnutí a pomáhá mi na mé cestě práce na sobě. Chápe duchovní souvislosti a láskyplně vede člověka za jeho vyšším smyslem. Týmové dílny ředitelů mi pomáhají při práci na sobě v okruhu podobně "postižených" manažerů. Člověk vidí, že i ostatní lidé v podobné roli mají podobné problémy a chtějí na sobě pracovat, což je velmi motivující. Dlouhodobě udržuji pozornost směrem, kterým chci jít a postupně dělat konkrétní kroky - měnit se. Koučovvací styl zaváděný do firmy přináší větší sounáležitost v rámci TOP MNGM díky práci na sobě a větší smysluplnosti našeho konání. Zlepšuje se iniciativa podřízených, komunikace, větší rozvoj podřízených a s tím související motivace a firemní kultura..."
  Martin Rozhoň, ředitel a předseda představenstva VIVANTIS a.s.
 • "Přínos individuálního koučinku? Z pohledu soukromého života uvědomění si svých rolí, priorit a nastartování potřebných změn pro více radosti ze života. Z pohledu pracovního mi pomohl nalézt způsob, jak dlouhodobě pracovat se svým týmem, usadit sám sebe do role. Díky tomu jsem získal vnitřní pohodu a vyrovnanost. Ze Zdeňka Štěpánka vyzařuje životní zkušenost, permanentní optimismus a energie, kterou na koučovaného přenáší. Práce v týmových dílnách ředitelů přinesla zastavení, vybřednutí z denní operativy s lidmi, kteří mají podobné problémy. Možnost otevřít se v sebepoznávání. Pozorovat z různých úhlů pohledu záležitosti, o kterých se jen těžko mohu podělit s někým uvnitř společnosti. Pomáhá mi vědomí, že jsou tu lidé, kteří chtějí dělat věci lépe, posouvat se v sebepoznání a navzájem se podporovat. Čerpám zde energii k dalšímu posunu uvnitř společnosti. Koučovací styl zaváděný do firmy přinesl vyjasnění kompetencí, zaměření společné týmové energie, usazení do rolí a vyšší sebevědomí. Z toho pramení i obrovský posun v proaktivitě jednotlivých členů, kteří koučinkem prošli. Mizí konflikty, lidé jsou více otevření jeden ke druhému. Méně strachu, více radosti."
  Jiří Šejnoha, ředitel
 • "Koučink mi přinesl respekt a schopnost nadchnout se pro dosažení cíle. Odhalil pro mě do té doby neznámý způsob vedení zaměstnanců. Klade se důraz, aby si každý okamžitě nové techniky vyzkoušel a zažil sám na sobě, to je pro každého osobní zkušenost. Výraznou předností Zdeňka Štěpánka jsou jeho odborné znalosti, praxe s mnoha lidmy z různých firem, schopnost nadhledu a srovnání firemních kultur. Každé setkání je zakončeno společnou zpětnou vazbou a náměty na zlepšení. Práce v týmových dílnách ředitelů přináší především setkání se zajímavými lidmi, výměnu zkušeností a získání vzájemné zpětné vazby při modelových situacích. Názor ostatních je vždy podnětný a týmová atmosféra dává setkáním nový rozměr. Umožnilo mi to lepší poznání vlastních nedostatků a procvičení si nových dovedností. Koučovací styl zaváděný do firmy přinesl upevnění nového postoje, dovedností a návyků manažerů v jejich pozicích, výrazný posun ve firemní kultuře, vyšší odpovědnost zaměstnanců a jejich angažovanost.
  Miloš Pavliš, generální ředitel Saint-Gobain Vertex

Výcvik koučů systémů

 • Čo mi kurz dal, (ukázal)?

  Tento kurz mi priniesol oveľa viac, ako som si v prvej chvíli dokázala predstaviť. Zasiahol hlboko moju myseľ aj srdce.Často sa vraciam k cvičeniam, myšlienkam, ktoré ma počas trvania kurzu oslovili.
  Zdeněk nám ukazoval kus seba a svojich skúseností. Otváral možnosti, ako sa so systémami dá pracovať a podporoval nás, aby sme si uvedomili, ako to so systémami máme my sami.
  Ak platí, že zážitok otvára brány k poznaniu, tak toto bol pre mňa veľký zážitok.
  Už sa veľmi teším na ďalšie pokračovanie.
  Prečo by sa ľudia mali rozhodnúť pre vstup do tohto kurzu?
  Tento kurz prináša nový pohľad na to, čo všetko je vo vnútornej dynamike systému zastúpené, Táto skúsenosť a poznanie umožňuje udržať si pozíciu kouča a jasnejšie vidieť súvislosti a rešpektovať ich.

  Ing. Jana Kaššová - Profesionálny kouč a sprievodca
 • Co nového (dalšího) jste se naučili, co vám víkend přinesl?
  Druhý víkend výcviku systemických koučů a facilitátorů systémů mi přinesl velké sebe-poznání, otevření a opět mi připomněl velkou úctu k systému, který nás všechny převyšuje. Během víkendu jsem si lépe ukotvil znalosti, týkající se fungování základních pravidel systémů, a také prožil na vlastní kůži to, co, pro mě někdy až nevěřícně popisuje Bert Hellinger v jeho knihách.
  Proč by se lidé měli rozhodnout pro vstup do tohoto kurzu?
  Výcvik je plný vzájemného respektu, otevřenosti a velké důvěry, struktura výcviku je podřízena aktuálním potřebám skupiny, což poskytuje potřebný prostor pro rozvoj jednotlivce i skupiny. Tento výcvik je pro mě jedinečným propojením: mého sebe-poznávání a společně s tím, i získávání praktických dovedností v oblasti koučování systémů či facilitace konstelací. Vřele doporučuji všem, kteří chtějí mít jasno v tom, co je koučování systémů a co jsou konstelace, a chtějí se otevřít poznávání těchto oborů.

  David Grbavčic
 • 1) Co nového (dalšího) jste se naučili, co vám víkend přinesl?
  Pro mě bylo velmi hodnotné zjištění, jak úzce je propojený rodinný systém s pracovním systémem a kde v tom všem stojím já. Také jaké stereotypy a vzorce si do pracovního života z rodiny přenášíme, aniž bychom si toho byli vědomi. Jak moc je pro nás důležité přijmout naše rodiče, prarodiče takoví jací jsou a nesnažit se je měnit, jelikož to jací jsme, jsme díky nim se všemi zápornými stránkami, ale i těmi kladnými. A když je přijmeme, přijememe především a hlavně sami sebe.
  Taktéž že naše nová rodina (tedy systém) má vždy přednost před systémem starým.
  Poslední půlrok jsem se zabývala otázkou toho, kým doopravdy jsem a tento víkend mi otevřel velmi jemně a citlivě obzor toho, kdo stojí za mnou, kde jsou moje kořeny a jaké dary jsem dostala. Byl to další střípek do skládanky Vím, kým jsem :)

  2) Proč by se lidé měli rozhodnout pro vstup do tohoto kurzu?
  Pro kurz jsem se rozhodla kvůli příjemné a inspirující atmosféře v Libchavách, obohacujícím setkání a Zdeňkovu vedení kurzů koučování. Především pro jeho otevřený přístup a hlavně se mi velmi líbí, že každý kurz přizpůsobuje na míru dané skupině a je velmi vnímavý a citlivý k jejím potřebám. Podle mého je kurz systemického koučování výborná nadstavba pro kouče, kteří nechtějí zůstat pouze na povrchu věci, ale proniknout a snažit se pochopit, co vše za daným klientem dále ještě může stát.

  Míša Novotná
 • Kurz mi ukázal novou úroveň koučování, která mě nesmírně zajímá a pro můj osobní růst se jeví jako velmi efektivní.
  Řekla bych, že koučink v této šířce a hloubce pokrývá o 200 % více témat.
  Pro vstup do tohoto kurzu by se měli rozhodnout lidé, kteří chtějí umět "číst mezi řádky" a také ti, kteří si chtějí dát do pořádku vlastní život.:-)

  Monika Kubasová

Bez masek - rozvoj týmů

 • "Osobně mi tento kurz přinesl dva a půl dne plného příjemných prožitků a uvědomění si nových
  věcí ve vývoji lidské společnosti. Současně jsem si z tohoto kurzu odnesl velké množství otázek, na které se budu snažit v rámci mého osobního rozvoje odpovědět a věřím, že přinesou do mého jak osobního tak profesního života větší nadhled a pochopení smysluplnosti toho co se kolem nás děje.
  Díky relaxačním technikám, cvičením a otevřenosti všech účastníků kurzu jsem si mohl dovolit prožít tento kurz opravdu intenzivně, nabitý energií a s uvědoměním si svého já – zároveň si myslím, že vzpomínky na tento seminář mi vždy dovolí podívat se na věci z jiného úhlu a navrátí osobní vyrovnanost, kterou jsem si při kurzu prožil.
  Tento zážitkový seminář bych doporučil všem, kteří chtějí pracovat na svém osobním rozvoji a věří, že posun celé společnosti je v rukou každého z nás."
  Šejnoha Petr, vedoucí oddělení marketing a inovace, ROLTECHNIK a.s.
 • "Osobně mi kurz přinesl nový úhel pohledu na život.Týmu pak další významné upevnění.A doporučil bych ho všem lidem na planetě."
  Petr Valas, vedoucí logistiky
 • "Při kurzu jsem si dovolil dělat věci, které běžně nedělám a nahlédnout tak do svého nitra. Díky spirálové dynamice jsem si uvědomil důležitost některých věcí, které jsou nedílnou součástí mého života. Moje velké znovuobjevení je důležitost a síla odejmutí a důvěry v ostatní lidi. Na svůj tým teď nahlížím jako na bytosti s barevným spektrem a budu se snažit podle toho svůj tým vést. Nyní vím, že každý to má trochu jinak a že od každého se mám co naučit. Zjistil jsem, že věci, které mi vadí, jsou často právě ty, které potřebuji posílit. Spirálovou dynamiku bych doporučil nejen pro lidi, kteří vedou tým lidí, ale i pro ty kteří chtějí zažít nevšední zážitek a nahlédnout do zavřených dveří. Za těmito dveřmi naleznete mnoho nového a inspirujícího pro Váš život."
  Pavel Fryč, vedoucí servisního oddělení
 • "Kurz mi přinesl větší nadhled, „mír na duši“, jsem klidnější (alespoň prozatím), snažím se nerozčilovat kvůli věcem, které nemůžu změnit a doporučila bych ho každému, kdo chce naslouchat."
  Věra Dolanová,účetní, VIVANTIS
 • "Co mi kurz přinesl osobně? Když pominu setkání s naprosto netradiční , unikátní a velmi efektivní formou teambildingu, pak určitě větší poznání sama sebe, svých kolegů a jejich motivů chování. A to i těch, s kterými pracuji již dlouhou dobu. Rozvíjíme se společně už mnoho let, ale spirálová dynamika mi otevřela úplně nové obzory a nadhled jak v pracovním tak osobním životě. Podívat se na sebe a na lidi ve svém okolí prostřednictvím barev je pro mne skutečný zážitek. Nějak je najednou víc chápu a dívám se na ně jinak, hravě, s láskou a ještě větší potřebou je podporovat v dalším rozvoji. Protože jsem je na spirálovou dynamiku v rámci své kompetence přivedla s určitými obavami, zda tenhle styl vedení kurzu všichni otevřeně přijmou, jejich úžasná zpětná vazba pro mne navíc byla velkou odměnou.
  Co to přineslo mému okolí?Že bych byla víc barevná???? Mám jim dlouho o čem vyprávět, i když zážitky ze spirálové dynamiky se nesdílejí lehko. Ale už jen tu radost a potěšení z něčeho nového, nepoznaného, příjemného a zároveň hluboce zasahujícího sebeuvědomění jistě moje okolí cítí a vidí. A to neplatí jen v rodině, ale i ve firmě, stejně „barevní“ jsou najednou všichni, kdo tam se mnou byli a podobně to šíří do svého okolí. Dokonce jsem postřehla, že se snaží svoje poznatky s nadšením aplikovat na praktické příklady a sdílet je s těmi, kdo tam s námi z různých důvodů nemohli být.A komu bych tento zážitkový seminář doporučila?To jsem udělala hned po návratu. Sdílela jsem zkušenosti ze spirálové dynamiky s vedením dalších našich českých závodů. V koučovacím stylu vedení tréninku nejen při spirálové dynamice vidím příležitost sladit se konečně v oblasti rozvoje a jít stejnou cestou v rozvoji všech úrovní manažerů od topu až po mistry.
  A samozřejmě i manažerům a personalistům z dalších firem, které mají zájem posouvat svoje lidi k lepší týmové spolupráci, většímu porozumění, méně konfliktům a hlavně očekávaným výkonům bez ztráty motivace."
  Helena Futerová, Personální ředitel Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.
 • Téma spirálové dynamiky v sobě obsahuje mnoho rovin, které neustále prožíváme ve vztahu k sobě, rodině, v osobních vztazích i ve vztazích profesních. Uvědomění si těchto principů mi pomáhá porozumět chování druhých a udržovat si nadhled v každodenních situacích. Zároveň je pro mě inspirující způsob vedení semináře a oceňuji energii a radost, s jakou lektoři k tomuto semináři přistupovali. V neposlední řadě je pro mě velkým přínosem seznámení se s dalšími účastníky kurzu, od nichž jsem měl možnost načerpat část jejich osobních zkušeností a nasdílet jejich pohled na svět.Tento seminář bych doporučil každému, kdo má zájem na lepším pochopení sebe sama i svého okolí a zároveň má chuť a motivaci na sobě pracovat a posouvat si své cíle.
  Pavel Jeřábek, ředitel divize, UniCredit Bank
 • "Osobně mi kurz přinesl netušené prožitky, vnitřní uklidnění a uvolnění, radost.
  Vedle profesionality obou lektorů, skvělého prostředí a servisu si nejvíce cením způsobu,jak bylo toto šťavnaté menu podáváno. Zdeněk Štěpánek umí strhnout, neboť je jasně cítit,že všemu, co říká a prezentuje, bezmezně věří a žije tím, dává do toho kus sama sebe.Principy spirálové dynamiky navíc umožňují lépe pochopit ostatní lidi, týmy, přátele, což umožňuje s nimi efektivně komunikovat a spolupracovat, pomáhat jim. Tento kurz bych rád doporučil opravdu všem, kteří se chtějí o sobě víc dozvědět i těm, kteří ani netuší, co by mohli vědět."
  Pavel Turek, kouč, lektor, poradce
 • "Osobně mi kurz přinesl:
  -Další významný nástroj pro omezení potíží při komunikaci ve firmě
  -Duhový pohled na svět, vnímám to jako zdroj značné energie.
  -Další pohled na roll out strategie.
  Celému týmu větší vzájemné poznání, nové obzory pro přemýšlení o dalším osobnostním rozvoji. A doporučil bych ho managementům závodu Znojmo a Teplice."
  Ing. Jiří Švadlenka IEn., výrobní ře
 • "Uvědomil jsem si vlastnosti, které každý člověk v sobě má. Tento kurz mi pomohl „zastavit“ a zamyslet se sám nad sebou a s čistou hlavou si určit další životní kroky. Kurz mě neskutečně naplnil pozitivní energií.Osobně mi přinesl více vnitřního klidu, který se nyní snažím přenést i na mé okolí.
  Rád bych jednou tento seminář prošel s nejbližší rodinou. Mohu tedy doporučit každému týmu, oddělení či skupině lidí, neboť tento seminář opravdu lidi sbližuje."

  Luboš Tichý, Supply Chain Manager, Ardagh Metal Packaging Czech, a.s.
 • "Osobně mi kurz přinesl sebepoznání a možná i vnitřní klid.Týmu: vedle spousty srandy hlavně vědomí, že mí kolegové jsou „barevní,“ a že tento fakt není určitě na škodu
  Rodině a přátelům: to se uvidí, nyní vyprávění, že Spirálová dynamika byl velmi zajímavý a netradiční kurz.Doporučil bych ho každému, kdo se chce lépe poznat a kdo chce lépe poznat své spolupracovníky."
  Petr Pospíšil, asistent VŘ
 • "Osobně mi kurz přinesl více se zamýšlet a méně soudit.Mému okolí přinesl to, že jsem více soudná a nedělám rychlé závěry. Kurz bych doporučila kolegům a přátelům, kteří nemají jasno jakým směrem se dát."
  Blanka Stránská, SSJ a metrolog
 • "Osobně mi kurz přinesl hezký víkendový zážitek, náhled do alternativního vnímání lidské povahy a doporučil bych ho všem."
  Eliáš Khelil
 • "Osobně mi kurz přinesl hezký zážitek, školení naprosto vzorové a dalo se opravdu krásně prožít a procítit.
  Po pracovní stránce změnu postoje vůči některým lidem, kdy jsem vždy hledala chybu v sobě a mojí komunikaci a nyní ji vidím i v postoji daného jedince např., v jeho neztotožnění se s pravidly ve firmě.Z pohledu k okolí - mám je radši, protože jim více rozumím. Doporučila bych ho každému, kdo se snaží přemýšlet o lidech a má je rád."
  Lenka Zelenková, manažer kvality
 • "Pro mne se jedná o další pohled na všeobecný vývoj věcí a systémů kolem nás. Intenzivní prožívání jednotlivých barev a zvědomování vlastního vztahu k nim je velmi zajímavé pozorovat a určitě vnímám věci kolem sebe odlišně než před kurzem. Díky otevřenosti všech kolegů v kurzu jsme si opravdu dovolily prožívat a s vzpomínky na ně budu rád využívat jako zdroj energie. Osobně si myslím, že hlavní přínosy teprve přijdou a jsou zatím ukryté na nevědomé úrovni.Účast na kurzu mi přinesla lepší pochopení, porozumění proč se co děje tak nebo jinak. Lépe věci přijímám takové jaké jsou a méně plýtvám energií na řešení situace z pozice síly. Kurz bych doporučil každému, kdo chce zažít velmi niterní prožitky a skrze ně se podívat na svět z nového úhlu. Určitě je seminář vhodný pro všechny ty, kteří se chtějí sami rozvíjet."
  Jiří Šejnoha – ředitel Roltechnik a. s.
 • "Kurz spirálové dynamiky pod vedením Zdeňka Štěpánka a Aleny Jáchimové pro mě představoval tři dny plné nezapomenutelných a rozvíjejících osobních prožitků. Jak se etapy ve vývoji organizace lidské společnosti a role vůdcovství promítají do našeho vlastního vývoje, do našeho chápání světa a jaké mohou být paralely například s vývojem naší firmy? To byly myšlenky, které během kurzu zaměstnávaly moji mysl a přinesly nejedno procitnutí a pochopení souvislostí.
  Moc jsem ocenil příležitost pracovat v tak skvělém kolektivu nadaných, vnímavých, vysoce aktivních a tvořivých partnerů – účastníků kurzu a s nimi prožívat situace. Kurz doplněný o relaxační cvičení a techniky mi dodal energii, posílil důvěru v sebe sama a ve smysluplnost neustálého rozvoje okolního světa a dále podnítil můj osobní rozvoj.
  Tento kurz bych doporučil manažerům a vedoucím na všech úrovních včetně vlastní osobnosti, kteří se chtějí rozvíjet, hledat a chápat hlubší souvislosti a podstatu lidského rozvoje, chování a rozhodování a těm, kteří rádi pracují ve skupině podobných osobností a sdílejí s nimi vlastní prožitky."
  Jiří Kristek, člen představenstva, RETIA a.s.
 • "Osobně mi kurz přinesl na samém počátku překvapení a také trošku zmatek v do té doby „jasném“ pohledu na život. Přinesl mi jiný pohled na svět, na kolegy, partnery i jednotlivé členy naší rodiny. Na semináři jsem si vytvořil novou rámcovou představu o tom, z jaké strany uchopím v příštích několika letech řízení firmy a jednání s akcionáři. Tento rámec v současné době rozpracovávám. Obecně bych tento kurz z mého pohledu doporučil každému, kdo absolvoval cyklus Manažer koučem a kdo hodlá v sebevzdělávání pokračovat."
  Petr Křivohlávek, výrobní ředitel, Dibaq a.s.
 • "Osobně mi kurz přinesl především zvědomění si vlastních hodnot a potřeb a pochopení, jak se člověk v jednotlivých úrovních na vývojové spirále cítí a proč tomu tak je. Bylo to pro mne silně zážitkové, velmi podnětné a pomohlo mi to posunout se výrazně v situaci, kterou momentálně intenzivně řeším.
  Absolvovala jsem ve své 20 leté kariéře v oblasti HR mnoho kurzů, přičemž jsem vždycky vyhledávala jak pro sebe tak pro své kolegy netradiční formy rozvoje. Spirálová dynamika předčila mé očekávání a byla pro mne zatím vrcholem kreativního a rozvojového semináře.
  Děkuji Aleně a Zdeňkovi za tuhle možnost a skvělou profesionální souhru při jeho vedení.
  Z mého pohledu bych takto prožitkový seminář doporučila každému, kdo je opravdu otevřen vlastnímu rozvoji a chce se posouvat ke svým cílům v souladu se svými hodnotami jak v profesním, tak i v osobním životě. Z profesního hlediska bude jistě zajímavý pro kreativní profese, jako jsou personalisté, moderní lektoři a učitelé, obchodníci, pracovníci v marketingu a reklamě i podnikatelé. Doporučila bych ho také moderním, sofistikovaným manažerům a majitelům firem, kteří chtějí porozumět sobě a svým lidem."
  Helena Futerová, HR Country Manager Ardagh Metal Packaging Czech, a.s.
 • "Osobně mi kurz přinesl zvědomění si dalšího systémového pohledu na svět včetně osobní sebereflexe, kde se v tomto systému nacházím a v čem na sobě pracovat pro posun na další level. Celkové uvolnění a odpojení se od stresujícího koloběhu. Dostání se více k sobě. Icebreak – oranžová sebe prezentace, free hugs. Tento seminář bych doporučil všem, kteří na sobě chtějí pracovat."
  Martin Rozhoň, majitel VIVANTIS a.s
 • "Osobně mi kurz přinesl uvědomění si významu věcí, které člověk zná z běžného života a dát si do souvislostí z pohledu vývoje.Tento zážitkový seminář bych doporučil všem svým podřízeným a vedoucím externích organizací podílejících se na aktivitách pro SG Vertex Hodonice."
  Ladislav Švach, ředitel závodu
 • "Osobně mi kurz přinesl prostor pro zastavení se a zamyšlení nad sebou samým. Dostala jsem příležitost prozkoumat kořeny mého chování/jednání a zároveň jsem se příjemně pobavila a poznala blíže své kolegy.Tento seminář bych doporučila každému, kdo na sobě chce pracovat. Tomu, kdo se na chvíli vymaní z klasického „manažerského stresu“ a chce se podívat na svůj osobní i profesní život jinýma očima."
  Lucie Vejačková, HR ředitelka společnosti Saint-Gobain Vertex, Litomyšl
 • "Spirálová dynamika mi pomohla uvědomit si, jak vypadá moje vnitřní mapa vrstev uložených do mojí evoluční výbavy. Také to, že s tímto potenciálem mohu pracovat. Někde mohu přidat, někde ubrat. Pomůže mi to pochopit lépe ostatní a také já budu možná srozumitelnější pro ostatní.Největší přínos vidím v rovině týmu. Asi při žádné jiné příležitosti bych neměla možnost poznat svoje kolegy z firmy z tolika úhlů pohledu. Překvapila mě otevřenost, s jakou jsme všichni k úkolům a cvičením přistupovali. Mám radost, že jsem součástí tohoto týmu (občas bych je zase chtěla obejmout :-)).Seminář doporučuji všem, kteří se chtějí na svět podívat barevnějšími brýlemi. Ať už si myslí, že všechno vědí nejlépe, že mají jako jediní pravdu, že všichni, kdo uvažují jinak, jsou „divní“ anebo naopak jsou věčnými hledači odpovědí. Seminář je minimálně možností zastavit se, nadechnout se rozmyslet před dalším krokem. Určitě bude trošku vědomějším krokem na cestě života."
  Zdeňka Kulhánková, obchodní ředitelka e-shopu prozdravi.cz

Žena ve všech svých podobách

 • Krásný den, Helenko. Jsem ráda, že jsem v seznamu Tvých přátel, i když si mě možná nevybavuješ - jsem z jarního víkendu "Žena ve všech svých podobách". Dodatečně Ti chci ještě jednou poděkovat za probuzení ženské energie a intuice... Začala jsem tvořit, a jelikož na tom máš velký podíl i Ty, tak DĚKUJI.
  Romana Žáčková
 • Ke kurzu mě přivedla touha odpočinout si, poznat nové lidi a najít opět klid a sama sebe.
  Na kurzu jsem se cítila opečovávaná, chtěná a spokojená v teple a s láskou.
  Nejpřínosnější z celého víkendu pro mě bylo seznámení s úžasnými ženami, uvědomění si, co je pro mě v životě důležité a odpuštění pár křivd z minulosti.
  Z kurzu jsem odjížděla nabitá energií a optimismem, který stále trvá a trvá...a trvá...a...
  Od tohoto víkendu jsem celkově klidnější a pozitivnější a mám pár nových bezva známých krásek. Navíc mě i jinak vnímají lidi z mého okolí.
  Ženám, které váhají na kurz přijet bych ráda vzkázala,ať přestanou hledat výmluvy, proč něco nejde a udělají něco pro sebe, na tomhle kurzu se dá jen mnohé získat. Vřele doporučuji.

  Alena J.
 • Když bych měla popsat, co mi přinesl (přináší) víkend "Žena ve všech svých podobách", nepřicházejí mi slova. Těžko se vtěluje do slov něco, co probíhá spíše na úrovni smyslové, prožitkové, hluboko pod povrchem. Bylo to už třetí setkání a každé mělo schopnost pohnout vnitřními vrstvami osobnosti pozitivním směrem. V mém případě směrem k většímu klidu, který doznívá a je stále snadnější si jej navodit i v každodenním shonu. Takže díky, Heleno, za to, co děláš, za možnost potkat se s tolika zajímavými příběhy, pokořit zase několik komfortních zón a nasát naprosto unikátní energii. A samozřejmě posílám poděkování i ostatním ženám. Bylo to fajn! ;-)
  Monika
 • Tenhle víkend pro mě znamená hodně. Dokázala jsem se dostat pod další svoji "slupku" v sobě a znovu objevit svou hodnotu a to svoje krásné já. A navíc jsem měla možnost poznat další krásná JÁ okolo. Myslím, že slovo děkuji nemůže plně vyjádřit tu vděčnost a radost ze všeho, co se odehrálo a odehrává se nadále. Je to prostě balzám na duši v té nejčistší formě. Bylo to spontánní, osvobozující, krásné. Jakoby se mi otevřel další rozměr života, ve správný čas, na správném místě. A nejlepší na tom je, že to máme všechny v sobě. Nemusíme se nic učit. Ta naše ŽENA se skrývá uvnitř nás, jenom ji najít a užívat si to! Je to síla! A nádherná!
  Klára
 • Celý včerejší den jsem přemýšlela, jak zhodnotit pár větami víkend, který jsem s vámi všemi kouzelnými ženami prožila a nic mi nepřicházelo..........až dnes ráno.........
  Vyjádřit slovy pocity, které jsem s vámi prožívala skutečně popsat slovy nejdou. Smutek, který mě provázel, odešel někam pryč, ztratil se tam někde, nebo se rozplynul, nebo jsme ho naší silou někam odčarovaly. Za to bych vám ráda moc poděkovala :-), vám všem, protože jsme tam prostě zrovna my všechny ženy patřily. Víkend byl pro mě inspirující, plný radosti, zdravého smutnění, krásných a upřímných pohledů...a už bych zase radostně plakala :-) :-) :-).......a prostě jste mě nabily a i já sama sebe nabila.....Helenu jako lektorku jsem ani nevmínala, byla jednou z nás a bylo to krásné, je to úžasná žena, my všechny jsme úžasné :-). Heleně bych chtěla poděkovat hlavně za to, že vůbec něco takového vytváří....
  Děkuji ještě jednou vám všem a doufám v brzké shledání. Krásné dny plné radosti a štěstí,
  Katka
 • Milá Heleno, moc děkuji za nádherný kurz,,Tvá osobitost ,přístup a Tvůj jedinečný projev emocí byl tak silný,že na mě hodně zapůsobil, někdy chceme něco projevit,udělat,změnit ale nevíme jak.Čteme to v příručkách,knihách,ale tam to není názorně předvedeno,bylo cítit s jakou láskou kurz vedeš,to každý neumí.Dodalo mi to hodně energie,odholání,pocítila jsem lásku k sobě,pocítila své ženství,dovolila jsem si přiznat,že si s něčím nevím rady.......je toho tolik co mi to přineslo a moc za to děkuji
  Gábina
 • "Vytvorili sme spolu atmosféru veľmi hlbokú a inšpirujúcu... Na seminár som išla so zámerom "vrátiť sa k sebe", získať silu na hladké odpútanie sa od starého a vykročenie do novej etapy môjho života. Úžasná, prirodzená a obohacujúca ženská energia mi to umožnila. zámer sa vrchovate naplnil ... poznala, pocítila som viac sama seba, kto som, čo má zmysel ... kde je popora ... a radosť. Veľké VDAKA :)
  Andrea
 • 1.Co vás na tento kurz přivedlo? Touha po tom, rozvíjet svoje ženské já a také relaxovat v krásném a inspirativním prostředí Akademie.
  2.Jak jste se v průběhu kurzu cítila? Žensky, vesele, rozpustile.
  3.Co byste z celého víkendu vyzvedla jako nejpřínosnější? Být s ostatními ženami, povídat si a sdílet své životní zkušenosti.
  4.S jakými pocity jste odjížděla? Plna energie, s krásným vlastnoručně vyrobeným šátkem a úsměvem na tváři :-)
  5.Co se od té doby u vás změnilo? Mění se mnohé, ale je to proces na delší dobu.
 • 1.Co vás na tento kurz přivedlo?
  Dobrá zkušenost s produkty Koučink akademie, zájem o sebepoznání a objevení nových oblastí vlastního rozvoje, možnost pozorovat koučovací přístup Heleny Futerové.
  2.Jak jste se v průběhu kurzu cítila?
  „Opečovaně.“ Skvělý prostor pro sebepoznání, ujasnění priorit a prostoru pro vlastní rozvoj. Možnost poznat ženskou roli a rozmanitost jejího pojímání očima dalších žen. Prostor pro to, být opravdu jen sama se sebou a zjistit, co chci.
  3.Co byste z celého víkendu vyzvedla jako nejpřínosnější?
  Nelze vyjmout jednu konkrétní část kurzu. Jde spíš o celkový přínos: ujasnila jsem si, jaké role v životě hraji a jak se prolínají. Naučila jsem se o své role pečovat. Z hlediska objevení nového potenciálu pro mě byly přínosem meditativní techniky. Nikdy předtím jsem nic podobného nezkoušela. Objevila jsem, že i tahle forma vztahování se k sobě je mi blízká.
  4.S jakými pocity jste odjížděla?
  Chuť začít věci měnit k vlastní spokojenosti i spokojenosti okolí. Chuť vzít život plně do vlastních rukou.
  5.Co se od té doby u vás změnilo?
  Jednoznačně vztah k sobě a svému tělu. V mém životě se objevila potřebná rovnováha. Naučila jsem se pečovat o své pocity a naslouchat svému tělu. Učím se rozvíjet svou intuici.

  Šárka Hauznerová, metodička vzdělávacího projektu, Praha
 • 1.Co vás na tento kurz přivedlo?
  Chtěla jsem si odpočinout v kruhu žen
  2.Jak jste se v průběhu kurzu cítila?
  Opečovávaná – přesně, jak jsem potřebovala – příjemná lektorka i všechny ženy (účastnice kurzu, kuchařky, Zita)
  3.Co byste z celého víkendu vyzvedla jako nejpřínosnější?
  Společné prožívání v bezpečném prostředí.
  4.S jakými pocity jste odjížděla?
  Relaxovaná.
  DM, koučka

Kresby, črty, piktogramy pro kouče

 • Na kurz jsem se přihlásila s očekáváním, že propojím koučování s výtvarnou tvořivostí, že si vytvořím svůj vlastní styl pro zápis při koučování, že si užiji dva dny. Všechna má očekávání se zcela naplnila, s radostí mohu konstatovat, že předčila má očekávání, a to především díky mile lidskému přístupu lektorky Michaely Bartoňové, která své kreativní dovednosti dokáže zcela přirozeně využít i pro rozvoj ostatních lidí. Fascinující je proces hledání vlastního stylu vyjádření se prostřednictvím kresby pod jejím vedením, ale i inspirace pro navázání komunikace či práci s klienty společnou kresbou. Odnesla jsem si mnoho inspirací nejen pro koučování... Nyní s odstupem času si uvědomuji, že dva dny kurzu v mém vnínámí času neskutečně rychle utekly, že jsem se v tomto čase dokázala odpoutat o svých povinností a zcela mne pohltila tvořivost. V životě jsou pro mne záležitosti, které jsou nepřenositelné a je potřeba si je osobně zažít, tento kurz byl pro mne jedním velkým nepřenositelným zážitkem a těším se na jeho pokračování.
  Iva Macková, lektorka a supervizorka občanského sdružení TREMEDIAS

Modelling

 • Další modul celého cyklu NLP, který NLP povyšuje z technik na umění. Nick fajn jako lektor, jako expert, jako člověk, skupina pracovitá a zapálená. Podpora jako vždy moc příjemná a vše fungující.
  Nejvíce se mi líbila možnost rekapitulace všech základních znalostí z NLP a jejich uplatnění v další úrovni práce s lidmi, se sebou. A jako vždy príma lektor Nick, který přináší klid a dokáže nenápadně pracovat tak, že vytvoří prostor pro přijímání nového a hlubokou práci každého účastníka.
  Modeling je způsob, jak se systémově a systematicky podívat na projevy vnitřních postojů, předpokladů, hodnot odrážejících se ve vnějších projevech chování a jednání lidí i našich vlastních. Dává nástroje a dovednosti, jak zvědomovat klientovi příčiny a tak mu umožnit najít cestu pro případnou chtěnou změnu vnějších projevů.Má i nástroje , jak chtěnou změnu realizovat. Tomu kdo jej začne používat přináší navíc možnost vlastní hlubší sebereflexe a tedy uvědomování si a objevování svých tajemství.
  Marta Anna Petrášová, profesionální kouč a mentor
 • 2,5 dne modelingu posunulo mé vnímání NLP o několik pater dál. Užasný posun.
  Modeling je nejhlubší raport jaký jsem zažil.
  Pomohl mi posunout kvalitativně raport a porozumění klientovi na mnoha úrovních.
  Zdeněk Štěpánek, jednatel a systémový kouč Koučink akademie
 • Na kurzu modellingu mi mnohem hlouběji došlo, jaký velký má potenciál práce s NLP a kde všude a pro co ho mohu využít.
  Miroslav Spousta, kouč a lektor

Personalista-odborník a partner

 • Helena byla mou přímou podřízenou posledních 10 let, od jmenování do funkce personální ředitelky. Tuto funkci excelentně zvládala a navíc si dokázala prohloubit své teoretické znalosti studiem při zaměstnání.
  Získané teoretické znalosti uměla optimálně využít ve své funkci. Pod jejím vedením se personální práce v našem podniku dostala na špičkovou úroveň. Své znalosti a zkušenosti nejen využívala v rámci naší společnosti a předávala je dále nejen personalistům , ale i vedoucím manažerům jiných společností, vždy s positivním ohlasem.
  Přispěla významnou měrou k získání certifikátů a ocenění naší společnosti Ardagh v rámci České republiky i mezinárodní skupiny Ardagh Group.
  Ing.Ivo Mader, bývalý generální ředitel Ardagh Group ČR (dříve Impress, a.s.)
 • S Helenou jsem pracoval 9 let a mohu říci, že tato léta jsou ukázkou velmi produktivní spolupráce mezi výrobním a personálním manažerem. Helena má vyvinutý cit pro vnímání personálních potřeb pracovníků v hodně širokém kontextu a dokáže včas a velmi dobře rozpoznat příčiny demotivace a nízkého výkonu pracovníků.Dokáže ojedinělým způsobem velmi efektivně aplikovat principy emočního a pocitového managementu s cílem dosažení emoční rovnováhy pracovníka, která mu umožní užít si úspěch ze své více efektivní práce, a to je zdrojem další pracovníkovy motivace.
  Helenina orientace na koučovací styl vedení a koučink jako takový je logickým vyústěním Heleniných v praxi získaných dovedností a zkušeností.
  Oceněním jejího přístupu k práci a dosažených výsledků bylo umístění mezi finalisty v rámci soutěže Manažer roku.

  Ing.Jiří Švadlenka, ředitel Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.
 • Paní Futerové děkuji za její doprovod divokou, ale krásnou džunglí HR… Vděčím jí za podporu v nalezení mojí vlastní cesty, jak profesní, tak životní. V několika hodinách individuálního koučinku mi pomohla objevit toho, kdo jsem, kde jsem a kam jdu. Viděla mě a věřila ve mě, i když jsem se ztrácela. Díky ní jsem vyrostla a můžu tak více procítit obrovskou pokoru k lidem a jejich zkušenostem v práci, v životě.
  Velký dík, že jsem Vás mohla poznat, že jste mě inspirovala svými znalostmi, zkušenostmi a přístupem a pomohla mi pochopit věci, co nejdou uchopit…

  Bc. Tereza Kučerová - Personalista - Interní trenér Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
 • Koučovací program s paní Helenou Futerovou považuji za velmi užitečnou a příjemnou zkušenost. Koučka na mne působila důvěryhodným a přesvědčivým dojmem. Svým pozitivním laděním mne motivovala k hledání odpovědí. Z nich pro mne nejpodstatnějšími výstupy bylo dosažení přesvědčení jednak, že když člověk je o své věci přesvědčen, pak vše se vyvine správným směrem, a, že nepříjemná či záporná sdělení se lépe předávají, pokud je člověk obrátí do pozitivní formulace.

  Renate Jandová - Manažerka prodeje / Sales Manager Datwyler Sealing Technologies CZ s.r.o., Nový Bydžov / Czech Republic
 • S Helenou jsem se poprvé setkala a potkávala po dobu 6 měsíců v intenzivním certifikovaném výcviku pro kouče.
  Helena mě velice zaujala svým respektem k druhým, schopností naprosto nenuceně a přirozeně navázat vztah a vytvořit pocit důvěry.
  Z tohoto důvodu jsem velice ráda s Helenou pracovala jako s koučkou v průběhu programu i mimo něj, protože jsem cítila ze strany Heleny vždy profesionální přístup, podporu a respekt k individualitě.
  Pod vedením Heleny jsem si vždy našla odpovědi na otázky, které jsem řešila. U Heleny si cením její schopnosti a preciznosti při definování cílů, což je základním předpokladem efektivního koučování.
  Její služby mohu vřele doporučit.
  Iva Buršová - koučka, lektorka
 • S paní Helenou Futerovou jsme se setkávaly v průběhu našeho školení Řízení lidských zdrojů v CMC Čelákovice. Na školení s ní jsme se vždy velmi těšily, protože si nás získala hned po pár minutách setkání svým lidským přístupem, absencí snahy poučovat, vyvyšovat se a ohromovat světovostí. Dokázala zaujmout poutavým výkladem, mnoha příklady z praxe. Své vědění opírala o osvědčené a vyzkoušené metodiky ve své mnohaleté praxi úspěšné podnikové personalistky. Velmi se mi líbí její celostní forma podání, kdy propojuje moderní formy řízení s jemným světem lidských citů, pohnutek, zaujetí pro věc, esoterikou.
  Jana Vacková, ELLA-CS, s.r.o.
 • Paní lektorka Helena Futerová má široký přehled a dlouholetou praxi v oblasti personalistiky a koučinku.
  Na jejích kurzech jsme měli možnost poznat a proniknout do tajů práce personalisty, jejího smyslu a důležitosti a zároveň i jejích úskalí.
  Umožnila nám také uvědomit si v této uspěchané době právě často opomíjený "lidský pohled" na sebe samu, ale i na své zaměstnance.
  Určitě vřele doporučuji paní lektorku všem, kteří se zajímají nejen o práci a pracovní nasazení zaměstnanců a firem i o duševní rovnováhu v osobním životě.
  Andrea Mistríková, ELLA-CS, s.r.o.
 • Paní Helena Futerová je u nás ve firmě externí lektorkou.
  Lektorka je obrovský profesionál v oboru HR, veškerou probíranou tématiku umí doložit, podpořit příklady z praxe, která je v jejím případě opravdu bohatá. Dokáže okamžitě reagovat na požadavky účastníků.
  Přidělený čas se snaží využít pro problematiku , kterou je nutno specificky vysvětlit. Nechává dostatečný prostor na rozvíjení zajímavých diskusí nad probíraným tématem.Naši účastníci v programu Řízení lidských zdrojů vždy odchází s inspirací a se spoustu informací, které uplatňují v praxi.

  Lucie Vernerová, Coordinator, Executive Education Programs CMC Graduate School of Business, o.p.s., Čelákovice
 • Paní Futerovou jsme poznali díky spolupráci na vzdělávání pro našeho klienta.
  Vzhledem k jejím zkušenostem a praxi jsme ji oslovili s kurzem pro náš top management.
  Analýza potřeb, ač díky našemu časovému vypětí byla jen telefonická nezměnila nic na faktu, že zcela
  dostačující. Z podrobné analýzy jednoznačně vyplynul cíl, který byl i následně naplněn. Byla jasně dána osnova kurzu.
  Kurz trval 4 hodiny, byl nejen efektivní s ohledem na naše potřeby, ale i hodně zábavný. Paní Futerová
  se projevila jako velmi dobrý kouč, který dokáže potlačit a naopak vyzdvihnout naše potřeby a ukázat
  směr, kterým se má manažer vydat. Dokázala jednoduše a bravurně zvládnout krizové situace, které
  nastaly při rozdílnosti názorů v naší skupině.
  Díky tomuto kurzu jsme se naučili techniky komunikace a zjišťování potřeb. Tyto nástroje nejsou nijak
  složité, říká se, v jednoduchosti je síla, tady to platilo dvojnásob.
  Běžně je s kolegy využíváme v komunikaci s našimi klienty a spolupracovníky, většinou v situacích, kdy
  potřebujeme vyjasnit směr a cíl našich požadavků.
  Celkově měl kurz spád, byl živý, neustále jsme byli v proudu informací.
  Každý z nás si odnesl něco jiného a to byl záměr.
  Paní Futerovou hodnotíme jako profesionála a velmi rádi ho doporučíme i Vám .
  Tým kvalitní školy
  Manažerský tým Kvalitní školy, Vlhká 25, Brno
 • Hodnocení přednášky „Kreativní metody sbírání nápadů v praxi“
  Přednášející: Helena Futerová
  Nejlepší přednáška; poznání a představení nových metod; načerpání nových znalostí v oblasti kreativních metod a jejich aplikace v praxi; velmi dobrá prezentace; komunikace, příklady –cvičení; příležitost poznat a dozvědět se o možnostech, jak nacházet řešení problémů netradičním způsobem; příjemná, přátelská prezentace.
  Účastníci HR letní školy Farma Michael Nedvězí 24.-25.8.2011

Den pro zdraví a pohodu

 • S přibývajícími lety zjišťuji, že jak ráda rozdávám radost a energii, pomáhám, sdílím a tím spojuji lidi, moje baterky potřebují dobít. Ale dopřát si luxus být sama a nic neřešit, za to jako bych se obviňovala.

  Až přišel den „D“ na sobotním cvičení, v nádherném prostředí srubu Akademie Libchavy s nádhernou bytostí Helenkou Futerovou. Znám ji krátce. Už však vím, že z ní svítí sluníčko a že mi předává vědomost a odvahu se „hýčkat“. Taky sdělení, že nemusím být perfektní a přesto budu dobrá. Na relaxaci, meditacích a józe s ní uplynul den jako mávnutí kouzelným proutkem. Během toho dne jsem byla hluboko ve svém dětství a přece v současnosti, o ničem jsem nepřemýšlela, dostalo se mi i času být sama se sebou, projít se po venku a naslouchat hlasu venkova, pohoupat se na houpačce a ničím se netrápit. Odjížděla jsem domů v mlze a přesto jsem věděla, že jedu správně a že v pořádku dojedu. Helenko díky. Zdenka

  Mgr. Zdenka Hanyšová Celá, poradce v komunikaci a prezentaci, Pardubice

Praktikující hypnoterapeut

 • Program hypnoterapie vedený Nickem Evansem byl pro mě přínosem z hlediska dalšího vzdělávání v oboru vzdělávání dospělých. Rozšířila jsem si obzory v dalším přístupu, jak jinak pracovat s lidmi, abych jim pomohla na cestě jejich osobního či profesního rozvoje.Nejvíce se mi líbil inspirativní Nick Evans a styl jeho práce s účastníky, dokázal opovědět na všechny naše všetečné dotazy. Pracovně mě hypnoterapie natolik zajímá, že bych se jí chtěla více věnovat i v mé samostatné praxi. Osobně mi kurz přinesl motivaci a spoustu zajímavých nových kontaktů, zkušenost osahat si, jak jinak se dají školení dělat – krásné prostředí, perfektní servis, určitě se chci vrátit.
  Daniela Šimková, HR manager, DHL Express s.r.o.
 • Velmi zajímavé, zcela nové téma, opravdu vzrušující. Nejvíce se mi líbil způsob prezentace, osobnost lektora a jeho nenucená profesionalita,
  perfektní, citlivý překlad, skvělý tým účastníků a prostředí. Kurz využiji při mé praxi kouče a lektora i v osobním životě. Osobně mi kurz přinesl objevení dalších příležitostí v nekonečném světě možností, poznání skvělých, příjemných lidí, posílení víry v sebe sama.


  Pavel Turek, kouč, lektor,poradce
 • Program byl vyvážený – teorie a praktická část. Na tak velké téma pro mě krátký, ale jako otevření dveří do problematiky dostačující.Lektor byl výborný. Téma zajímavé. Prostředí koučink akademie a téměř domácí prostředí a péče, které byly opravdu skvělé. Trénink je výrazně spojený s osobou lektora a tady Nick zcela naplnil mé představy. Úžasná práce s hlasem, zvládání skupiny, zájem o nás. Opravdu výborné.
  Erika Piesch, manažer vzdělávání
 • Před seminářem Praktikující hypnoterapeut jsem měla smíšené pocity – na jednu stranu zvědavost a touha se dozvědět víc, na druhou stranu obavy, založené na tom, jakým způsobem je hypnóza prezentovaná ve sdělovacích prostředcích. Výsledkem jsem byla překvapená – vše, co probíhá, je plně pod kontrolou klienta a navíc se jedná o velmi příjemé zážitky.Nejvíce se mi líbil přístup lektora – velmi otevřený, vstřícný a s praktickými sitaucemi ze života. Také pro mě bylo přínosné to, že seminář byl stavěný z velké části na praktickém procvičování.

  Kateřina Konečná
 • Kurz hypnoterapie byl pro mne ze začátku zahalen neznámem, trochou nejistoty a dost zvědavostí. Co to vlastně je Ta hypnoza? A na co je to dobré pro normální život? A jak bych to mohla vůbec využít já pro svoji práci? A není to nebezpečné? Nejsou to nějaké čáry?
  Na všechny své otázky jsem dostala odpověď. A ještě navíc jsem měla prostor a čas zamyslet se nad svými potřebami. Přemýšlet o sobě.
  Zjistila jsem s úlevou, že i v hypnoze si udržím zodpovědnost za své činy a jen na mně záleží, zda budu ve stavu hlubokého uvolnění. A na druhou stranu jsem zjistila, že jsem schopna se uvolnit, že to dokáži. Že to nejsou nějaké nepřirozené schopnosti hypnoterapeuta, ale dobře nastavený vztah mezi oběma partnery a profesionálně lidský přístup, který „to“ vše vystavuje a podporuje. Velmi se mi líbil lidsky normální a přitom velmi profesionální lektor Nick, který nám umožnil lehce vstoupit do světa hypnoterapie a odnést si užitečné dovednosti a nové zkušenosti.Pro moji práci kouče a mentora mi nové dovednosti umožní být vnímavější ke klientovi, lépe pracovat se slovy a hlasem. Na jiné úrovni rozumět, co se v koučovacím procesu odehrává.Osobně mi přinesl kurz další možnost, jak se posunout ve svém rozvoji osobnostním.

  Marta Anna Petrášová, PCC, profesionální kouč a mentor
 • Program Praktikující hypnoterapeut je pro mě velkým přínosem, a to jak pro práci s lidmi,tak pro můj osobní rozvoj.
  Jeden z nejlepších seminářů, na kterém jsem kdy byla. Nejvíce se mi líbilo, že spousta času byla věnována praktickému nácviku.Prostředí, atmosféra, skladba účastníků. Trenér Nick Evans a jeho hluboké znalosti kombinované s pokorou a velkým respektem. V pracovním životě to využiji při rozvoji zaměstnanců a osobně mi to přineslo poznání toho, že „všechno je možné“ a že „nikdy není pozdě mít šťastné dětství“.
  Úplně jiný náhled na život a na překážky, které přináší.
  Mgr. Eva Šalamounová, HR specialist
 • Kurz Praktikující hypnoterapeut byl pro mě přehledný, dobře strukturovaný, sebezkušenostní.
  Můj počáteční přístup k tématu hypnoterapie byl poněkud obezřetný a vyčkávající, nicméně profesionální a zároveň přátelský přístup lektora Nicka Evanse rozmělnil mé počáteční obavy. Nejvíce oceňuji, že jsme se krok za krokem seznamovali s jednotlivými fázemi procesu hypnoterapie a trénovali je ve skupinkách. Vše do sebe zapadalo a odjížděla jsem z kurzu s pocitem, že jsem schopna při NLP technikách využít metody hypnoterapie.
  Pracovně to využiji při aplikaci některých NLP technik u klientů, se kterými mám již dlouhodobý vztah. Osobně mi to přineslo vlastní zkušenost být klientem a hypnoterapeutem, všímání si odlišností v hypnabilitě lidí.

  Anita Crkalová, kouč, lektor

Praktické NLP

 • Při kurzu používáme užitečné nástroje, příjemná je práce na vlastním rozvoji, fajn je příjemně lidské vedení kurzu Nickem, celý kurz probíhá v hezkém prostředí Akademie Libchavy.Nejvíce oceňuji propojení na praktickou použitelnost v mé profesi, bezpečné prostředí pro učení se a sdílení, respekt k rozdílným potřebám a pohledům.Pro svoji firmu nejvíce využiji užitečné nástroje pro kouče, prostor pro zamyšlení sama nad sebou, prohloubení znalosti sama sebe, a to vše k silnější možnosti podporovat své klienty.
  Marta Anna Petrášová, PCC, profesionální kouč
 • Na kurzu oceňuji praktické – návodné (step by step) – použitelné – dostatek možností pro cvičení a zpětnou vazbu od ostatních účastníků.
  Nejvíce se mi líbil dostatek možností si vše prakticky procvičit. Vzájemná rychlá zpětná vazba: co se daří a co jinak a jak (po každém cvičení). Je báječné zažít si to, co budu nabízet druhým, na vlastní kůži. Oceňuji jednoduché přehledné postupy (step by step) a ukázky od lektora. Ukázka mi pomáhá udělat si obrázek o tom, jak metodu dobře použít a následně si ji přizpůsobit sobě, svým klientům.
  Techniky, které mi do mé práce NLP přináší, se zaměřují na osobní rozvoj (vnitřní motivaci a její přirozené bariéry, obrací se k možnostem vědomě měnit své postoje). Považuji je za velmi podstatné v případě, že manažeři ve firmách mají dostatek pomůcek „jak věci dělat efektivně“ ovšem v praxi je nedostatečně či s odporem používají. Zkrátka nepřinášejí firmám očekávané nadšení na straně managementu a následně nemohou přinášet ani lepší výsledky. Techniky mi umožňují podpořit efektivně ty, kteří hledají vnitřní sílu „jak jít úspěšně dál“, vědomě využívat pomůcky a podmínky, které mají k dispozici a překonávat své zdánlivé stereotypy. Techniky a metody NLP ve stručnosti firmám přináší vědomé využití stávajících, pracují s vnitřními postoji a sebemotivací, vnitřní silou managementu.
  Alena Jáchimová, kouč a lektor managementu
 • Program je pro mě velkým přínosem a to jak pro práci s lidmi,tak pro můj osobní rozvoj.
  Jeden z nejlepších seminářů na kterém jsem kdy byla. Líbilo se mi to, že spousta času byla věnována praktickému nácviku. Prostředí, atmosféra, skladba účastníků. Trenér Nick Evans a jeho hluboké znalosti kombinované s pokoru a velkým respektem.
  Mgr. Eva Šalamounová, HR specialist
 • Kurz byl inspirující! Výhodu vidím v modulárním systému výcviku, který zajišťuje prohloubení dovedností v praxi, jejich postupné rozvíjení a větší možnost zapamatování. Nejvíce se mi líbila přátelská atmosféra, přístup lektora respektující účastníky, možnost sdílení zkušeností, konání akce v netradičním prostředí Koučink akademie. V pracovním životě mi to pomůže v seznámení a pochopení přístupu ke koučování z pohledu NLP, využití v trénincích a individuálním nebo týmovém koučování. Z hlediska osobního mi to přineslo inspiraci, poznání nových metod, propojování s ostatními přístupy, sdílení s kolegy.
  Anita Crkalová, kouč a lektor
 • Během kurzu jsem dostal velmi hutný souhrn technik pro práci s lidskou motivací, hledáním a posilováním zdrojů ke změnám. Celých 16 dní bylo velmi užitečných pro rozvoj mých kompetencí koučovat a provázet lidi změnami. Naučil jsem se toho hodně o sobě i o ostatních a odnesl jsem si sadu nástrojů, které zefektivňují mojí práci a zvyšují její hodnotu pro klienty. Nejvíce se mi líbila kombinace cvičení a teorie a přístup Nicka k výuce, plný lehkosti a humoru, i když se pracovalo s vážnými tématy. V pracovním životě to zvyšuje hodnotu toho, co dávám našim klientům. V osobním životě mi to pomohlo pro rozvoj kompetencí pro koučování a vyřešení si některých osobních překážek.
  Miroslav Spousta, průvodce vědomým podnikáním, kouč
 • Program byl dobře vystavěný z hlediska „dramaturgie“ - obsahu a návazností témat. Umožňoval zapojení všech, a to jak během diskuzí, tak především díky blokům, kdy jsme si jednotlivé nástroje zkoušeli – tím jsme získali sebezkušenost v roli „praktika“ a „klienta“, a také možnost pozorovat druhého a poskytnout mu zpětnou vazbu a zároveň projít vlastní sebereflexí. Díky tomu je to velmi praktické. Kurz také dává prostor se zastavit a pracovat na vlastních tématech či se nechat inspirovat kolegy, přemýšlet nad svou dosavadní praxí.
  Osobnost Nicka je velkým darem tomuto kurzu – jeho charisma, otevřenost, jednoduchost podání. Nejvíce se mi líbily demo ukázky a praktická cvičení, celková atmosféra – tvůrčí, otevřená. Osobně mi účast na kurzu přinesla Nové kontakty a přátele.
  Podpora sebevědomí při individuální práci s klientem.
  Další náhled na lidské fungování mysli, další střípek do mozaiky.Obohacení o nástroje – rozšíření „brašny kouče“, názory, zkušenosti s prací s kolegy, sebepoznání.
  Ing. Ivona Štrbíková

TD pro majitele a GŘ nad 200 mil.obratu

 • "Jako generální ředitel velké firmy usiluji, i se svými spolupracovníky, o stálé zvyšování její výkonnosti a výsledků. Abychom byli schopni růst firmy zajistit a udržet, musíme nejprve vyrůst my sami - profesně i osobně. A pod vedením pana Štěpánka a jeho Koučink Akademie se nám to daří.
  V první řadě mně a mému týmu pomohl nalézt sebedůvěru pro naplňování našich vizí. Pod jeho vedením jsme pochopili, jak snadněji a rychleji můžeme dosáhnout úspěchu. Úspěchu v náročném podnikatelském prostředí, kde jsou žádána "pouze správná rozhodnutí". Úspěchu při hledání duševního potenciálu mezi našimi spolupracovníky a zaměstnanci a jejich následné motivaci a aktivním rozvoji. A v neposlední řadě i úspěchu v osobním životě, který nelze zcela oddělit od života profesního.
  Já a moji nejbližší spolupracovníci jsme nyní schopni přesněji vyjasňovat cíle a skutečné potřeby naší firmy. Koučink nám také ukázal cesty, jak správně využívat náš čas a energii pro realizaci našich záměrů. Jsme schopni rozlišit mezi důležitými akcemi ty nejdůležitější a pod vedením pana Štěpánka jsme se také naučili plně se koncentrovat na jejich naplnění, osobně i týmově zvládat případné komplikace, a tak jsme v závěru také schopni objevit v naší práci potěšení a zábavu.
  Přístup a komunikace průvodců Koučink Akademie je velice profesionální, založený na bázi partnerství, tedy současně lidský. Cením si jejich schopnosti objevovat v jednotlivcích i v týmech dosud neobjevené možnosti a vzbudit v nich odhodlání dosáhnout toho nejlepšího v podnikání i v osobním životě."
  Miloš Pavliš, generální ředitel Saint-Gobain Vertex

Diplomovaný kurz NLP

 • "Hodnocení kurzu - příjemné 4 dny v příjemném prostředí, rozšíření a prohloubení metod NLP,které mohu použít jako kouč i trenér.Nejvíce se mi líbil otevřený, autentický projev Nicka Evanse, jeho schopnost zaujmout.
  Prostředí, ve kterém kurz probíhal, je velmi příjemné, přátelské.Tvoří jej nejen krásná přírodní architektura, ale především lidé, kteří se o účastníky starají. Pro pracovní život to bude mít přínos v rozvoji osobnosti, vedení týmů, pro projektové řízení. Osobně mi to přineslo hlubší poznání podstaty NLP jako cesty k podpoře a poznání lidí."

  Pavel Turek, kouč, trenér, poradce
 • "Kurz mně pomohl především jako podpora v práci, kterou s lidmi dělám, že je nás na takové cestě víc. Spousta informací z toho už jsem měla a byla jsem překvapená, jak si píši jiné formulace toho, co často lidem na mých seminářích opakuji, jak mně dělá dobře, když tak myslí, cítí a dělá i někdo další a přijel s tím dokonce až z Anglie... Byla to pro mne především ohromná podpora. To jsem zažila i na večerním setkání s kolegy a panem Zdeňkem Štěpánkem. Říkaly jsme si s kolegyní, jak důležité to pro nás bylo, že si čas od času připadáme, jak opuštění "vojáci v poli" a posílení je skvělé.Oceňuji, že jsem mohla některé postupy hlouběji procítit a zažít. Ohromil mne "kruh dokonalosti", především to, že ten pocit, kdy jsem kdesi byla hluboce šťastná, že ten pocit jsem vlastně já a mohu ho mít k dispozici stále, to mne dojalo a prožívám to s údivem doteď.Nějak hlouběji jsem přijala, že naše přesvědčení, ať je jakékoliv, je pocit bezpečí - toto hlubší pochopení mně pomáhá pro větší vnitřní i vnější toleranci.Nějak hlouběji jsem přijala i jinakost, jedinečnost každého z nás. Fascinovalo mne, jak jsem se cítila opečovávaná s ohromnou důvěrou, když na mne v technikách Nick mluvil slovy mé kinestetické modality. To že jsem tolik kinestetická jsem také nevěděla.
  Mohla jsem si při praktickém cvičení změny přesvědčení s Nickem ošetřit své zásadní zranění z dětství, bylo to velmi silné a nejspíš u mne bude následovat mnohá proměna ve vztahu s mým tělem, s mou tělesnou schránkou, vnímám to jako hodně účinné - mohu víc ke svým pocitům."
  Renata Dvořáková, kouč a trenér
 • "Na kurzu se mi líbila strukturovanost, jasnost. Nejvíce se mi líbil prostor pro vlastní sebereflexi a možnost aktivního nácviku dovedností. Pro firemní život mi to pomohlo v nové perspektivě pohledu na věc, nové know how.A osobně mi to přineslo chuť do práce, poznávání a motivaci pokračovat ve vzdělávání v NLP."
  Robert Stuchlík, kouč, majitel Origami Training s.r.o.
 • Vzhledem k tomu, že jsem vstupoval do, pro mne, nové a tedy ne zcela jasné oblasti poznání, stále se vnitřně vracím k zážitkům ze semináře. Hodnocení je snadnější pro kolegy, kteří měli jasná očekávání. Nepředpokládám, že jsem první nebo poslední, kdo absolvoval Diplomované NLP s podobnou představou - (ne)vědomostí. Za sebe můžu konstatovat, že témata byla velice zajímavá a některá z nich mě přiměla k intenzivnímu zamyšlení se. Na konci každého seminářového dne jsem prožíval bouřlivé třídění vlastních myšlenek, které mi ne vždy přinášelo zřejmou představu o mé roli ve vztahu k NLP. Několikrát jsem si položil otázku:“Jsem tu správně?“
  Po absolvování semináře jsem rád, že jsem se zúčastnil.
  Na kurzu se mi nejvíce líbila snaha o individuální přístup ze strany lektora. Bylo zřejmé, že Nickovi šlo o to, aby si každý odnesl ze semináře „to svoje“ a aby toho bylo co nejvíce.
  Firmě by to mohlo přinést benefit v tom, že absolvovaný seminář ovlivní v první řadě mne.
  Během čtyřech seminářových dnů jsem si musel odpovědět na mnoho otázek. Na jasné otázky nabízející jasné odpovědi vedoucí k pohodlným závěrům. Podařilo se mi po druhém dni vnitřně odmítnout jednu takovouto jednoduchou odpověď a přijmout, v tu chvíli pro mě, složitější nabídku, za což jsem rád.
  Radek Ráliš, vedoucí organizační složky, Obara Corporation
 • "Z mého pohledu šlo o velmi intenzivní výcvik, který předčil má očekávání. Okamžitě po jeho absolvování jsem s nesmírnou chutí začala používat naučené techniky v rámci své praxe, a to zcela přirozeným způsobem.Velmi mne oslovilo Nickovo lektorské uchopení. Líbila se mi příjemná atmosféra kurzu. Naučené techniky uplatňuji při koučování klientek a klientů. Naučený přístup mi pomáhá při plánování dalšího rozvoje vlastní firmy.
  Mimo vše výše uvedené mi kurz osobně přinesl i uvědomění si poznání, že přesvědčení, že něco už znám a vím, je jednou z nejsilnějších brzd vlastního vývoje. Kurz jsem si užila s radostí."
  Markéta Hamrlová, koučka, Brno
 • "Na kurzu se mi nejvíce líbily konkrétní příklady z reálného života, prostředí a také časový prostor pro aplikaci poznatků v rámci cvičení.Pro firmu vidím největší využití v oblasti – stanovování cílů, dávání zpětné vazby, různé úhly pohledu. Domnívám se, že pozitivně se ve firmě projeví i to, co se jeví jako užitek pouze pro mě osobně. A pro osobní život jsem si z kurzu domů přivezla vlastní „kruh dokonalosti“ a uvědomění, že každý má svoji „mapu světa“ a u každého člověka je třeba zjišťovat a shromažďovat informace, abychom poznali, jak to v dané věci má a jak s ním mám např. vůbec komunikovat.
  Iveta
 • Byly to pro mě čtyři náročné dny strávené v příjemném prostředí Koučink akademie s výbornou skupinou. Přednáška Nicka byla velmi příjemná, zajímavé byly Nickovy zkušenosti z praxe, jeho otevřenost a charisma. Přijel jsem s očekáváním, že zažiji pár „aha momentů“, což se mi splnilo. Překvapilo mě, jakým nenásilným způsobem se dá NLP učit. Nejvíce se mi líbila kombinace teorie a praktického procvičování probíraných technik. Dále samozřejmě prostředí akademie a otevřený přístup Nicka. Využití pro společnost vidím ve svém změněném přístupu k řízení mého pracovního týmu. Při komunikaci využiji, pro mě nové, NLP techniky.Pro sebe využiji NLP v oblasti osobního rozvoje.Čeho by mělo být více? Času, na Nicka jsou čtyři dny málo, skončilo to v nejlepším.
  Miloslav Skala, ekonom, ALMET a.s.
 • "Diplomovaný kurz NLP mi pomohl pochopit NLP jako pomůcku osobního rozvoje pro ovlivnění ostatních skrze sebe sama. Nejvíce se mi líbil lektor – jeho sugestivní výklad i na první pohled nudné teorie doprovázený bohatou mimikou a osobními příběhy, které vždy každou technickou část přednášky krásně obohatili a pomohli si zapamatovat. V čem to pomůže firmě? Budou mít sebejistějšího a otevřenějšího šéfa s dobrou náladou :-). Některé z technik se dají velmi dobře aplikovat i na firemní život.Osobně se mi nejvíc líbila technika kruhu výjímečnosti a kotvy."
  Jiří Šejnoha – ředitel Roltechnik a. s.
 • "Všem tento kurz vřele doporučuju, absolvovala bych klidně znovu a věřím, že bych tam našla zase další zajímavé věci. Teorie byla srozumitelná, praxe bylo dostatek a odvezla jsem si velmi silné zážitky. Nejvíce se mi líbila možnost zkusit si NLP techniky, srozumitelnost základních principů NLP, Nickův přístup.V čem to pomůže firmě? Pomůže to lépe plánovat a dosahovat svých cílů, vymýšlet nové věci, dívat se na věci jinýma očima, mít kvalitnější a motivovanější zaměstnance. Mně osobně to přineslo osvobození ze zajetých myšlenkových stereotypů."
  Jana Kočendová, interní kouč
 • "Nejvíce mě zaujala praktická cvičení ve dvojicích, kde jsme mohli navázat na právě vysvětlenou teorii v praxi.V čem to pomůže firmě? Možnost aplikovat vše vyzkoušené v praxi, aby z toho měli užitek účastníci tréninku a koučovaníj. Osobně mi Nick otevřel nové obzory, možnosti dívat se na určité věci zcela jinak a určitě pozitivní motivaci."

  K.K. interní kouč
 • Kurz byl zajímavý, velmi nabitý, strukturovaný. Nejvíce se mi líbily praktické příklady a individuální diskuse.V práci mi to přinese jiný pohled na konfliktní situace, osobně pak rozšíření technik pro řešení složitých situací.

  P.V. Praha
 • "Problematika NLP je velmi pěkně a uceleně podaná. Konečně jsem pochopila, co je obsahem této tak často používané zkratky a jak schopnost a umění vhodného použití technik NLP může člověku pomoci ke změně, kterou si přeje, ale neví, jak jí dosáhnout.Ocenila jsem výklad založený na vlastní životní a profesní zkušenosti Nicka Evanse a spoustě příkladů z jeho praxe. Líbilo se mi také, že Nick nikomu nic nevnucuje, ale nabízí cestu, přístup, prostor pro vlastní řešení – flexibilitu.Osobně mi to přineslo návod, techniky, inspiraci, jak pracovat sama se sebou, jak si nastavit priority a najít si čas na to, co je v životě podstatné. Zastavit se v každodenním shonu a zamyslet se, jak na to."
  Naďa Padevětová, HR Manager, Citibank
 • "Když jsem si četla reference před absolvováním semináře, přemýšlela jsem, zda je to vůbec možné, aby moji předchůdci-účastníci byli tolik spokojeni. Nyní tomu rozumím. Nickův program je špičkový a naprosto předčil mé očekávání.Na kurzu se mi nejvíce líbil způsob, jakým jej Nick vedl. Jeho otevřenost diskutovat všechny naše nápady a dotazy a možnost si techniky navzájem vyzkoušet."
  Irena Grimová, T&D Head, Citibank
 • "Seminář pro mě byl podnětem pro hlubší nahlížení na mnoho věcí, které mě obklopují, z jiného úhlu. Přinesl mi též vnitřní zklidnění vzhledem k lokalitě, v níž seminář probíhal, ke kolektivu a k jeho celkové délce čtyř dnů.Na kurzu nejvíce oceňuji praktické procvičování probíraných technik a též zpětná vazba bezprostředně konzultovaná s lektorem.Ve svém zaměstnání spatřuji dopad semináře na řízení mého pracovního týmu, tj. využití určitých znalostí a dovedností v manažerské pozici.Osobně pro mě byl seminář přínosem v tom, že mi „zajistil“ odstup od stereotypů v osobním i pracovním životě, byla to pro mě výrazná výzva i příjemná změna."
  Eva Čechová, vedoucí obchodně-organizačního oddělení, ZP MV ČR
 • "Kurz NLP byl z mého pohledu jedinečný. Teoretická i praktická rovina NLP byly vzájemně provázány a vyváženy. Výklad byl srozumitelný a velmi příjemný. Zázemí kurzu bylo výborné.Firma bude profitovat z mé účasti na tomto kurzu ze změněného přístupu mě, jako manažera, ke svým podřízeným a kolegům.Osobně mi kurz ukázal komplexní metodu, která při správném použití dokáže změnit pohled na sebe sama i na druhé."
  Ing. Martin Laštůvka, vedoucí OŘK, ALMET, a.s.
 • "Výborná nadstavba a rozšíření vědomostí pro koučink a možností užívání nových technik při komunikaci.Výborné bylo lektorské průvodcovství Nicka a jeho perfektní angličtina, zejména pak jeho osobnost a schopnost uchvátit posluchače jeho anticipací.Firmě moje účast na kurzu přinese to, že se zdokonalím já osobně a řídím větší počet lidí, tak předpokládám, že přínos bude především ode mne dolů a pokud bude možné i nahoru."
  Tomáš Kment,HR&Admin Director, American Chance Casinos a.s.
 • "Absolvováním semináře moje sebejistota vzrostla a to je pro firmu rozhodně přínosem, když ředitel ví jak dál. Nejvíce se mi líbily Nickovy příběhy. Účastí na kurzu jsem si nadělila opravdu milý dárek."
  Ivana Holková. ředitelka Dibaq, a.s.
 • "Je radost zažít si, jak jednoduše a lehce se dá NLP učit. A Nick je v tom výborný. Kurz bych doporučil koučům, lektorům a všem, kdo chtějí rozvíjet využívání svých schopností."
  Miroslav Spousta, kouč
 • "NLP s Nickem: Doplnění - v teorii, Úžas - z autenticity, lidskosti. Radost - z profesionality.
  Přístup trenéra, kombinace aktivit, autenticita, respekt, komfort a pohoda prostředí = SOULAD"
  Iva Jeriová, kouč
 • "Jednoduché a snadno použitelné techniky NLP, které mi pomohou okamžitě je použít. Nick vypíchl podstatu jejich použití. Srozumitelné. Líbil se mi systém, jednoduchost metod, jasnost, jak s nimi pracovat a trénink. Doporučila bych všem, kteří pracují jako lektoři, trenéři, koučové a chtějí efektivněji pracovat se skupinou a s vlastní MOTIVACÍ."
  Alena Jáchimová, kouč a lektor (managementu)
 • "NLP bylo velmi inspirativní a přínosné. V podání Nicka pochopitelné a uchopitelné :-) Líbila se mi srozumitelnost Nickova podání. Jsem nadšená z technik, které nás Nick naučil. Doporučila bych všem, kteří se věnují rozvoji jednotlivců nebo pracují se skupinami."
  Vilma Šneiderová, HR trenér a konzultant
 • "Kurz NLP s Nickem Evansem byl pro mě velmi inspirujícím a osvěžujícím zážitkem. Zajímavý obsah kurzu, poutavá forma podání, prostor pro nácvik ve skupinkách, vstřícná a podporující atmosféra vytvořená Nickem - to vše přispělo k tomu, že čtyři dny kurzu utíkaly až příliš rychle. Už se těším na pokračovací kurz.
  Líbila se mi přátelská atmosféra, otevřenost, "vyladěnost" účastnické skupiny, možnost vše si prakticky vyzkoušet, příjemné zázemí kurzu. Získala jsem mnoho námětů, které ve své práci i osobním životě určitě využiji. Doporučuji konzultantům, koučům a všem, kteří se zajímají o svůj osobnostní rozvoj."
  Anita Crkalová, lektorka a kouč
 • "NLP s Nickem je pro pragmaticky a logicky smýšlejícího člověka, za kterého se považuji, otevření "nového světa". Především ale otevření nových příležitostí pracovat více sám se sebou a využít více svých schopností. Obsah byl umocněn podáním výborného lektora. Doporučil bych všem proaktivním lidem, kteří chtějí posunout sami sebe na vyšší úroveň vlastního poznání (sebepoznání).
  Aleš Kvídera, Supply Chain Manager, Impress a.s.
 • "Pro mě bylo NLP s Nickem plné energie a pozitivního myšlení. Techniky, které byly prezentovány jsou ohromným způsobem uplatnitelné jednak v koučujícím přístupu k jednotlivci, tak ke skupině. Odjížděl jsem s vlastními projekcemi jednak retrospektivními, jak bych tyto techniky použil ve svém předešlém působení jako manažer, tak kterak tyto techniky využiji na poli trenéra a kouče. Nick Evans je navíc osobnost, na jehož výkony je radost pohledět. Především se mi líbil Nick a jeho přístup k tématům v logické návaznosti na metody, a to zejména kruh dokonalosti a pohled z pozice 1, 2, 3. Seminář doporučuji všem, kdož pracují s lidmi v oblasti osobního rozvoje.
  Tomáš Veselý
 • "NLP s Nickem - velmi podnětné a příjemné učení se. Hlavně se mi líbila atmosféra a prostor na sdílení zkušeností. Doporučila bych koučům, školitelům, manažerům, každému, kdo chce a potřebuje nové zkušenosti."
  Alena
 • "Na semináři NLP se mi líbila nejvíce využitelnost v praxi a podání Nicka Evanse. Doporučuji koučům, konzultantům, personalistům, lektorům."
  Helena Futerová, HRM, Impress a.s.
 • "Seminář je o tom, jak se na sebe, lidi kolem, problémy a starosti dívat trochu jinak a naučit se něco o svých pocitech a porovnat si myšlenky.Nejvíce se mi líbilo Nickovo pojetí, styl prezentace a příjemná atmosféra."
  Daniel Kopecký, obchodní ředitel parfemy.cz, Vivantis, a.s.
 • "Účastí na kurzu jsem se naučila, že i negativní prožitek je důležitý, pokud s ním správně pracuji."
  Petra Polanská, manažerka Oddělení pro partnerskou spolupráci VIVANTIS a.s.
 • "Na tento kurz jsem šla s velkým otazníkem, protože jsem neobdržela od vedení žádné podrobné info o tomto kurzu. Ani jsem o NLP neměla do té doby žádné bližší informace. Čtyři dny byly pro mne náročné, avšak o to přínosné. Školení mne naučilo dívat se na věci i z jiného úhlu pohledu, pomohlo mi i přehodnotit životní priority.Nejvíce se mi líbilo, že nás Nick nenutil zvládat všechny teorie (bylo čistě na zúčastněných, v čem se najdou a co budou v budoucnosti používat)"
  Petra Vacková, obchodní ředitelka, Chrudim

Spirálová dynamika - základní kurz

 • Kurz osobně mi přinesl nové poznaní, pozitivní energii, nadhled, klid, pohodu. Mému okolí pak úsměv, podporu , lásku, lepší komunikaci. Kurz bych doporučil každému, kdo má zájem změnit nejenom sebe, ale i okolí a svět.
  Stanislav Tmej, vedoucí skladu
 • Věděla jsem po zkušenostech, že to bude dobré, ale že až tak, to jsem opravu nečekala. Co mně to přineslo? Určitě zastavení se a zamyšlení nad tím, že není kam spěchat. Že život není jen o termínech, problémech, ale je v něm hodně pozitivních věcí, které si nestačíme uvědomovat a nebo je bereme za samozřejmost. A ještě určitě jsem si prodloužila život určitě o několik let, protože tak hodně jsem se už dlouho nezasmála :-).
  Určitě k tomu všemu přispěli kolegové nejen svojí fyzickou přítomností, ale i takovým „naladěním na stejnou notu“.
  A komu bych doporučila tento seminář? Myslím, že by se ho měli zúčastnit všichni negativně naladění, aby se jím každý dne objevil na tváři úsměv, protože s ním jde všechno lépe.
  A v čem by jste se měli zlepšit? Myslím, že stačí pokračovat, pokračovat, pokračovat,……..

  Marie Hanusová, vedoucí oddělení personálních záležitostí
 • Co mi kurz přinesl osobně? Potvrzení a ujasnění chápání sebe samého. A mému okolí? Šanci, že se sebou budu něco dělat, když už rozumím, proč to tak je. Doporučil bych ho zažít všem.
  Ivan Nechvíle, facilitátor WCM
 • Kurz mi osobně přinesl překvapení a poznání. První den kurz nesplňoval moje představy, ale dynamicky se to vyvinulo až ve velmi překvapivý a silný zážitek. Což mě potěšilo. Dokonce mně po příjezdu domů bylo líto, že se vracím zpět do „normálního“ života…
  Podle mého názoru je pro nezúčastněné těžké pochopit, co se to vlastně událo a co se děje v Akademii v Libchavách… Z většiny kolegů, kteří byli na kurzu společně se mnou, cítím více pozitiva. Přínos vidím ve sblížení a poznání kolegů ze skupiny. Kurz bych doporučila všem. Ať si to zkusí.
  Kateřina Králová, plánování výroby Adfors Litomyšl
 • Co mi kurz přinesl osobně? Zjistil jsem, proč mi vadí určitý typ lidí a proč se mi s těmito lidmi špatně spolupracuje. Pracuji na změně u sebe a doufám ve zlepšení. Co mému okolí? Vyrovnanějšího vedoucího, manžela, tátu, kamaráda. Komu bych kurz doporučil? Všem, kdo chtějí poznávat nové věci. Všem, kdo nechtějí žít na jedné koleji.
  Libor
 • Co mi kurz přinesl osobně? Získání znalostí o vývoji a o systémech myšlení a chování lidí , nadhled nad tímto chováním a s tím související vyšší míru tolerance(snad). Posílení povědomí o síle vlivu emocí. Co přinesl mému okolí? Zatím těžko hodnotit, doufám, že se vyšší míra „nadhledu“ pozitivně někde projeví. Komu bych kurz doporučil? Všem z firemního pohledu zvláště těm, kteří pracují s kolektivem lidí.
  Pavel Bureš , ved. provozu . SG ADFORS Litomyšl
 • "Spirálová dynamika mi pomohla uvědomit si, jak vypadá moje vnitřní mapa vrstev uložených do mojí evoluční výbavy. Také to, že s tímto potenciálem mohu pracovat. Někde mohu přidat, někde ubrat. Pomůže mi to pochopit lépe ostatní a také já budu možná srozumitelnější pro ostatní.Největší přínos vidím v rovině týmu. Asi při žádné jiné příležitosti bych neměla možnost poznat svoje kolegy z firmy z tolika úhlů pohledu. Překvapila mě otevřenost, s jakou jsme všichni k úkolům a cvičením přistupovali. Mám radost, že jsem součástí tohoto týmu (občas bych je zase chtěla obejmout :-)).Seminář doporučuji všem, kteří se chtějí na svět podívat barevnějšími brýlemi. Ať už si myslí, že všechno vědí nejlépe, že mají jako jediní pravdu, že všichni, kdo uvažují jinak, jsou „divní“ anebo naopak jsou věčnými hledači odpovědí. Seminář je minimálně možností zastavit se, nadechnout se rozmyslet před dalším krokem. Určitě bude trošku vědomějším krokem na cestě života."
  Zdeňka Kulhánková, obchodní ředitelka e-shopu prozdravi.cz
 • Co mi kurz přinesl osobně? Nový pohled sám na sebe i kolegy. Co okolí? Zklidnění. A doporučuji ho dále...
  Josef Tmej
 • Co mi kurz přinesl osobně? Uvědomil jsem si co je pro mě důležité a na čem ještě zapracovat. Co mému okolí? Trochu větší klid v rodinném životě. Komu bych kurz doporučil? - Kdo se mě zeptá, tomu řeknu, že pokud bude mít možnost, ať jde do toho.
  Jiří Nespěšný facilitátor LCP
 • Kurz mi přinesl uvědomění si, proč se dějí určité věci, co je vyvolává a jak se s nimi dá pracovat. Věřím, že mi kurz pomůže řešit vypjaté situace s přehledem a klidem, což bude mít positivní dopad i na mé okolí a přátele. Doporučil bych ho určitě všem vedoucím pracovníkům, kteří řídí a pracují s lidmi. Případně lidem, kteří se při jednáních snadno nechají ovlivnit emocemi.
  Leoš Lederer, vedoucí provozu v Saint-Gobain
 • "Osobně mi kurz přinesl nový úhel pohledu na život.Týmu pak další významné upevnění.A doporučil bych ho všem lidem na planetě."
  Petr Valas, vedoucí logistiky
 • Děkuji za ten kurz. Děkuji za zastavení a jiný pohled na život a na vlastní stav duše a těla. Prosím dělejte a vzdělávejte co nejvíce lidí. Myslím, že to je cesta ke zkulturnění každého člověka. Člověka vnímavého, neotrlého, schopného vnímat svět kolem sebe.
  Petr Šilar, starosta
 • "Osobně mi tento kurz přinesl dva a půl dne plného příjemných prožitků a uvědomění si nových
  věcí ve vývoji lidské společnosti. Současně jsem si z tohoto kurzu odnesl velké množství otázek, na které se budu snažit v rámci mého osobního rozvoje odpovědět a věřím, že přinesou do mého jak osobního tak profesního života větší nadhled a pochopení smysluplnosti toho co se kolem nás děje.
  Díky relaxačním technikám, cvičením a otevřenosti všech účastníků kurzu jsem si mohl dovolit prožít tento kurz opravdu intenzivně, nabitý energií a s uvědoměním si svého já – zároveň si myslím, že vzpomínky na tento seminář mi vždy dovolí podívat se na věci z jiného úhlu a navrátí osobní vyrovnanost, kterou jsem si při kurzu prožil.
  Tento zážitkový seminář bych doporučil všem, kteří chtějí pracovat na svém osobním rozvoji a věří, že posun celé společnosti je v rukou každého z nás."

  Šejnoha Petr, vedoucí oddělení marketing a inovace, ROLTECHNIK a.s.
 • "Osobně mi kurz přinesl zvědomění si a ujasnění řady podstatných věcí pro hodnotný a radostný život v dnešní hektické době a tápající společnosti. Absolutně nevšední zážitek s velkou dávkou emocí a zásahem do podstaty syrového „já“.Doporučil bych ho všem, kteří chtějí s radostí prožít pracovní i soukromý život a jsou připraveni dávat i přijímat nejen materiální hodnoty."
  Zdeněk Kříž, jednatel SULKOM s.r.o.
 • "Při kurzu jsem si dovolil dělat věci, které běžně nedělám a nahlédnout tak do svého nitra. Díky spirálové dynamice jsem si uvědomil důležitost některých věcí, které jsou nedílnou součástí mého života. Moje velké znovuobjevení je důležitost a síla odejmutí a důvěry v ostatní lidi. Na svůj tým teď nahlížím jako na bytosti s barevným spektrem a budu se snažit podle toho svůj tým vést.
  Nyní vím, že každý to má trochu jinak a že od každého se mám co naučit. Zjistil jsem, že věci, které mi vadí, jsou často právě ty, které potřebuji posílit.
  Spirálovou dynamiku bych doporučil nejen pro lidi, kteří vedou tým lidí, ale i pro ty kteří chtějí zažít nevšední zážitek a nahlédnout do zavřených dveří. Za těmito dveřmi naleznete mnoho nového a inspirujícího pro Váš život."

  Pavel Fryč, vedoucí servisního oddělení
 • "Spirálová dynamika mi pomohla uvědomit si, jak vypadá moje vnitřní mapa vrstev uložených do mojí evoluční výbavy. Také to, že s tímto potenciálem mohu pracovat. Někde mohu přidat, někde ubrat. Pomůže mi to pochopit lépe ostatní a také já budu možná srozumitelnější pro ostatní.Největší přínos vidím v rovině týmu. Asi při žádné jiné příležitosti bych neměla možnost poznat svoje kolegy z firmy z tolika úhlů pohledu. Překvapila mě otevřenost, s jakou jsme všichni k úkolům a cvičením přistupovali. Mám radost, že jsem součástí tohoto týmu (občas bych je zase chtěla obejmout :-)).Seminář doporučuji všem, kteří se chtějí na svět podívat barevnějšími brýlemi. Ať už si myslí, že všechno vědí nejlépe, že mají jako jediní pravdu, že všichni, kdo uvažují jinak, jsou „divní“ anebo naopak jsou věčnými hledači odpovědí. Seminář je minimálně možností zastavit se, nadechnout se rozmyslet před dalším krokem. Určitě bude trošku vědomějším krokem na cestě života."
  Zdeňka Kulhánková, obchodní ředitelka e-shopu prozdravi.cz
 • "Kurz mi přinesl větší nadhled, „mír na duši“, jsem klidnější (alespoň prozatím), snažím se nerozčilovat kvůli věcem, které nemůžu změnit a doporučila bych ho každému, kdo chce naslouchat."
  Věra Dolanová,účetní, VIVANTIS
 • "Co mi kurz přinesl osobně? Když pominu setkání s naprosto netradiční , unikátní a velmi efektivní formou teambildingu, pak určitě větší poznání sama sebe, svých kolegů a jejich motivů chování. A to i těch, s kterými pracuji již dlouhou dobu. Rozvíjíme se společně už mnoho let, ale spirálová dynamika mi otevřela úplně nové obzory a nadhled jak v pracovním tak osobním životě. Podívat se na sebe a na lidi ve svém okolí prostřednictvím barev je pro mne skutečný zážitek. Nějak je najednou víc chápu a dívám se na ně jinak, hravě, s láskou a ještě větší potřebou je podporovat v dalším rozvoji. Protože jsem je na spirálovou dynamiku v rámci své kompetence přivedla s určitými obavami, zda tenhle styl vedení kurzu všichni otevřeně přijmou, jejich úžasná zpětná vazba pro mne navíc byla velkou odměnou.
  Co to přineslo mému okolí?Že bych byla víc barevná???? Mám jim dlouho o čem vyprávět, i když zážitky ze spirálové dynamiky se nesdílejí lehko. Ale už jen tu radost a potěšení z něčeho nového, nepoznaného, příjemného a zároveň hluboce zasahujícího sebeuvědomění jistě moje okolí cítí a vidí. A to neplatí jen v rodině, ale i ve firmě, stejně „barevní“ jsou najednou všichni, kdo tam se mnou byli a podobně to šíří do svého okolí. Dokonce jsem postřehla, že se snaží svoje poznatky s nadšením aplikovat na praktické příklady a sdílet je s těmi, kdo tam s námi z různých důvodů nemohli být.A komu bych tento zážitkový seminář doporučila?To jsem udělala hned po návratu. Sdílela jsem zkušenosti ze spirálové dynamiky s vedením dalších našich českých závodů. V koučovacím stylu vedení tréninku nejen při spirálové dynamice vidím příležitost sladit se konečně v oblasti rozvoje a jít stejnou cestou v rozvoji všech úrovní manažerů od topu až po mistry.
  A samozřejmě i manažerům a personalistům z dalších firem, které mají zájem posouvat svoje lidi k lepší týmové spolupráci, většímu porozumění, méně konfliktům a hlavně očekávaným výkonům bez ztráty motivace."

  Helena Futerová, Personální ředitel Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.
 • Téma spirálové dynamiky v sobě obsahuje mnoho rovin, které neustále prožíváme ve vztahu k sobě, rodině, v osobních vztazích i ve vztazích profesních. Uvědomění si těchto principů mi pomáhá porozumět chování druhých a udržovat si nadhled v každodenních situacích. Zároveň je pro mě inspirující způsob vedení semináře a oceňuji energii a radost, s jakou lektoři k tomuto semináři přistupovali. V neposlední řadě je pro mě velkým přínosem seznámení se s dalšími účastníky kurzu, od nichž jsem měl možnost načerpat část jejich osobních zkušeností a nasdílet jejich pohled na svět.Tento seminář bych doporučil každému, kdo má zájem na lepším pochopení sebe sama i svého okolí a zároveň má chuť a motivaci na sobě pracovat a posouvat si své cíle.
  Pavel Jeřábek, ředitel divize, UniCredit Bank
 • "Osobně mi kurz přinesl netušené prožitky, vnitřní uklidnění a uvolnění, radost.
  Vedle profesionality obou lektorů, skvělého prostředí a servisu si nejvíce cením způsobu,jak bylo toto šťavnaté menu podáváno. Zdeněk Štěpánek umí strhnout, neboť je jasně cítit,že všemu, co říká a prezentuje, bezmezně věří a žije tím, dává do toho kus sama sebe.Principy spirálové dynamiky navíc umožňují lépe pochopit ostatní lidi, týmy, přátele, což umožňuje s nimi efektivně komunikovat a spolupracovat, pomáhat jim. Tento kurz bych rád doporučil opravdu všem, kteří se chtějí o sobě víc dozvědět i těm, kteří ani netuší, co by mohli vědět."
  Pavel Turek, kouč, lektor, poradce
 • "Osobně mi kurz přinesl:
  -Další významný nástroj pro omezení potíží při komunikaci ve firmě
  -Duhový pohled na svět, vnímám to jako zdroj značné energie.
  -Další pohled na roll out strategie.
  Celému týmu větší vzájemné poznání, nové obzory pro přemýšlení o dalším osobnostním rozvoji. A doporučil bych ho managementům závodu Znojmo a Teplice."

  Ing. Jiří Švadlenka IEn., výrobní ředitel
 • "Uvědomil jsem si vlastnosti, které každý člověk v sobě má. Tento kurz mi pomohl „zastavit“ a zamyslet se sám nad sebou a s čistou hlavou si určit další životní kroky. Kurz mě neskutečně naplnil pozitivní energií.Osobně mi přinesl více vnitřního klidu, který se nyní snažím přenést i na mé okolí.
  Rád bych jednou tento seminář prošel s nejbližší rodinou. Mohu tedy doporučit každému týmu, oddělení či skupině lidí, neboť tento seminář opravdu lidi sbližuje."
  Luboš Tichý, Supply Chain Manager, Ardagh Metal Packaging Czech, a.s.
 • "Osobně mi kurz přinesl sebepoznání a možná i vnitřní klid.Týmu: vedle spousty srandy hlavně vědomí, že mí kolegové jsou „barevní,“ a že tento fakt není určitě na škodu
  Rodině a přátelům: to se uvidí, nyní vyprávění, že Spirálová dynamika byl velmi zajímavý a netradiční kurz.Doporučil bych ho každému, kdo se chce lépe poznat a kdo chce lépe poznat své spolupracovníky."

  Petr Pospíšil, asistent VŘ
 • "Osobně mi kurz přinesl více se zamýšlet a méně soudit.Mému okolí přinesl to, že jsem více soudná a nedělám rychlé závěry. Kurz bych doporučila kolegům a přátelům, kteří nemají jasno jakým směrem se dát."
  Blanka Stránská, SSJ a metrolog
 • "Osobně mi kurz přinesl hezký víkendový zážitek, náhled do alternativního vnímání lidské povahy a doporučil bych ho všem."
  Eliáš Khelil
 • "Osobně mi kurz přinesl hezký zážitek, školení naprosto vzorové a dalo se opravdu krásně prožít a procítit.
  Po pracovní stránce změnu postoje vůči některým lidem, kdy jsem vždy hledala chybu v sobě a mojí komunikaci a nyní ji vidím i v postoji daného jedince např., v jeho neztotožnění se s pravidly ve firmě.Z pohledu k okolí - mám je radši, protože jim více rozumím. Doporučila bych ho každému, kdo se snaží přemýšlet o lidech a má je rád.
  Lenka Zelenková, manažer kvality
 • "Pro mne se jedná o další pohled na všeobecný vývoj věcí a systémů kolem nás. Intenzivní prožívání jednotlivých barev a zvědomování vlastního vztahu k nim je velmi zajímavé pozorovat a určitě vnímám věci kolem sebe odlišně než před kurzem. Díky otevřenosti všech kolegů v kurzu jsme si opravdu dovolily prožívat a s vzpomínky na ně budu rád využívat jako zdroj energie. Osobně si myslím, že hlavní přínosy teprve přijdou a jsou zatím ukryté na nevědomé úrovni.Účast na kurzu mi přinesla lepší pochopení, porozumění proč se co děje tak nebo jinak. Lépe věci přijímám takové jaké jsou a méně plýtvám energií na řešení situace z pozice síly. Kurz bych doporučil každému, kdo chce zažít velmi niterní prožitky a skrze ně se podívat na svět z nového úhlu. Určitě je seminář vhodný pro všechny ty, kteří se chtějí sami rozvíjet."
  Jiří Šejnoha – ředitel Roltechnik a. s.
 • "Kurz spirálové dynamiky pod vedením Zdeňka Štěpánka a Aleny Jáchimové pro mě představoval tři dny plné nezapomenutelných a rozvíjejících osobních prožitků. Jak se etapy ve vývoji organizace lidské společnosti a role vůdcovství promítají do našeho vlastního vývoje, do našeho chápání světa a jaké mohou být paralely například s vývojem naší firmy? To byly myšlenky, které během kurzu zaměstnávaly moji mysl a přinesly nejedno procitnutí a pochopení souvislostí.
  Moc jsem ocenil příležitost pracovat v tak skvělém kolektivu nadaných, vnímavých, vysoce aktivních a tvořivých partnerů – účastníků kurzu a s nimi prožívat situace. Kurz doplněný o relaxační cvičení a techniky mi dodal energii, posílil důvěru v sebe sama a ve smysluplnost neustálého rozvoje okolního světa a dále podnítil můj osobní rozvoj.
  Tento kurz bych doporučil manažerům a vedoucím na všech úrovních včetně vlastní osobnosti, kteří se chtějí rozvíjet, hledat a chápat hlubší souvislosti a podstatu lidského rozvoje, chování a rozhodování a těm, kteří rádi pracují ve skupině podobných osobností a sdílejí s nimi vlastní prožitky."

  Jiří Kristek, člen představenstva, RETIA a.s.
 • "Osobně mi kurz přinesl na samém počátku překvapení a také trošku zmatek v do té doby „jasném“ pohledu na život. Přinesl mi jiný pohled na svět, na kolegy, partnery i jednotlivé členy naší rodiny. Na semináři jsem si vytvořil novou rámcovou představu o tom, z jaké strany uchopím v příštích několika letech řízení firmy a jednání s akcionáři. Tento rámec v současné době rozpracovávám. Obecně bych tento kurz z mého pohledu doporučil každému, kdo absolvoval cyklus Manažer koučem a kdo hodlá v sebevzdělávání pokračovat."
  Petr Křivohlávek, výrobní ředitel, Dibaq a.s.
 • "Osobně mi kurz přinesl především zvědomění si vlastních hodnot a potřeb a pochopení, jak se člověk v jednotlivých úrovních na vývojové spirále cítí a proč tomu tak je. Bylo to pro mne silně zážitkové, velmi podnětné a pomohlo mi to posunout se výrazně v situaci, kterou momentálně intenzivně řeším.
  Absolvovala jsem ve své 20 leté kariéře v oblasti HR mnoho kurzů, přičemž jsem vždycky vyhledávala jak pro sebe tak pro své kolegy netradiční formy rozvoje. Spirálová dynamika předčila mé očekávání a byla pro mne zatím vrcholem kreativního a rozvojového semináře.
  Děkuji Aleně a Zdeňkovi za tuhle možnost a skvělou profesionální souhru při jeho vedení.
  Z mého pohledu bych takto prožitkový seminář doporučila každému, kdo je opravdu otevřen vlastnímu rozvoji a chce se posouvat ke svým cílům v souladu se svými hodnotami jak v profesním, tak i v osobním životě. Z profesního hlediska bude jistě zajímavý pro kreativní profese, jako jsou personalisté, moderní lektoři a učitelé, obchodníci, pracovníci v marketingu a reklamě i podnikatelé. Doporučila bych ho také moderním, sofistikovaným manažerům a majitelům firem, kteří chtějí porozumět sobě a svým lidem."
  Helena Futerová, HR Country Manager Ardagh Metal Packaging Czech, a.s.
 • "Osobně mi kurz přinesl zvědomění si dalšího systémového pohledu na svět včetně osobní sebereflexe, kde se v tomto systému nacházím a v čem na sobě pracovat pro posun na další level. Celkové uvolnění a odpojení se od stresujícího koloběhu. Dostání se více k sobě. Icebreak – oranžová sebe prezentace, free hugs. Tento seminář bych doporučil všem, kteří na sobě chtějí pracovat."
  Martin Rozhoň, majitel VIVANTIS a.s
 • "Osobně mi kurz přinesl uvědomění si významu věcí, které člověk zná z běžného života a dát si do souvislostí z pohledu vývoje.Tento zážitkový seminář bych doporučil všem svým podřízeným a vedoucím externích organizací podílejících se na aktivitách pro SG Vertex Hodonice."
  Ladislav Švach, ředitel závodu
 • "Osobně mi kurz přinesl prostor pro zastavení se a zamyšlení nad sebou samým. Dostala jsem příležitost prozkoumat kořeny mého chování/jednání a zároveň jsem se příjemně pobavila a poznala blíže své kolegy.Tento seminář bych doporučila každému, kdo na sobě chce pracovat. Tomu, kdo se na chvíli vymaní z klasického „manažerského stresu“ a chce se podívat na svůj osobní i profesní život jinýma očima."
  Lucie Vejačková, HR ředitelka společnosti Saint-Gobain Vertex, Litomyšl