Menu

Rodné sestry mentorink a koučink

Rodné sestry mentorink a koučink

Mentorink i koučink jsou metody, které podporují rozvoj člověka, jeho dovednosti a schopnosti a rozšiřují naše sebeuvědomění. Jsme častěji schopni rozhodnout, jak chceme jednat a jak se tedy projevíme ve vztahu ke koučovanému či k mentorovanému.

Jaký je rozdíl mezi koučinkem a mentorinkem?

Když jsme připravovali knížku o mentorinku, bylo tohle právě naší první otázkou. Odpověď je trochu komplikovaná, protože pokud dáme jednu odpověď, tak již půjdeme proti samotnému procesu učení, neboť hranice, které pozorujeme a překračujeme, nám dávají právě tento prostor pro rozvoj. Pomohli jsme si však velmi zajímavým kontextem, jenž rozděluje mentorink na direktivní (využívá více mužského principu) a facilitativni (dává více přístup ženskému principu) s využitím mužské části, která dává jasný směr.
To podstatné, co odlišuje koučování od jiných způsobů podpory lidí tedy i od mentorinku, je to, že kouč vede proces a nezasahuje do obsahu klientových myšlenek, o čem potřebuje mluvit a vyřešit si. Říkáme, že je v koučovací pozici. |To znamená, že kouč je naladěn v raportu s klientem, což mu umožňuje lépe vnímat způsob přemýšlení a potřeby klienta. Otázkami jej podporuje v přemýšlení. Nevyslovuje své názory, nápady a představy. Téma, cíl, způsoby řešení, to vše si určuje klient koučování sám. Kouč jej podporuje v procesu a hledá nejlepší způsob, jak klient sám objeví své zdroje, najde své vlastní řešení, uvědomí si o sobě to, co jej posouvá směrem k nastavenému cíli. Jedná se o partnerský vztah, kouč není moudřejší ani zkušenější. Je průvodcem světem přemýšlení a realizace klienta.

Kouč je tedy průvodce. Co však můžeme očekávat od mentora?

Kvalitní mentor je vlastně zkušený kouč s expertní znalostí v daném oboru či roli. Rozumí a důvěrně zná kontext, ve kterém se mentorovaný pohybuje. Využívá dovedností kouče a umí vědomě přecházet z koučovací role do role mentorské. V mentorské roli nabízí svůj názor, zkušenost či znalost.
Mentorink je velmi přirozený proces, se kterým se můžeme potkávat v různých etapách života a v různých rolích či situacích. Mentor může být požádán, aby vedl svého mentorovaného jako odborník a pak se jedná se o předání expertních znalostí, zkušeností a dovedností méně zkušenému kolegovi v oboru. Jedni z nejstarších přirozených mentorů byli mistři řemesla, kteří předávali konkrétní dovednosti méně zkušenému učni. Může se jednat např. o roli starosty, který se dělí o svoje know-how s kolegou, který začíná.  Velmi často se využívá mentorink ve firmách jako manažerský mentorink pro nově povýšené manažery. Nabírají tak zkušenost jak v dané roli fungovat, co nová role vedoucího přináší. Podobně to tak může být i ve školách, kde učitel pomáhá absolventovi pedagogické fakulty rychleji vplout do učitelské praxe.  Nebo lékař či sestra, kteří se starají o nového lékaře, aby rozuměl chodu dané nemocnice.
Může se jednat o témata: Jak uspět v první práci? Jak začít podnikat? Jak mít veselou a zdravou rodinu? Jak se organizovat? Jak se naučit shánět peníze pro projekty?

Jak nejlépe předat informace mentorovanému?

Každý z vás si v práci osvojil svůj vlastní způsob, jak s lidmi jednat, jak předávat úkoly či zadávat zakázku. Jistě jste zaznamenali, že v rozdílných rolích či prostředích se vaše způsoby jednání, vaše komunikace, projevovaly rozdílně. Naše jednání je ovlivněno nejenom tím, jací jsme, ale také tím, jak si myslíme, že se máme chovat v dané roli.  A ještě navíc se proměňuje tím, jak se v daném prostředí s daným člověkem a v daném tématu cítíme.
V knize o mentorinku  (Mentorink forma podpory nové generace, Portál, Praha 2014)  jsme se snažili dát celý rámec o tom, co mentorink je a na co je potřeba se připravit. A v našich kurzech předáváme nejen to, jak řemeslo mentorinku dělat; jak je vhodné postupovat, jakými fázemi procházet, co připravit. Pracujeme i s rozvojem osobnosti každého mentora, aby byl schopný si uvědomovat, jak a proč se projevuje v danou chvíli direktivně a v jiném, avšak podobném případě je schopný dát prostor druhému a naslouchat a snažit se porozumět. Od tohoto uvědomění pak již vede cesta k tomu, aby se zkušený mentor dokázal rozhodnout, jak je dobré, aby jednal, reagoval. Rozšiřujeme tak intuitivní nevědomou schopnost jednat a reagovat na schopnost vědomě se rozhodovat o způsobu reakce. A také si uvědomovat, kdo je před námi, a na základě toho reagovat; jaký může být nejvhodnější způsob předávání informací pro daného učně.
Mezi hlavní dovednosti mentora patří schopnost nalézt nejvhodnější cestu, jak předat své zkušenosti a dosáhnout toho, aby se je mentorovaný naučil co nejlépe využívat.
V mentorinku platí stejně jako v každé komunikaci to, že vysílač a přijímač musí být naladěny na stejnou vlnovou délku. V procesu mentorinku je zodpovědností mentora – vysílače - za to, že ladění funguje a vysílaná informace je pro mentorovaného – přijímače - čitelná a srozumitelná. To je základní dovednost mentora, který vytváří prostor pro aktivní a efektivní učení tím, že vytvoří (vyladí) stejnou vlnovou délku pro porozumění.
 

Zdeněk Štěpánek
Zakladatel Koučink Akademie Libchavy
Spoluautor knihy Mentorink – forma podpory nové generace, Portál, 2014
 

Zpět na přehled článků