Menu

Je koučování  módní trend nebo mocný nástroj pro dosahování cílů?

Je koučování módní trend nebo mocný nástroj pro dosahování cílů?

Zkušenost s koučováním, s kouči a s výsledky již mají mnohé společnosti a jejich manažeři. Při setkávání s HR manažery se dostávám do dvou situací. Jedni jsou přívrženci koučování a snaží se ve svých firmách tuto metodu prosazovat a podporovat. Druhá zkušenost je spíše zdrženlivé chování a reakce, že „to“ zase není žádný zázrak. „Už jsme tu kouče měli…“ Koučování je metoda podporující lidi k hledání vlastních nových řešení, ke zvládání změn a krizových situací, ke zvýšení efektivity a dosahování výsledků. Koučink je celosvětově považován za efektivní metodu rozvoje a podpory lidí a jeho návratnost jako investice v podnikání je dokumentována mnoha studiemi. Ale jako vždy závisí na tom, kdo práci dělá a v jakém prostředí.

Pojďme se nejprve podívat na objektivní informace. Studie prováděná Manchester Group měřila návratnost investice koučinku pro výkonný management, a to u více jak stovky manažerů. Výsledkem studie bylo, že průměrná návratnost exekutivního koučinku, který byl ušit na míru potřebám společností a manažerů, je šestinásobkem nákladů koučovacího programu s očekávanými úsporami více než 100 000 dolarů. Polovina manažerů zastávala pozice viceprezidentů nebo vyššího managementu. Téměř 6 z 10 manažerů byli ve věku 40-49 let a třetina vydělávala 200 tisíc dolarů ročně. Koučovací program byl postaven na propojení koučinku směrovaného na změnu jednání a některých dovedností a koučinku výkonnostního na dodávání výsledků. Program trval v rozmezí od šesti měsíců do jednoho roku.

Studie realizovaná v roce 2001 společností MetrixGlobal udává, že koučink manažerů (exekutivní koučink) vytváří 529 % návratnosti investic. Další studie pro změnu uvádí, že koučování může zvýšit produktivitu zaměstnanců a manažerů o více jak 80 %, protože je orientovaný na výsledky, založený na spolupráci a na reálné implementaci kroků vedoucích ke kýženému výsledku.

Ano, jde o studie světové, nikoli specificky české. Ovšem z dat globální studie ICF o koučinku z roku 2007 a 2008 a z evropské studie firmy Bresser z let 2007 a 2008 lze usuzovat, že vývoj koučinku v České republice sleduje trendy ve světě. Také v České republice je koučink vnímán jako efektivní metoda a je využíván ve stále více společnostech. Počet koučů se zvyšuje. V této fázi je důležité si uvědomit, že ona ohromující čísla ze studií dokumentují efektivitu koučinku prováděného zkušenými, profesionálními a vzdělanými kouči. A tady leží veliká zodpovědnost na těch, kdo kouče vyhledávají a doporučují. A také záleží velmi na způsobu implementace koučování do společnosti, na propojení na ostatní rozvojové procesy ve firmě a na firemní cíle a kulturu.

Co je tedy klíčové pro úspěšnost koučinku?

Stručně by se dalo shrnout, že se jedná zhruba o tři aspekty. První je způsob implementace koučinku do společnosti. Tam kde je podporován vrcholovým managementem a sami manageři se účastní programu, je efektivita velmi účinná a motivace lidí být zařazeni do programu velmi vysoká. Lze říci, že v takových firmách pak lze měnit firemní kulturu ke kultuře firmy využívající koučovací styl řízení pro vedení společnosti, která podporuje zodpovědnost, důvěru a spolupráci.

Koučink je vhodné nabízet jako metodu rozvojovou podporující již důležité manažery a leadery a jejich nástupce a také nadějné zaměstnance. Způsob nabízet koučink jako metodu pro nápravu a řešení hlavně problematických managerů vede k odmítání koučinku, protože je to pak chápané jako metoda pro nedostatečné.

Za druhé je to způsob propojení koučování na další procesy rozvoje manažerů a celý systém řízení procesu koučování. Proces již začíná výběrem koučovaných, stanovováním cílů pro koučování, propojení těchto cílů s hodnotami a cíli firemními, jak se koučování sleduje a kým se vyhodnocuje.

Třetím velmi důležitým kritériem ovlivňujícím výsledky a efektivitu koučování je způsob výběru koučů do společnosti. Společnosti často ve snaze si zjednodušit práci poptají koučování, udělají výběrové řízení, vyberou si firmu a ta jim má dodat určitý počet koučů. Ale žádná vzdělávací firma na českém trhu nemá trvale ve svém portfoliu kouče. Nachází si je až ve chvíli takovéto poptávky. Většinou není schopna ovlivňovat způsob a kvalitu koučování jednotlivých koučů. Dodávající firmy nemají nastaveny standardy a způsob sledování vlastního procesu koučování jednotlivými kouči.

Některé společnosti jdou cestou vytvoření vlastního portfolia koučů a vyhledávají si kouče na trhu jednotlivě. Tady je taková společnost postavena před otázku: „Jak poznat opravdu profesionálního kouče se zkušeností a dovednostmi, které kouč má mít? Který kouč bude vhodný pro danou společnost a daného klienta?“ Ptejte se na délku praxe, zda má specifický kurz pro kouče, jak dlouhý a od koho, ptejte se na stávající klienty. Hledejte kouče, který má akreditaci od některé profesní organizace nebo alespoň usiluje o její získání.A pak také zjišťujte, zda se orientuje v manažerském prostředí, jakou má další zkušenost, praxi, kde se pohyboval. Rozumět kontextu společnosti napomáhá celému procesu koučinku.

ICF International Coach Federation je nezávislá nezisková profesní organizace. Na stránkách ICF www.coachfederation.cz můžete od letošního roku vyhledávat podle určitých kritérií kouče v registru koučů. Údaje zde uvedené se týkají vzdělání, zkušeností a délky praxe stejně tak jako specializace kouče a dalších osobních informací. Koučové se přihlašují ke standardům ICF a stvrzují pravdivost těchto dat. ICF je organizace, jejímž cílem je rozvíjet a podporovat koučink, nastavovat standardy, etická pravidla pro tuto profesi. Standardy ICF akreditací se staly základem certifikačních systémů dalších světových organizací stejně tak jako mnoha národních organizací. ICF je partnerem společnostem, koučovaným, koučům, společnosti v tom, aby koučování přinášelo efekty, změny, které společnosti hledají.

Podle mého přesvědčení koučování má vliv nejen na výsledky, napomáhá splnit cíle ale také rozvíjí osobnosti, vytváří prostor pro kultivaci společností. Koučování je mocný nástroj v rukou těch, kteří rozumí tomu, co dělají, kteří na sobě pracují a jsou připraveni jeho možností využít.

Marta Anna Petrášová, PCC

Leadership kouč

Mentor pro kouče

Prezidentka ICF Česká republika

MAPetrasova@theCoaches.cz

Marta Anna Petrášová, PCC

Pracuje sedm let jako executive a leadership kouč. Pracuje s manažery a manažerkami ve středních a top pozicích, zabývá se rozvojem talentů ve firmách. Věnuje se vzdělávání a podpoře koučů jako mentor kouč již pátým rokem. Spolupracuje s Koučink akademií, kde je garantem schváleného programu ICF – První Spirála kouče, Druhá spirála kouče a Mentorská Spirála o celkovém rozsahu 147hodin ACSTH. Je profesionální certifikovaný kouč ICF.

Má desetiletou zkušenost z práce v manažerských pozicích v oblasti marketingu, prodeje a má pětiletou zkušenost se zaváděním a rozvojem projektového řízení a s vedením mezinárodních týmů na pozici ředitelky projektového řízení.

Zpět na přehled článků